立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9712|回复: 0

《论语》全文带拼音,有注释

[复制链接]
发表于 2020-2-21 06:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
论语全文
113327s8nereerdty0y0tx.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章> 论  语 xu  r   dì  yī  学 而 第 一  wi zhng dì  r 为 政 第 二 bā   yì   dì  sān 八 佾 第 三  lǐ   rn   dì   sì 里 仁 第 四 gōng  yě cháng  dì   wǔ  公 冶 长 第 五  yōng yě   dì   liù 雍 也 第 六  shù   r   dì   qī 述 而 第 七 tài  b   dì   bā 泰 伯 第 八  zǐ   hǎn  dì  jiǔ  子 罕 第 九  xiāng dǎng  dì  shí 乡 党 第 十      录  xiān jìn  dì   shí  yī  先 进 第 十 一  yán yuān  dì   shí  r 颜 渊 第 十 二 zǐ  lù  dì  shí sān 子 路 第 十 三 xiàn  wn  dì   shí  sì 宪 问 第 十 四  wi líng gōng  dì   shí  wǔ  卫 灵 公 第 十 五  jì  shì dì  shí liù 季 氏 第 十 六 yáng hu dì  shí  qī  阳 货 第 十 七  wēi  zǐ   dì   shí  bā 微 子 第 十 八  zǐ  zhāng  dì  shí  jiǔ 子 张 第 十 九  yáo  yuē  dì   r   shí 尧 曰 第 二 十  目
第一章  论语学而篇 zǐ  yuē    xu  r   shí  xí   zhī    bù   yì  yu   hū    yǒu png  zì  yuǎn fāng  子 曰: 学 而 时 习 之,不 亦 悦 乎。有 朋 自 远 方 lái    bú   yì   l   hūr   n  bù  zhī  r  bú  yùn   bú  yì  jūn  zǐ  hū 来,不 亦 乐 乎。
人 不 知 而 不 愠,不 亦 君 子 乎。
【注释】子:《论语》中“子曰”的“子”都是孔子的学生对孔子的敬称。
时:时时,经常。
习:演习,复习。 说:同“悦”,高兴。 愠(yùn):恼怒,怨恨。
【大意】孔子说:“学了,又经常复习它,不也是高兴的吗。
有朋友从远方来,不也是快乐的吗。人家不了解我,我也不怨恨,不也是君子吗。” yǒu  zǐ   yuē    qí  wi  rn   yě  xiào  tì    r   hào  fàn shàng zhě   xiǎn  yǐ 有 子 曰:其 为 人 也 孝 悌,而 好 犯 上 者,鲜 矣;  bù  hào  fàn  shàng  r   hào  zu luàn  zhě    wi zhī  yǒu   yě    jūn   zǐ  wù   běn    不 好 犯 上,而 好 作 乱 者,未 之 有 也。
君 子 务 本, běn   lì   r  dào  shēng  xiào tì   yě   zhě    qí  wi  rn   zhī  běn  yú 本 立 而 道 生;孝 悌 也 者,其 为 仁 之 本 欤。
【注释】有子:孔子的学生,姓有,名若。 弟:同“悌(tì)”,弟弟尊敬、善事兄长称为“悌”。
好(hào):喜欢。 犯:冒犯,抵触,违反。 鲜(xiǎn):少。 未之有:“未有之”的倒装形式。古代语法中代词作宾语时,宾语放在动词前。
与:同“欤”,表示疑问的助词。《论语》中的“欤”都写作“与”。
【大意】有子说:“他的为人,孝顺爹娘、敬爱兄长,却喜欢冒犯上级,这种人是很少的;不喜欢冒犯上级,却爱造反,这种人是从来没有的。君子致力于根本的事情,基础树立了,‘道’就产生了。
孝顺爹娘,敬爱兄长,这就是‘仁道’的基础吧。” zǐ  yuē   qiǎo yán  lìng  s    xiǎn  yǐ  rn 子 曰:巧 言 令 色,鲜 矣 仁。
【注释】巧言令色:以好话和做出来的和善面色来讨好别人。 鲜(xiǎn):少。
【大意】孔子说:“言巧语,伪装得和颜悦色,这样的人很少有仁德。” - 1 -
zēng  zǐ  yuē    wú   rì  sān  xǐng  wú  shēn   wi  rn  mu  r   bú  zhōng  hū 曾 子 曰:吾 日 三 省 吾 身:为 人 谋 而 不 忠 乎。
  yǔ  png yǒu  jiāo  r   bú  xìn   hū   chuán bù   xí   hū 与 朋 友 交 而 不 信 乎。传 不 习 乎。

【注释】曾子:孔子的学生。姓曾,名参(shēn),字子舆。他的弟子也称曾参为“子”。 三:约数,表示多次。
省(xǐnɡ):反省。 信:诚实。
传(chuán):动词用作名词,老师传授的知识。 习:温习,实习。

【大意】曾子说:“我每天多次自己反省:为别人办事是不是尽心了呢。与朋友交往是不是诚实呢。老师传授给我的知识是不是复习了呢。” zǐ   yuē    dǎo qiān shng zhī  gu   jìng shì  r   xìn   ji  yng  r   ài   rn  子 曰:道 千 乘 之 国,敬 事 而 信,节 用 而 爱 人, shǐ  mín   yǐ  shí 使 民 以 时。

【注释】道:同“导”,治理。
千乘(shnɡ)之国:就是拥有一千辆兵车的诸侯国。孔子时代千乘之国已经算不上大国了。千乘,四匹马拉的车称一乘,车辆数目能表现国家的强弱。
敬事:认真对待国家大事。 人:古代人广义指所有人群,狭义指士大夫以上阶层的人。这里是狭义的用法,与下面的“民”呼应。
【大意】孔子说:“治理有一千辆兵车的国家,要认真地办理国家事务,严守信用,节约费用,爱护官吏,役使人民要按照农时的忙闲。” zǐ  yuē     dì   zǐ   rù   z  xiào   chū  z   tì   jǐn   r  xìn   fàn   ài  zhng  子 曰: 弟 子 入 则 孝,出 则 悌,谨 而 信,泛 爱 众, r  qīn   rn   xíng yǒu  yú   lì     z   yǐ   xu  wn 而 亲 仁;行 有 余 力,则 以 学 文。
【注释】弟子:一种意思是年纪幼小的人,另一种意思是学生。这里是第一种意思。 弟:同“悌”,敬重兄长。 谨:谨慎寡言。 汎:同“泛”。 仁:有仁德的人。
【大意】孔子说:“年轻人在家要孝顺父母,离开自己家便敬重兄长,谨慎寡言,说话诚- 2 -
实守信,博爱大众,亲近有仁德的人。
这样做了还有余力的话,就再去学习文献。” zǐ  xià  yuē  xián xián  yì   s   shì  fù    mǔ  nng ji   qí   lì   shì  jūn nng  子 夏 曰:贤 贤 易 色,事 父 母 能 竭 其 力,事 君 能  zhì   qí  shēn   yǔ  png yǒu  jiāo  yán  r   yǒu  xìn   suī  yuē  wi  xu   wú   bì   wi 致 其 身,与 朋 友 交,言 而 有 信。
虽 曰 未 学,吾 必 谓 zhī   xu  yǐ 之 学 矣。

【注释】子夏:孔子的学生,姓卜(bǔ),名商。
易:交换,改变,也有轻视、简慢的意思。
致:奉献。
【大意】子夏说:“对妻子重品德不重容貌;侍奉父母能尽心竭力;服事君上能奉献生命;同朋友交往说话讲信用。这样的人,虽说没有学习过,我一定要说他已经学习过了。
” zǐ  yuē    jūn  zǐ   bú  zhng z   bù   wēi   xu  z   bú   gù     zhǔ zhōng xìn  子 曰:君 子 不 重 则 不 威,学 则 不 固;主 忠 信, wú  yǒu   bù   rú  jǐ   zhě   gu   z   wù   dàn  gǎi 无 友 不 如 己 者,过 则 勿 惮 改。
【注释】君子:这里指的是士、大夫国君等上层人物。 固:巩固。 无友不如己者:不要跟不如自己的人交朋友。这一句的解释古人多有不同。无,同“毋”,不要。 惮(dàn):害怕。

【大意】孔子说:“君子如果不庄重就没有威严,学习的知识也不巩固。要以忠、信两种道德为主。不要同不如自己的人交朋友。如果有了过错,就别怕改正。” zēng  zǐ   yuē   shn zhōng  zhuī yuǎn   mín  d   guī  hu   yǐ 曾 子 曰:慎 终  追 远,民 德 归 厚 矣。

【注释】终:父母的死亡。
追远:追念祖先。
【大意】曾子说:“谨慎地对待父母的死亡,追念祖先,就会使百姓道德归于纯厚了。” zǐ  qín  wn  yú   zǐ  gng  yuē   fū   zǐ   zhì  yú   shì  bāng yě    bì   wn  qí  子 禽 问 于 子 贡 曰:夫 子 至 于 是 邦 也,必 闻 其 zhng  qiú  zhī  yú     yì   yǔ   zhī  yú     zǐ  gng yuē    fū   zǐ   wēn   liáng gōng 政;求 之 欤,抑 与 之 欤。子 贡 曰:夫 子 温、良、恭、 - 3 -
jiǎn  ràng  yǐ   d   zhī   fū   zǐ   zhī  qiú  zhī  yě    qí   zhū  yì   hū   rn  zhī  qiú 俭、让 以 得 之;夫 子 之 求 之 也,其 诸 异 乎 人 之 求 zhī   yú 之 欤。
【注释】子禽:姓陈,名亢,字子禽。有观点认为是孔子的学生。
子贡:孔子的学生。
姓端木,名赐,字子贡。 抑:表示选择的连词,“还是”。
与之:给他。与:同“欤”,表示疑问的语气词。 其诸:表示不大肯定的语气,或者、大概的意思。
【大意】子禽向子贡问道:“老师到了一个诸侯国,必然会了解那国的政事,是他自己求来的呢,还是别人主动告诉他的呢。
”子贡说:“老师是靠温和、善良、恭敬、俭朴、谦逊得到的。老师获得的方法和别人获得的方法不同吧。
” zǐ  yuē   fù   zài guān  qí   zhì   fù   m  guān  qí  xíng  sān  nián  wú  gǎi   yú  子 曰:父 在 观 其 志,父 没 观 其 行;三 年 无 改 于 fù  zhī  dào    kě   wi  xiào yǐ 父 之 道,可 谓 孝 矣。
【注释】其:指儿子。父亲在世时,儿子听从父命不能主事,所以要观察他的志向。 没(m):死,去世。 三年:周礼规定父亲死后,儿子要守孝三年。三,这里可以理解为虚指,指许多年。 道:表示善的、好的东西。
【大意】孔子说:“他父亲还活着时,要观察他的志向;他父亲死了,要考察他的行动;如果他对父亲的合理之处长期坚持,可以说是做到了孝。
” yǒu  zǐ   yuē   lǐ   zhī  yng   h   wi  guì   xiān wáng zhī  dào    sī   wi  měi  有 子 曰:礼 之 用,和 为 贵。先 王 之 道,斯 为 美。 xiǎo  dà  yu   zhī   yǒu  suǒ   bù  xíng   zhī  h   r   h    bù   yǐ   lǐ   ji  zhī 小 大 由 之,有 所 不 行。知 和 而 和,不 以 礼 节 之, yì   bù   kě  xíng  yě 亦 不 可 行 也。

【注释】和:恰当,适合,恰到好处。 先王:周文王等古代贤王。
节:节制,约束。
【大意】有子说:“礼的应用,以遇事做得恰当为可贵。过去贤明君王治理国家的可贵之处- 4 -
就在这里,小事大事都做得恰当。如果有行不通的时候,只为恰当而求恰当,不用礼节规矩来节制,也是不可行的。
yǒu   zǐ  yuē    xìn  jìn  yú   yì    yán  kě   fù    yě   gōng  jìn  yú   lǐ    yuǎn  有 子 曰:信 近 于 义,言 可 复 也;恭 近 于 礼,远 chǐ   rǔ  yě     yīn  bù   shī  qí   qīn    yì   kě  zōng  yě 耻 辱 也;因 不 失 其 亲,亦 可 宗 也。

【注释】近:符合,接近。 复:实践,实行。 远:用作动词,使远离。
因:依靠,凭借。 宗:可靠,尊奉。

【大意】有子说:“约定符合义,说出来的话才能去实践、兑现。恭敬要合于礼,这样就能避免耻辱。依靠关系深厚的人,也就可靠了。” zǐ   yuē   jūn  zǐ   shí  wú  qiú   bǎo   jū   wú  qiú   ān   mǐn  yú   shì  r  shn 子 曰:君 子 食 无 求 饱,居 无 求 安,敏 于 事 而 慎 yú  yán    jiù  yǒu  dào  r  zhng yān    kě   wi  hào  xu  yě   yǐ 于 言,就 有 道 而 正 焉,可 谓 好 学 也 已。
【注释】君子:这里指的是有德行的人。 就:靠近,接近。
正:动词,匡正,端正。
【大意】孔子说:“君子吃饭不追求饱足,居住不追求舒适安逸,做事勤快敏捷,说话谨慎小心,向有道德的人看齐,来匡正自己的错误,这样就可以说是好学了。         zǐ gng  yuē   pín   r   wú  chǎn   fù   r   wú  jiāo   h   rú     zǐ   yuē    kě  子 贡 曰:贫 而 无 谄,富 而 无 骄,何 如。子 曰:可 yě    wi  ru  pín  r   l     fù   r   hào  lǐ  zhě   yě     zǐ  gng yuē    shī  yún 也,未 若 贫 而 乐,富 而 好 礼 者 也。子 贡 曰:诗 云: rú   qiē  rú  cuō    rú  zhu  rú   m     qí   sī  zhī   wi  yú     zǐ  yuē    cì   yě 如 切 如 磋,如 琢 如 磨,其 斯 之 谓 欤。子 曰:赐 也, shǐ   kě   yǔ  yán  shī   yǐ   yǐ    gào  zhū  wǎng r   zhī  lái  zhě 始 可 与 言 诗 已 矣;告 诸 往 而 知 来 者。

【注释】谄(chǎn):巴结,奉承,谄媚。 何如:怎么样,表示疑问语气。 如切如磋(cuō),如琢如磨:引申为朋友互相讨论、研修的意思。这句出自《诗- 5 -
经·卫风·淇奥》。切,指把骨头加工成器物。磋,加工象牙,使其更圆滑。
琢,雕刻玉石。磨,磨制加工石头使其更细致。
与:同“欤”。

【大意】子贡说:“贫穷却不去巴结奉承,有钱却不骄傲自大,怎么样。”孔子说:“可以了。但是还不如虽然贫穷却乐于仁道、富裕却爱好礼义的人。”子贡说:“《诗经》说,‘要像加工骨、角、象牙、玉石一样,要雕刻并加以琢磨细刻’,讲的就是这个意思吧。”孔子说:“赐呀,现在可以与你讨论《诗经》了。告诉你已经发生的事,你就可以举一反三知道未来的事了。” zǐ  yuē    bù  huàn  rn  zhī  bù   jǐ   zhī   huàn  bù  zhī  rn  yě 子 曰:不 患 人 之 不 己 知,患 不 知 人 也。
【注释】不己知:“不知己”的倒装句式。知,理解,了解。

【大意】孔子说:“不怕别人不了解自己,怕的是自己不了解别人啊。” 第二章  论语为政篇 zǐ  yuē    wi zhng yǐ   d     pì   rú  běi  chn   jū   qí   suǒ   r  zhng xīng 子 曰:为 政 以 德,譬 如 北 辰,居 其 所,而 众 星 gǒng   zhī 拱  之。
【注释】北辰:北极星。 共:即“拱”,环绕,环抱。
【大意】孔子说:“用道德来治理国家,自己就会像北极星一样,处于一定的位置,群星环绕着它。” zǐ  yuē   shī  sān  bǎi    yì   yán   yǐ   bì  zhī    yuē    sī   wú   xi 子 曰:诗 三 百,一 言 以 蔽 之,曰:思 无 邪。
【注释】《诗》三百:《诗经》有305篇,人们常用“《诗》三百”这一整数的说法来指代《诗经》。         蔽(bì):概括,包盖。

【大意】孔子说:“《诗经》三百篇,用一句话来概括它,就是:思想纯正。” zǐ  yuē    dǎo  zhī  yǐ  zhng   qí  zhī   yǐ  xíng   mín  miǎn r   wú   chǐ 子 曰:道 之 以 政,齐 之 以 刑,民 免 而 无 耻; dǎo  zhī   yǐ   d    qí   zhī  yǐ   lǐ    yǒu  chǐ  qiě   g 道 之 以 德,齐 之 以 礼,有 耻 且 格。

【注释】道:同“导”,引导。一说,治理。 齐:整治,统一,约束。 - 6 -
免:免罪,免于刑法,免祸。 无耻:做了坏事心里不知羞耻。
格:纠正。

【大意】孔子说:“用行政法令来治理,用刑法来处罚,人民虽然能避免犯罪,但并非认识到犯罪可耻;用道德教化来治理,用礼来约束,人民就会有羞耻心,并且会自觉改正错误。” zǐ  yuē    wú    shí  yu   wǔ    r   zhì  yú  xu    sān  shí  r   lì     sì  shí  子 曰:吾,十 有 五,而 志 于 学,三 十 而 立,四 十 r   bú  hu    wǔ   shí  r   zhī tiān mìng   liù  shí  r   ěr   shùn  qī  shí  r  cng 而 不 惑,五 十 而 知 天 命,六 十 而 耳 顺,七 十 而 从 xīn  suǒ   yù    bù   yú   jǔ 心 所 欲,不 踰 矩。

【注释】十有五:即十又五,指的是15岁。古人在整数和各位数字之间多用“有”字表示相加。
         有:同“又”。
         立:站立。         天命:含有上天旨意、自然禀赋与天性、人生的道义和职责等意义。         矩:礼法,规矩。

【大意】孔子说:“我十五岁时就开始立志于学问,三十岁时能自立于世,四十岁时遇事不会迷惑,五十岁时懂得了什么是天命,六十岁时能听得进各种不同的意见,到七十岁时就能随心所欲,任何想法都不越出规矩。
” mng  yì   zǐ  wn  xiào   zǐ   yuē   wú   wi 孟 懿 子 问 孝,子 曰:无 违。   fán   chí  yù     zǐ   gào  zhī  yuē   mng sūn  wn  xiào  yú  wǒ       wǒ  duì  yuē 樊 迟 御, 子 告 之 曰:孟 孙 问 孝 于 我, 我 对 曰 wú  wi 无 违。   fán  chí  yuē    h  wi   yě    zǐ   yuē  shēng  shì  zhī  yǐ   lǐ    sǐ    zàng zhī 樊 迟 曰:何 谓 也。子 曰:生,事 之 以 礼;死,葬 之 yǐ   lǐ     jì  zhī   yǐ  lǐ 以 礼,祭 之 以 礼。
【注释】孟懿(yì)子:姓仲孙,名何忌,“懿”是死后的谥号,鲁国大夫,与叔孙氏、季孙氏共同把持鲁国朝政,他父亲孟僖子临终时嘱咐他向孔子学礼。
- 7 -
        违:古人称违背礼法为“违”。         樊(fán)迟:姓樊,名须,字子迟。孔子的学生。         御:赶车,驾车。
         “生,事之以礼”五句:古代丧事、祭祀等的礼节规格是有差等的。天子、诸侯、大夫、士、庶人不相同。鲁国三家权门大夫有时用诸侯、天子的礼仪等级,孔子对此不满,文中的话就针对这个。
【大意】孟懿子问孔子什么是孝道。孔子说:“不要违背礼节。”樊迟替孔子赶马车,孔子告诉他说:“孟孙氏问我孝道,我回答说,不要违背礼节。”樊迟说:“这是什么意思呢。”孔子说:“父母在时,依照礼节侍奉他们,父母去世后,要按礼节规矩为他们办丧事,按礼节祭祀他们。
” mng  wǔ   b  wn  xiào   zǐ   yuē    fù   mǔ  wi   qí   jí  zhī  yōu 孟 武 伯 问 孝,子 曰:父 母 唯 其 疾 之 忧。
【注释】孟武伯:姓仲孙,名彘(zhì),即前面提到的孟懿子的儿子。“武”是谥号。 其:指父母,该句可解释为担忧他们的疾病。一说,其,指儿女,父母担忧儿女的疾病;另一说,疾,子女品行上的毛病,父母担心子女品行不好。这里取第一种说法。
【大意】孟武伯向孔子请教孝道。孔子说:“对于父母,尤其要担忧他们的疾病。
” zǐ  yu  wn  xiào    zǐ  yuē   jīn  zhī  xiào  zhě   shì  wi  nng yǎng   zhì  yú  子 游 问 孝,子 曰:今 之 孝 者,是 谓 能 养。至 于 quǎn  mǎ    jiē  nng yǒu  yǎng   bú  jìng    h   yǐ  bi   hū 犬 马,皆 能 有 养;不 敬,何 以 别 乎。
【注释】子游:孔子的学生,姓言名偃(yǎn),字子游,吴人,比孔子小45岁。
【大意】子游问孔子怎样做是孝,孔子说:“现在所谓的孝,总说能养活爹娘就行了。至于狗马都还能得到人的饲养呢。如果对父母不是诚心诚意敬重、孝顺的话,那和饲养狗马又有什么区别呢。” zǐ  xià  wn  xiào   zǐ  yuē    s   nán   yǒu  shì    dì   zǐ   fú   qí   láo   yǒu  子 夏 问 孝,子 曰:色 难。有 事,弟 子 服 其 劳,有 jiǔ   shí  xiān shēng zhuàn   cng  shì  yǐ   wi xiào  hū 酒 食,先 生 馔, 曾 是 以 为 孝 乎。
【注释】色:脸色。这里指和颜悦色,从心底里敬重父母。 弟子:晚辈,这里指儿女。 先生:长辈,指父母。 馔(zhuàn):吃喝。
曾(cnɡ):副词,难道。 是:代词,即“此”,这个的意思。 - 8 -

【大意】子夏问怎么做是孝。
孔子说:“对父母和颜悦色是很难做到的。仅仅是有事情的时候,子女去为父母做;有酒饭了让父母吃喝,难道这就可以认为是孝吗。” zǐ  yuē    wú    yǔ  huí  yán zhōng rì     bù   wi   rú   yú     tuì  r  xǐng  qí 子 曰:吾 与 回 言 终 日,不 违,如 愚。
退 而 省 其 sī      yì   zú   yǐ   fā      huí  yě   bù   yú 私,亦 足 以 发, 回 也 不 愚。

【注释】回:姓颜,名回,字子渊,也称颜渊。是孔子早年的学生,受到器重。 省(xǐnɡ):观察,考察。
【大意】孔子说:“我同颜回讲学一整天,他也不提不同的意见,像是很愚笨。课后我观察他私下的言行,发现他能充分发挥我讲的东西,可见,颜回并不愚笨。
” zǐ  yuē    shì  qí   suǒ   yǐ   guān  qí  suǒ  yu    chá  qí   suǒ  ān     rn yān 子 曰:视 其 所 以,观 其 所 由,察 其 所 安;人 焉 sōu  zāi    rn  yān  sōu  zāi 廋 哉。人 焉 廋 哉。
【注释】以:根据,动机,原因。一说,“以”通“与”,意为结交朋友。 由:经由。
焉:表疑问的代词,何处,哪里。
廋(sōu):隐藏,隐瞒,可以理解为掩盖。
【大意】孔子说:“看一个人言行的动机,观察他做事达到目的所用的方法,考察他安心于做什么。这样,这个人怎么能掩盖得了他的真面目呢。” zǐ  yuē   wēn   gù   r   zhī xīn     kě   yǐ  wi  shī   yǐ 子 曰:温 故 而 知 新,可 以 为 师 矣。
【注释】故:旧的。

【大意】孔子说:“常温习学过的知识,才能有新的体会,获得更进一步的知识,这样就能为人师表了。” zǐ  yuē   jūn   zǐ   bú   qì 子 曰:君 子 不 器。
【注释】器:器具,只有一种用途的东西。此处用来比喻人知识范围狭窄,只能有某一种技艺。

【大意】孔子说:“君子不该像器具一样,只有一种用途。” zǐ gng  wn  jūn   zǐ    zǐ   yuē  xiān  xíng  qí  yán    r   hu cng  zhī 子 贡 问 君 子,子 曰:先 行 其 言,而 后 从 之。
【注释】君子:古代君子指的是有学问、有德行或者地位、官职高的人。 - 9 -

【大意】子贡问怎样做才是君子。孔子说:“对于自己要说的话,要先做到,再讲出来。” zǐ  yuē    jūn  zǐ  zhōu  r   bù   bǐ    xiǎo rn  bǐ   r   bù   zhōu 子 曰:君 子 周 而 不 比,小 人 比 而 不 周。

【注释】周:团结周围的人。 比:原义指并列,这里指的是因共同利害而勾结。

【大意】孔子说:“君子是用道义来团结人,而不是为私情勾结拉拢人,小人是为私情勾结拉拢人,而不是用道义来团结人。
” zǐ   yuē   xu   r   bù   sī   z  wǎng    sī   r   bù  xu   z  dài 子 曰:学 而 不 思 则 罔,思 而 不 学 则 殆。
【注释】罔:同“惘(wǎnɡ)”,迷惑。 殆(dài):危险。
一说疑惑;另一说没有信心。
【大意】孔子说:“只是学习却不思考,就会迷惑;只是空想却不学习,就会有误入歧途的危险。” zǐ  yuē   gōng  hū   yì  duān    sī  hài  yě   yǐ 子 曰:攻 乎 异 端,斯 害 也 已。
【注释】攻:攻击。另一说为钻研学问,整句释为,钻研邪说就有害了。 异端:不正确的结论。        斯:连词,这就。        已:停止。
这句也作“斯害也已矣”。
【大意】孔子说:“批判那些不正确的议论,祸害就可以消灭了。” zǐ  yuē    yu    huì  rǔ  zhī  zhī  hū     zhī  zhī  wi  zhī  zhī    bù  zhī  wi  子 曰:由,诲 汝 知 之 乎。知 之 为 知 之,不 知 为 bù   zhī   shì  zhī  yě 不 知,是 知 也。

【注释】由:孔子的学生,姓仲,名由,字子路。 诲(huì):教导,教育。 女:同“汝”,你。
【大意】孔子说:“由,教给你的知识都知道了吗。知道就是知道,不知道就是不知道,这才是明智的态度。” zǐ zhāng xu  gān  lù     zǐ   yuē   duō  wn  quē   yí   shn  yán  qí   yú     z  子 张 学 干 禄,子 曰:多 闻 阙 疑,慎 言 其 余,则 guǎ   yu   duō  jiàn qu  dài   shn xíng  qí   yú    z   guǎ  huǐ    yán  guǎ  yu   xíng 寡 尤;多 见 阙 殆,慎 行 其 余,则 寡 悔。言 寡 尤,行 - 10 -
guǎ   huǐ   lù   zài  qí  zhōng   yǐ 寡 悔,禄 在 其 中  矣。
【注释】子张:孔子的学生,姓颛(zhuān)孙,名师,字子张。
干:求,谋。 禄:古时官吏的俸禄,这里指的是官职。 阙(quē):缺,空,有所保留,暂时放在一边。 寡:少。 尤:过失,错误。
【大意】子张向孔子学习谋求做官的方法。孔子说:“要多听,有怀疑的地方加以保留,谨慎地说出其余有把握的部分,就能减少错误。要多看,有怀疑的地方加以保留,就能减少错误,谨慎地去做其余有把握的事,就能行事少有懊悔。
说话少过失,做事少懊悔,求官职的机会就在这其中了。” āi  gōng wn  yuē   h   wi z   mín   fú   kǒng  zǐ   duì  yuē  jǔ   zhí  cu  zhū 哀 公 问 曰:何 为 则 民 服。孔 子 对 曰:举 直 错 诸 wǎng   z   mín  fú     jǔ  wǎng cu  zhū   zhí   z   mín  bù   fú 枉,则 民 服;举 枉 错 诸 直,则 民 不 服。
【注释】哀公:鲁国国君,姓姬,名蒋,定公的儿子。
“哀”是死后的谥号。 何为:怎么做。 对曰:《论语》中臣对君的回答用“对曰”。孔子回答鲁国国君的问题,因此用“对曰”。
举:选拔,提拔,推举。 直:正直的人。 错:放置。 诸:“之于”的合音。
【大意】鲁哀公问:“怎么做才能使人民服从呢。”孔子回答说:“提拔正直的人,将其位置安排在邪恶的人之上,百姓就服从了;而提拔邪恶的人,将其位置安排在正直的人之上,人民就不服。
” jì   kāng zǐ   wn    shǐ mín  jìng zhōng yǐ  quàn    rú  zhī   h    zǐ   yuē   lín 季 康 子 问:使 民 敬 忠 以 劝,如 之 何。子 曰:临  zhī  yǐ  zhuāng z  jìng   xiào cí   z  zhōng   jǔ  shàn  r  jiáo  bù  nng   z  quàn 之 以 庄 则 敬,孝 慈 则 忠,举 善 而 教 不 能,则 劝。

【注释】季康子:姓季孙,名肥。在鲁哀公时候任正卿。“康”是谥号。“子”是尊称。
以:连词,而,和。 临:对待。 庄:庄重,严肃。 - 11 -

【大意】季康子问:“要使人民对我尊敬、忠实又努力勤勉,该怎么做呢。”孔子说:“你用庄重严肃的态度来对待人民,人民就会尊敬你;你遵守孝道,慈爱民众,人民就会忠实于你;你提拔优秀的人,教育那些能力弱的人,人民也就会勤勉了。” hu  wi kǒng   zǐ  yuē    zǐ   xī   bù   wi zhng   zǐ  yuē   shū   yún   xiào  hū 或 谓 孔 子 曰:子 奚 不 为 政。
子 曰:书 云:孝 乎 wi  xiào   yǒu  yú  xiōng  dì    shī  yú   yǒu zhng   shì  yì  wi  zhng  xī   qí   wi 惟 孝,友 于 兄 弟。施 于 有 政,是 亦 为 政,奚 其 为  wi zhng 为 政。
  
【注释】或:代词,有人。 奚(xī):疑问词,何,怎么,为什么。 书:指《尚书》,是商周时期政治文告和历史资料的汇编。 施:延及,推广,影响。
有:无实在意义。 其:代词,指做官。 为:是。
为政:参与政治。当时孔子没有出来做官,所以有人这样问他。
【大意】有人对孔子说:“您为什么不参与政治。”孔子说:“《尚书》说:‘孝就是孝敬父母,友爱兄弟,把这种道理推广到政治上去。’这也是参与了政治,为什么非要做官才算参与政治呢。
”  zǐ  yuē    rn  r   wú   xìn    bù  zhī   qí  kě   yě     dà  chē   wú   ní 子 曰:人 而 无 信,不 知 其 可 也。大 车 无 輗, xiǎo chē   wú  yu    qí   h   yǐ  xíng  zhī  zāi 小 车 无 軏,其 何 以 行 之 哉。
【注释】信:守信用。 輗(ní):古代大车车辕前面横木上的木销子。
大车指的是牛拉的车。 軏(yu):古代小车车辕前面横木上的木销子。小车指的是马拉的车。没有輗和軏,车就不能走。
何以:即“以何”,靠什么。
【大意】孔子说:“作为一个人,不讲信用,真不知道那怎么能行呢。
如同大车没有安横木的,小车没有安横木的,靠什么走呢。” zǐ zhāng wn    shí  shì  kě   zhī  yě     zǐ  yuē    yīn  yīn  yú   xià  lǐ    suǒ  子 张 问:十 世 可 知 也。
子 曰:殷 因 于 夏 礼,所 - 12 -
sǔn   yì    kě   zhī   yě   zhōu  yīn  yú   yīn  lǐ    suǒ  sǔn   yì    kě   zhī  yě     qí 损 益,可 知 也;周 因 于 殷 礼,所 损 益,可 知 也。其 hu   jì  zhōu  zhě   suī  bǎi  shì  kě   zhī  yě 或 继 周 者,虽 百 世 可 知 也。
【注释】世:古代称30年为一世,10世为一代。也有人认为朝代改换为一代。
殷(yīn):商朝。商朝至盘庚将都城从奄(yǎn)(山东曲阜)迁到殷(河南安阳一带),所以又被称为殷朝。
因:沿袭,因袭。 礼:指整个礼仪制度,用来规范社会行为的法则、规范、仪式的总称。
损益:废除和增加。
【大意】子张问:“今后十代的礼仪制度可以预先知道吗。
”孔子说:“商朝沿袭了夏朝的礼仪制度,所废除的、所增加的是可以知道的;周朝沿袭了商朝的礼仪制度,所废除、所增加的也是可以知道的。那么将来如果有承继周朝的人,其礼仪制度也会是或增或减,即使下去一百代,也是可以知道的。
” zǐ  yuē  fēi  qí   guǐ  r   jì   zhī  chǎn  yě  jiàn  yì   bù  wi   wú  yǒng  yě 子 曰:非 其 鬼 而 祭 之,谄 也;见 义 不 为,无 勇 也。
【注释】鬼:古代人死都叫鬼,一般指死去的祖先。 祭:是吉祭。凶祭叫奠。
祭鬼的目的一般是祈福。 谄(chǎn):谄媚,阿谀,巴结。

【大意】孔子说:“不是自己的祖先却去祭祀它,是谄媚。遇到符合正义的事情却不去做,就是怯懦。
”  第三章  论语八佾篇 kǒng  zǐ  wi   jì   shì  bā   yì   wǔ   yú  tíng  shì   kě   rěn  yě   shú   bù  kě  孔 子 谓,季 氏 八 佾 舞 于 庭,是 可 忍 也,孰 不 可 rěn   yě 忍 也。
【注释】季氏:鲁国正卿季孙氏,这里指季平子,即季孙意如。
八佾(yì):佾,行、列。古代乐舞礼仪中,一佾(一行)有八个人。八佾,是八行,八八六十四人,这是天子举行乐舞的规格。诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。季氏只有用四佾的资格,但他却用了天子规格的乐舞,是越轨的行为。
【大意】孔子谈论季氏说:“在家庙庭院里用八佾的乐舞,这都可以忍心做出来,还有什么事情他不忍心做呢。
” - 13 -
sān  jiā  zhě  yǐ  yōng  ch    zǐ   yuē  xiàng wi   pì  gōng  tiān  zǐ   mù   mù  三 家 者 以 雍 彻。子 曰:相 维 辟 公,天 子 穆 穆。
xī   qǔ    yú  sān  jiā  zhī  táng 奚 取 于 三 家 之 堂。
【注释】三家:春秋后期鲁国当政的仲孙氏、叔孙氏、季孙氏三家贵族。
季孙氏势力最大。
他们凭强有力的政治经济实力,常僭越周礼。这种行为受到孔子的批判。         雍(yōnɡ):《诗经·周颂》中的一篇,用于天子祭祀宗庙之礼完毕。
         彻:同“撤”,撤掉,拿掉。         相(xiànɡ):助祭者。
         维:助词,没有实际意义。         辟(bì)公:指诸侯。
辟,指君王。         穆穆:庄严静穆。
【大意】仲孙、叔孙、季孙三家,在祭祀祖先完毕的时候,让乐工唱着《雍》诗来撤除祭品孔子说:“《雍》诗里说到:‘协助祭祀的人是诸侯,天子庄严静穆地主祭。
’为什么三家祭祖的厅堂上竟用唱《雍》诗的仪式。” zǐ  yuē   rn  r   bù   rn   rú   lǐ   h    rn   r  bù   rn   rú   yu   h 子 曰:人 而 不 仁,如 礼 何。人 而 不 仁,如 乐 何。
【注释】如礼何:“如何”句式,指对礼怎么样。 乐:音乐是构成古代礼制的重要部分,所以“礼乐制度”指的是包括音乐在内的古代礼仪制度,并非今天我们说的单纯用来欣赏的音乐。
【大意】孔子说:“作为一个人不讲仁德,怎么对待礼仪制度呢。
一个人不讲仁德,怎么对待乐呢。”   lín  fàng wn  lǐ   zhī  běn    zǐ  yuē    dà   zāi  wn   lǐ     yǔ   qí  shē   yě 林 放 问 礼 之 本,子 曰:大 哉 问。
礼,与 其 奢 也, nìng jiǎn   sāng   yǔ   qí   yì   yě    nìng  qī 宁 俭;丧,与 其 易 也,宁 戚。
【注释】林放:姓林,名放,字子上。有人认为是孔子的学生。 易:本义指把土地整理平坦。此处指周到地办理丧葬的礼仪。 戚:悲哀。
【大意】林放问什么是礼的根本。孔子说:“你提的问题意义重大啊。
礼节仪式与其奢侈,宁可节俭;丧葬仪式,与其仪式完备周到,宁可在心里真正悲哀来悼念。” zǐ  yuē    yí   dí  zhī  yǒu  jūn    bù   rú   zhū  xià  zhī  wū   yě 子 曰:夷 狄 之 有 君,不 如 诸 夏 之 亡 也。
- 14 -

【注释】夷:古代指东方的少数民族。 狄:指北方的少数民族。
夏:在中原黄河流域居住的华夏民族的诸侯国。 亡:同“无”。

【大意】孔子说:“夷狄虽然有君主,还不如中原国家没有君主却保留礼仪。” jì  shì  lǚ   yú   tài  shān   zǐ  wi  rǎn  yǒu  yuē    rǔ   fú   nng jiù  yú 季 氏 旅 于 泰 山,子 谓 冉 有 曰:汝 弗 能 救 欤。 duì  yuē    bù   nng   zǐ   yuē    wū   hū   cng  wi  tài shān  bù   rú   lín  fàng hū 对 曰:不 能。子 曰:呜 呼。
曾 谓 泰 山 不 如 林 放 乎。
【注释】旅:古代指祭山。当时只有天子、诸侯有资格祭祀名山大川。
季氏只是鲁国的大夫,他去祭祀泰山是违背礼法的。         冉(rǎn)有:孔子的学生,姓冉,名求,字子有。当时冉有做季康子的家臣。         曾:难道,竟然。
【大意】季氏要去祭祀泰山。孔子对冉有说:“你不能劝阻他吗。
”冉有回答说:“不能。
”孔子说:“哎呀。难道说泰山之神还不如林放懂得礼节吗。会接受这种祭祀吗。
” zǐ  yuē    jūn  zǐ   wú   suǒ zhēng   bì   yě  sh   hū    yī  ràng  r  shēng  子 曰:君 子 无 所 争,必 也 射 乎。
揖 让 而 升, xià   r   yǐn   qí  zhēng yě   jūn   zǐ 下 而 饮,其 争 也 君 子。

【注释】射:射箭,这里是指射礼,是周礼中规定的射箭比赛。 揖(yī):作揖,指拱手行礼。
【大意】孔子说:“君子没有什么可争的事情。
如果有所争,那一定是射箭比赛吧。比赛时,互相作揖谦让,再登堂射箭,射完走下堂来又互相敬酒。即使是竞争也是有君子的礼貌。” zǐ  xià  wn  yuē  qiǎo xiào qiàn  xī  měi   mù  pàn   xī   sù   yǐ  wi  xuàn  xī 子 夏 问 曰:巧 笑 倩 兮,美 目 盼 兮,素 以 为 绚 兮, h   wi  yě      zǐ  yuē    huì  shì  hu  sù    yuē   lǐ   hu   hū    zǐ   yuē    qǐ   yǔ 何 谓 也。子 曰:绘 事 后 素。曰:礼 后 乎。子 曰:起 予 zhě  shāng  yě     shǐ  kě   yǔ  yán  shī   yǐ   yǐ 者 商  也,始 可 与 言 诗 已 矣。
【注释】倩(qiàn):容貌美好。 兮:助词,相当于“啊、呀”。 盼:眼珠黑白分明,转动灵巧。 - 15 -
绚(xuàn):有文彩。 绘事后素:画需先有白地儿再画。
绘事,画画。后,在之后。素,白地儿。
另一说,在审美上绚丽不如素淡。 起:启发。 商:卜商,也就是子夏。

【大意】子夏问道:“‘乖巧的笑容真美丽呀,黑白分明的眼眸流转娇美呀,洁白的地儿上画得绚丽多彩呀’,是什么意思呢。”孔子说:“画画需先有白地儿再画图案。”子夏说:“那么,是不是礼节仪式产生于仁德之后呢。”孔子说:“商啊,你是能启发我的人。现在可以开始和你谈论《诗经》了。” zǐ  yuē   xià  lǐ   wú  nng  yán  zhī   qǐ   bù   zú  zhēng yě   yīn  lǐ   wú  nng  子 曰:夏 礼 吾 能 言 之,杞 不 足 征 也;殷 礼 吾 能 yán  zhī   sng  bù   zú  zhēng yě      wn  xiàn  bù   zú   gù   yě    zú    z    wú  nng  言 之,宋 不 足 征 也。 文 献 不 足 故 也。足,则 吾 能 zhēng  zhī   yǐ 征  之 矣。
【注释】杞(qǐ):古国名,在今天河南杞县一带,杞国是夏朝禹的后代。 宋:古国名,在今天河南商丘市南部,宋国是商朝汤的后代。 文:历史文字资料。 献:指贤人。
献臣就是德才兼备的大臣。
【大意】孔子说:“夏代的礼仪,我能说出来,夏的后代杞国现在的礼仪却不足以证明夏当时的情况;殷代的礼仪我能说出来,殷的后代宋国现在的礼仪却不足以证明殷当时的情况。
这是历史资料和知道夏、殷礼仪的贤人不够多的原因。如果有足够的历史资料和贤人的话,我就能征引它们作为考证的证据了。” zǐ  yuē    dì     zì   jì  guàn  r  wǎng  zhě   wú   bú   yù  guān  zhī  yǐ 子 曰:禘,自 既 灌 而 往 者,吾 不 欲 观 之 矣。

【注释】禘(dì):古代一种极隆重的祭祀仪式,只有天子才能举行。
既:已经。 灌:禘祭的仪式中的一项内容。古代祭族时,让活人坐在灵前象征接受祭祀的人,这个人叫“尸”。第一次献酒是把用香料煮成的叫做“郁鬯”的酒献给尸,让他闻一闻香气,再把酒浇在地上,这个过程叫“灌”。
不欲观:不愿看。鲁国是周公旦的封地,《礼记》记载,周公的侄子周成王姬颂为了纪念周公辅佐治国的伟大功勋,特许周公的后代举行禘祭,这是不符合礼仪规矩的,所以孔子持批评态度。

【大意】孔子说:“禘祭仪式从第一次献酒之后,我就不想看了。” hu  wn  dì   zhī  shuō  zǐ   yuē   bù   zhī  yě   zhī   qí  shuō zhě  zhī  yú  tiān  - 16 -
或 问 禘 之 说。子 曰:不 知 也。
知 其 说 者 之 于 天 xià   yě    qí   rú   shì  zhū  sī   hū     zhǐ  qí  zhǎng 下 也,其 如 示 诸 斯 乎。指 其 掌。
【注释】不知也:鲁国作为周王分封的诸侯国举行天子的祭礼,孔子是不赞成的,因此他故意回避说不知道禘祭的道理。
示:同“置”,摆,放。 诸:“之于”的合音。

【大意】有人问孔子禘祭的道理。孔子说:“我不知道禘祭的道理。
懂得这一道理的人治理天下,会好像把东西放在这儿一样容易吧。”孔子一面说,一面指着自己的手掌。
jì  rú   zài  jì  shn  rú  shn  zài   zǐ  yuē   wú   bú   yù   jì   rú   bú   jì 祭 如 在,祭 神 如 神 在。子 曰:吾 不 与 祭,如 不 祭。

【注释】与(yù):参预,参加。
【大意】祭祀祖先,就如同祖先真的在那里,祭祀神就如同神真的在那里。孔子说:“如果我自己不去参加祭祀而由别人代祭,那就和不祭祀一样。” wáng  sūn  gǔ   wn  yuē    yǔ   qí   mi  yú   ào    nìng mi   yú  zào    h   wi  王 孙 贾 问 曰:与 其 媚 于 奥,宁 媚 于 灶,何 谓 yě      zǐ  yuē    bù   rán   hu  zuì  yú   tiān   wú   suǒ  dǎo  yě 也。
子 曰:不 然,获 罪 于 天,无 所 祷 也。
【注释】王孙贾:卫国卫灵公时任大夫。 媚(mi):谄媚,巴结。 奥:屋里的西南角,这里指屋里西南角的神,地位较高。
灶:原义是炉灶,这里指灶神,人们认为灶神地位虽低,却能通上天,决定人的福祸,所以灶神自古受到人们的隆重供奉。“与其媚于奥,宁媚于灶”是当时的俗语。

【大意】王孙贾问道:“与其巴结奥神,不如奉承灶神,这话怎么讲呢。”孔子说:“不是那样的,如果得罪了天,向谁祈祷都没用。”  zǐ  yuē   zhōu jiàn  yú   r   dài     yù   yù   hū   wn  zāi    wú  cng zhōu 子 曰:周 监 于 二 代, 郁 郁 乎 文 哉。吾 从 周。
【注释】监:同“鉴”。原指镜子,引申为照,警戒,借鉴。
二代:夏、商两朝。 郁郁:原指草木繁茂,或指香气浓厚。这里指丰富多彩,繁盛。

【大意】孔子说:“周朝的政治礼仪制度,是借鉴夏、商两代而建立的,多么丰富繁盛啊。
我遵从周代的礼制。” - 17 -
zǐ  rù   tài  miào  měi  shì  wn  hu  yuē   shú  wi  zōu  rn  zhī   zǐ  zhī  lǐ 子 入 太 庙,每 事 问。
或 曰:孰 谓 鄹 人 之 子 知 礼 hū     rù   tài  miào   měi  shì  wn    zǐ  wn  zhī    yuē    shì  lǐ   yě 乎。入 太 庙,每 事 问。
子 闻 之,曰:是 礼 也。
【注释】太庙:古代指供奉祭祀君主的祖先的庙。开国君主叫太祖,祭太祖的庙叫太庙。周公是鲁国最初受封的国君,所以,这个太庙指的是周公的庙。
鄹(zōu)人之子:即孔子。鄹,也作“陬”,春秋时鲁国地名,现在山东曲阜一带。孔子的父亲叔梁纥(h)做过鄹大夫,古代称某地的大夫为某人。鄹人,指叔梁纥。
【大意】孔子进了太庙助祭,每件事都请教。有人说:“谁说叔梁纥的儿子懂得礼呢。
进了太庙,每件事都要问。”孔子听了这话说:“这样做正是一种礼啊。” zǐ   yuē   sh   bù   zhǔ  pí    wi   lì  bù   tng  kē    gǔ   zhī  dào  yě 子 曰:射 不 主 皮。为 力 不 同 科,古 之 道 也。
【注释】射:射箭,即“射礼”,是为演习礼乐进行的射箭比赛。 皮:用皮做的靶子。
射礼比赛时以射中目标为目的,而不像比武的“军射”是为了用力射穿靶子。 为(wi):因为。
同科:同等。
【大意】孔子说:“射礼比赛时射箭主要不是在于射穿靶子,因为各人的力气大小不同,这是自古以来的规矩。” zǐ  gng  yù   qù   gào shu  zhī  xì  yáng  zǐ   yuē  cì   yě    ěr   ài   qí  yáng 子 贡 欲 去 告 朔 之 饩 羊,子 曰:赐 也,尔 爱 其 羊, wǒ    ài   qí   lǐ 我 爱 其 礼。
【注释】告朔(shu):朔,阴历每月的初一。
诸侯每月初一应杀一只活羊在祖庙祭祀,并到朝听政,表示每个月的开始。到子贡时,月初一鲁君不再去祖庙,也不听政,只是杀一只活羊表示一下罢了,所以子贡认为连这个形式也不用留了,不必杀羊了。孔子却依然重视礼仪的形式,认为有形式毕竟比没有好。         饩:活的牲畜。         尔:代词,你。         爱:可惜。
【大意】子贡想要把鲁国每月初一告祭时用的活羊去掉不用。孔子说:“赐呀。
你可惜那只羊,我却爱惜那种礼。” zǐ  yuē    shì jūn  jìn   lǐ    rn   yǐ  wi  chǎn  yě - 18 -
子 曰:事 君 尽 礼,人 以 为 谄 也。
【注释】事:事奉,服务于。 谄(chǎn):奉承,讨好,谄媚。

【大意】孔子说:“事奉君主一切都按照周礼的规矩去做,别人却以为他在向君主谄媚。
” dìng gōng  wn   jūn  shǐ  chn  chn shì  jūn    rú   zhī  h    kǒng  zǐ  duì  yuē 定 公 问:君 使 臣,臣 事 君,如 之 何。
孔 子 对 曰: jūn   shǐ chn  yǐ  lǐ    chn  shì  jūn  yǐ  zhōng 君 使 臣 以 礼,臣 事 君 以 忠。
【注释】定公:鲁国国君,姓姬,名宋,“定”是谥号。 使:使用,指使。 如之何:如何。

【大意】鲁定公问:“君主使用臣下,臣事奉君主,各应该怎样做呢。”孔子说:“君主使用臣下应该以礼相待,臣事奉君主应该以忠心相待。” zǐ   yuē   guān  jū   l   r   bù  yín     āi   r  bù  shāng 子 曰:关 雎 乐 而 不 淫,哀 而 不 伤。
【注释】关雎(jū):《诗经》第一篇的篇名。
淫:古人称过分至于失当的地步为“淫”。这里指过于注重形式的快乐美妙,而失掉了正统的意义。可以看出孔子主张中和,反对过度。
【大意】孔子说:“《关雎》这首诗,表现快乐而不放纵,忧郁而不悲伤。” āi  gōng  wn  sh  yú   zǎi  wǒ     zǎi  wǒ  duì  yuē    xià  hu  shì  yǐ   sōng 哀 公 问 社 于 宰 我,宰 我 对 曰:夏 后 氏 以 松,  yīn  rn   yǐ  bǎi   zhōu  rn  yǐ   lì    yuē    shǐ  mín zhàn  lì    zǐ   wn  zhī   yuē  殷 人 以 柏,周 人 以 栗。曰:使 民 战 栗。
子 闻 之,曰:  chng shì  bù  shuō   suì  shì  bú   jiàn   jì  wǎng  bú  jiù 成 事 不 说,遂 事 不 谏,既 往 不 咎。
【注释】社:土神。
这里指的是社主,即祭祀时立的木头牌位,用来代表土神。 宰我:孔子的学生,姓宰,名予,字子我。也称宰予。 夏后氏:原为古代部落名,禹是首领,禹的儿子启建立了夏朝。
后来夏朝人称作夏后氏。 以:用。
遂:已完成。 谏(jiàn):规劝,使改正错误。
咎:责备。
- 19 -

【大意】鲁哀公问宰我祭祀土神用什么木料做牌位。宰我回答说:“夏代用松木,殷代用柏木,周代用栗木,意思是使人民战栗。”孔子听了这话批评宰我说:“已经做了的事不用再说了,已经完成的事不便再劝谏了,已经过去的事不要再责备了。
” zǐ  yuē   guǎn zhng zhī  qì  xiǎo  zāi  hu   yuē  guǎn zhng jiǎn hū     yuē  guǎn 子 曰:管 仲 之 器 小 哉。或 曰:管 仲 俭 乎。曰:管 shì  yǒu  sān   guī guān  shì  bù  sh   yān  d  jiǎn  rán  z  guǎn zhng zhī  lǐ   hū 氏 有 三 归,官 事 不 摄,焉 得 俭。然 则 管 仲 知 礼 乎。 yuē   bāng  jūn  shù  s   mn  guǎn  shì  yì   shù  s   mn   bāng jūn  wi liǎng jūn  zhī  曰:邦 君 树 塞 门,管 氏 亦 树 塞 门;邦 君 为 两 君 之 hǎo   yǒu  fǎn  diàn  guǎn shì   yì  yǒu  fǎn  diàn  guǎn shì  r   zhī  lǐ    shú   bù  zhī  好,有 反 坫,管 氏 亦 有 反 坫。管 氏 而 知 礼,孰 不 知 lǐ 礼。

【注释】管仲:姓管,名夷吾,字仲。做了齐桓公的宰相,使他成为春秋诸侯中第一个霸主。孔子批评了他违背礼法的做法。
器:气量,胸襟。 有三归:将应该归公的市租据为己有。 摄:兼职,兼任。
当时士大夫家臣多有兼职,而管仲的家臣却是一人一职。 焉得:怎么能是。 邦君:诸侯,诸侯国的国君。 树:立。
塞门:门口用来遮挡视线的短墙,相当于影壁。 好:友好。 反坫(diàn):宴会的礼节,诸侯王会见别国国君,献酒后把空杯放回坫上。坫,古代厅堂中用土筑的台子,祭祀或宴会时用来放礼器和酒具。 而:连词,假如。
【大意】孔子说:“管仲的气量小啊。”有人问:“管仲节俭吗。”孔子说:“管仲收取了人民的大量市租,他的家臣一人一职,并不兼任,哪里能说他节俭呢。
”那人又问:“那么他懂得礼节吗。”孔子说:“国君宫殿门前立了一个影壁,管仲也立了一个影壁,国君设宴招待别国君主,厅堂里有放酒杯的台子,管仲家也设了这样的台子。
要是说管仲懂得礼节,那谁不懂礼节呢。”  zǐ   yù  lǔ   tài  shī  yu  yuē  yu  qí   kě   zhī  yě   shǐ  zu   xī   rú   yě 子 语 鲁 大 师 乐 曰:乐 其 可 知 也。始 作,翕 如 也;   - 20 -
zng zhī   chún  rú   yě    jiǎo  rú   yě     yì   rú  yě     yǐ  chng 纵 之,纯 如 也,皦 如 也, 如 也,以 成。
【注释】语(yù):动词,告诉,对说。 大师:乐官的主管。大,同“太”。 翕(xī):合,和顺协调;一说,兴奋热烈。 从:同“纵”,展开,放纵。 纯:美好。 皦(jiǎo):清晰,明亮。
绎(yì):连绵不断。
【大意】孔子对鲁国的太师谈论演奏音乐,说:“奏乐的道理是可以知道的:开始演奏时,和谐顺畅,展开后美妙动听,清晰明亮,连绵不绝,直至乐曲最终完成。
” yí fēng  rn qǐng  jiàn  yuē  jūn   zǐ  zhī  zhì   yú   sī   yě   wú   wi cháng  bù 仪 封 人 请 见,曰:君 子 之 至 于 斯 也,吾 未 尝 不 d  jiàn  yě   cng  zhě  jiàn zhī   chū  yuē    r  sān    zǐ    h  huàn  yú  sàng  hū 得 见 也。从 者 见 之。出 曰:二 三 子,何 患 于 丧 乎。
tiān xià  zhī   wú  dào  yě   jiǔ   yǐ   tiān jiāng yǐ   fū   zǐ   wi  mù   du 天 下 之 无 道 也 久 矣,天 将 以 夫 子 为 木 铎。
【注释】仪:卫国地名,今河南兰考一带。 封人:官职名,镇守边界的官员。
封,边界。 请见:即请求接见。
见,同“现”,接见。 斯:代词,这个地方。
二三子:尊称孔子的弟子,各位的意思。二三,是约指。 患:担忧。 丧:失去。
此处指孔子失去官位。孔子离开鲁国后一直未能实现政治抱负。 木铎(du):一种有木舌的铜铃,古代用来召集民众宣布政令等。这里比喻孔子能起到引导民众管理国家的作用。

【大意】仪这个地方的边防官请求孔子接见他,说:“所有有德行的人来到我这个地方,我从来没有不和他见面的。”孔子的随行学生带他去见了孔子。他出来后说:“各位为何要担心孔子没有官做呢。天下道义不行已经很久了,上天必将让孔子作为人民的导师。
” zǐ  wi  sháo  jìn   měi  yǐ    yu  jìn  shàn yě     wi  wǔ    jìn  měi   yǐ 子 谓 韶,尽 美 矣,又 尽 善 也;谓 武,尽 美 矣, wi  jìn  shàn  yě 未 尽 善 也。
【注释】韶(sháo):上古虞舜时的乐舞名。尧禅(shàn)让帝位给虞舜,乐舞表现一种- 21 -
和睦的特色,所以说“尽善”。
美:指乐舞的声貌、形式美好。 善:指乐舞的内容意义美好。 武:周代表现武王伐纣的乐舞。
孔子认为武王伐纣是顺应民心的,但毕竟是征讨了帝王,所以“未尽善”。
【大意】孔子谈论《韶》说:“美极了,而且好极了。”谈论《武》说:“美极了,却还不够好。” zǐ  yuē   jū  shàng  bù  kuān   wi  lǐ   bú  jìng   lín  sāng  bù   āi    wú   h  子 曰:居 上 不 宽,为 礼 不 敬,临 丧 不 哀,吾 何 yǐ  guān zhī  zāi 以 观 之 哉。
【注释】上:上位,高位。 宽:宽厚,宽宏大量。 敬:恭敬,郑重。
【大意】孔子说:“处于上位却待人不宽厚,举行仪礼时却不恭敬认真,参加丧礼时却不哀伤,这样的人,我还有什么可看的呢。” 第四章  论语里仁篇 zǐ  yuē    lǐ   rn  wi  měi    z   bù  chǔ  rn    yān  d   zhì 子 曰:里 仁 为 美;择 不 处 仁,焉 得 知。
【注释】里:邻里。周代五家为邻,五邻为里。这里用作动词,作居住讲。
仁:仁德之风纯厚的地方;一说,有仁德的人。 处:居住,相处。 焉(yān):怎么,哪里。 知:同“智”,明智。
【大意】孔子说:“住在有仁德之风的地方才好。不选择有仁德的住处,怎么能算明智呢。
” zǐ  yuē   bù  rn  zhě   bù   kě   yǐ  jiǔ  chù  yuē   bù   kě   yǐ cháng chǔ   l 子 曰:不 仁 者,不 可 以 久 处 约,不 可 以 长 处 乐。 rn  zhě   ān   rn   zhì  zhě   lì  rn 仁 者 安 仁,知 者 利 仁。
【注释】约:穷困,俭约。 乐:富裕,安乐。
知:同“智”。
【大意】孔子说:“没有仁德的人不能长久地过俭约的生活,也不能长久地过富足安乐的- 22 -
生活。
有仁德的人能安心于行仁德,有智慧的人能利用仁德。”  zǐ  yuē    wi  rn  zhě   nng hào  rn   nng  wù   rn 子 曰:唯 仁 者,能 好 人,能 恶 人。

【注释】好(hào):动词,喜欢,喜爱。
恶(wù):厌恶,讨厌。
【大意】孔子说:“只有有仁德的人才能够以正确的方式喜爱某人,厌恶某人。” zǐ  yuē   gǒu   zhì  yú   rn  yǐ     wú   wù   yě 子 曰:苟 志 于 仁 矣,无 恶 也。

【注释】苟:假如,如果。 志:立志,有志于。 恶():做坏事。

【大意】孔子说:“假如立志于实行仁德,就不会做坏事。” zǐ  yuē   fù   yǔ  guì   shì rn  zhī  suǒ  yù   yě    bù   yǐ   qí   dào  d   zhī 子 曰:富 与 贵,是 人 之 所 欲 也。不 以 其 道 得 之, bù   chù   yě   pín   yǔ  jiàn  shì  rn  zhī  suǒ  wù   yě    bù   yǐ   qí   dào  d   zhī 不 处 也。贫 与 贱,是 人 之 所 恶 也。不 以 其 道 得 之,  bù    qù   yě   jūn   zǐ   qù   rn   wù   hū  chng míng  jūn   zǐ   wú zhōng shí  zhī jiān  不 去 也。
君 子 去 仁,恶 乎 成 名。君 子 无 终 食 之 间 wi  rn    zào   cì   bì   yú  shì   diān  pi  bì   yú   shì 违 仁,造 次 必 于 是,颠 沛 必 于 是。

【注释】是:代词,这。 处:接受,享受。
去:摆脱,避开。 恶:同“乌”,相当于“何”,如何,怎样。 终食之间:吃一顿饭的功夫。 违:违背。
造次:仓促,匆忙。 颠沛:原指跌倒,引申为受挫,困顿流离。
【大意】孔子说:“发财和升官,这是人们所盼望的,若不是用正当方法得到的,君子不会接受。贫穷和卑贱,这是人们所厌恶的,若不是用正当的方法摆脱,君子就不会那么做。
君子抛弃了仁德,怎么能成就他的名声呢。君子即使吃一顿饭的功夫也不能违背仁德,匆忙仓促时也一定按仁德行事,颠沛流离也一定按仁德做事。” - 23 -
zǐ  yuē   wǒ   wi jiàn  hào  rn  zhě   wù   bù  rn   zhě  hào  rn  zhě   wú   yǐ 子 曰:我 未 见 好 仁 者,恶 不 仁 者。好 仁 者 无 以  shàng zhī   wù   bù   rn  zhě    qí  wi  rn   yǐ    bù  shǐ   bù  rn  zhě  jiā   hū   qí 尚 之。
恶 不 仁 者,其 为 仁 矣,不 使 不 仁 者 加 乎 其 shēn   yǒu  nng  yí   rì  yng  qí   lì  yú   rn  yǐ   hū     wǒ  wi  jiàn  lì   bù   zú  身。有 能 一 日 用 其 力 于 仁 矣 乎,我 未 见 力 不 足 zhě    gài  yǒu  zhī   yǐ    wǒ   wi  zhī jiàn  yě 者。盖 有 之 矣,我 未 之 见 也。

【注释】尚:动词,超过。 矣:用法同“也”,表示语气停顿。 盖:句首发语词,表示揣测意。
未之见:是“未见之”的倒装。
【大意】孔子说:“我没见过爱好仁德的人和厌恶不仁德的人。
爱好仁德的人是无法超过的,厌恶不仁德的人行仁德时,不使不仁德的东西加在自己的身上。有谁能一整天用自己的力量去主动实行仁德呢。我没见过力量不够的。大概这样做的人有,但我没见过。
” zǐ  yuē   rn   zhī  gu  yě    g   yú   qí  dǎng   guān gu    sī   zhī  rn  yǐ 子 曰:人 之 过 也,各 于 其 党。观 过,斯 知 仁 矣。
【注释】过:过错。 党:这里指意气相投的人。
仁:同“人”。
【大意】孔子说:“人犯的过错与各自那一类的人相同。
观察他犯的过错,就能知道他是什么样的人了。” zǐ   yuē   zhāo  wn  dào     xī  sǐ   kě   yǐ 子 曰:朝  闻 道,夕 死 可 矣。
【注释】朝(zhāo):早上。 闻:听到,知道。 道:指某种真理,即儒家之道。
【大意】孔子说:“早上明白了真理,晚上就死去也是可以的。” zǐ  yuē  shì  zhì yú  dào  r  chǐ      yī     shí zhě  wi  zú  yǔ   yì   yě 子 曰:士 志 于 道,而 耻 恶 衣 恶 食 者,未 足 与 议 也。
【注释】士:读书人,一般的小知识分子。

【大意】孔子说:“读书人有志于道,却又以自己穿的衣服不好、吃的饭菜不好为耻,这种人不值得与他谈论。” - 24 -
zǐ  yuē   jūn   zǐ   zhī  yú  tiān  xià  yě    wú   shì  yě     wú   m   yě  子 曰:君 子 之 于 天 下 也,无 适 也,无 莫 也,  yì  zhī   yǔ   bǐ 义 之 与 比。

【注释】适、莫:有多种解释。有认为人情亲疏厚薄;有认为敌对、爱慕。
这里解释为可与不可。 比:挨着,靠拢,靠近。

【大意】孔子说:“君子对于天下事情的处理,没有规定要怎样干,也没有规定不要怎样干,怎样干合理恰当就怎样干。” zǐ yuē  jūn  zǐ  huái d  xiǎo rn huái tǔ  jūn   zǐ  huái xíng xiǎo rn  huái  huì 子 曰:君 子 怀 德,小 人 怀 土;君 子 怀 刑,小 人 怀 惠。

【注释】刑:法度典范,刑罚。
【大意】孔子说:“君子关心的是道德,小人关心的是田土乡宅;君子关心法度,小人关心恩惠。
” zǐ  yuē   fǎng  yú   lì   r  xíng   duō  yuàn 子 曰:放 于 利 而 行,多 怨。
【注释】放:同“仿”,依据。
【大意】孔子说:“依据个人利益而行动,会招来很多的怨恨。” zǐ  yuē  nng  yǐ  lǐ   ràng wi  gu  hū    h   yǒu   bù  nng  yǐ   lǐ   ràng wi 子 曰:能 以 礼 让 为 国 乎,何 有。不 能 以 礼 让 为 gu    rú   lǐ   h 国,如 礼 何。

【注释】礼让:按周礼注重礼仪,谦让。 何有:有什么困难呢。
【大意】孔子说:“能用礼让来治理国家吗。那有什么困难呢。
不能用礼让来治理国家,又怎么来对待礼仪呢(礼仪有什么用呢)。
” zǐ  yuē    bú  huàn  wú   wi   huàn suǒ  yǐ   lì     bú  huàn  m   jǐ   zhī 子 曰:不 患 无 位,患 所 以 立。不 患 莫 己 知, qiú  wi   kě  zhī  yě 求 为 可 知 也。

【注释】立:站住脚。 莫己知:即“莫知己”,没人知道自己。

【大意】孔子说:“不担忧没有官职,只担忧没有胜任官职的本领。不担忧没人知道自己,- 25 -
去追求使别人知道自己的本领好了。” zǐ  yuē   shēn  hū    wú  dào  yī    yǐ  guàn zhī   zēng  zǐ  yuē   wi    zǐ  chū 子 曰:参 乎,吾 道 一 以 贯 之。曾 子 曰:唯。子 出,  mn  rn  wn  yuē   h   wi  yě   zēng  zǐ   yuē   fū   zǐ  zhī   dào  zhōng shù  r   yǐ 门 人 问 曰:何 谓 也。曾 子 曰:夫 子 之 道,忠 恕 而 已 yǐ     矣。
【注释】贯:贯穿。 唯:是的,表示应答。 忠:忠诚,诚挚。 恕:对别人宽容。
【大意】孔子说:“参啊。我主张的道贯穿了一个基本概念。”曾子说:“是的。”孔子出去后,别的学生问曾参说:“那是什么意思。”曾子说:“夫子主张的道不过是忠恕罢了。” zǐ   yuē   jūn   zǐ   yù   yú   yì    xiǎo rn   yù   yú   lì 子 曰:君 子 喻 于 义,小 人 喻 于 利。

【注释】喻:明白,懂得。 义:合乎正义和道义的事情。 利:私利,财利。
【大意】孔子说:“君子懂得义,小人只知道利。
” zǐ   yuē  jiàn xián  sī   qí   yān   jiàn  bù  xiàn  r  ni   zì  xǐng  yě 子 曰:见 贤 思 齐 焉,见 不 贤 而 内 自 省 也。
【注释】贤:贤人,有才德的人。
齐:用作动词,向看齐,与等同。 省(xǐnɡ):反省,内省,检讨自己的思想行为。
【大意】孔子说:“看见有贤德的人,就该想到要向他看齐,见到没有贤德的人,就该反省自己是否有他那样的错误。
” zǐ   yuē    shì  fù   mǔ   jǐ  jiàn   jiàn zhì   bú  cng   yu  jìng bù   wi    láo 子 曰:事 父 母 几 谏。
见 志 不 从,又 敬 不 违,劳 r   bú  yuàn 而 不 怨。
【注释】事:事奉。
几(jī):婉转,轻微,隐微。 - 26 -
劳:操劳;一说,忧愁。
【大意】孔子说:“事奉父母,如果他们有不对之处,要委婉地劝止,看到自己的心意没有被听从,仍要恭敬不冒犯他们,为父母操劳但不要怨恨。” zǐ  yuē    fù   mǔ   zài    bú  yuǎn yu    yu  bì   yǒu fāng 子 曰:父 母 在,不 远 游,游 必 有 方。
【注释】游:离家出游。 方:方向,方位。

【大意】孔子说:“父母在世时,不要远离家乡,若定要远离家乡,也必须有确定的地方。”  zǐ  yuē   sān  nián  wú  gǎi   yú   fù   zhī  dào   kě   wi  xiào  yǐ 子 曰:三 年 无 改 于 父 之 道,可 谓 孝 矣。

【注释】三年:见《学而第一》第十一章注。

【大意】孔子说:“父亲死后,多年不改变他合理的方面,可以说是孝。” zǐ  yuē   fù   mǔ   zhī nián  bù   kě   bù   zhī  yě    yī   z   yǐ   xǐ    yī  z  子 曰:父 母 之 年 不 可 不 知 也;一 则 以 喜,一 则 yǐ    jù 以 惧。
【注释】惧:担忧,担心。
这里指担忧父母年事已高,会衰老死亡。
【大意】孔子说:“父母的年纪不可以不知道。
一方面因为他们高寿而高兴,另一方面又因为他们年纪大了而为之担忧。” zǐ  yuē    gǔ  zhě  yán  zhī   bù  chū    chǐ  gōng zhī   bú  dǎi  yě 子 曰:古 者 言 之 不 出,耻 躬 之 不 逮 也。
【注释】古者:古代的人,往往指古代有地位的人。 耻:以为耻。
躬:亲自,亲身。 逮(dài):赶上。
【大意】孔子说:“古人言语不轻易出口,认为说出来了却做不到是可耻的。” zǐ  yuē    yǐ   yuē  shī  zhī  zhě   xiǎn  yǐ 子 曰:以 约 失 之 者,鲜 矣。
【注释】约:约束,谨慎节制。这里指用一种立身处世原则约束自己。 失:过失,犯错误。 鲜(xiǎn):少。
【大意】孔子说:“因为对自己节制约束而犯过失的事很少。” - 27 -
zǐ  yuē    jūn  zǐ   yù   nà   yú   yán    r  mǐn   yú  xíng 子 曰:君 子 欲 讷 于 言,而 敏 于 行。
【注释】讷(n):语言迟钝。这里指说话谨慎,有分寸。
行:行动,行为。
【大意】孔子说:“君子要谨慎地说话,却要敏捷地行动。
” zǐ  yuē    d   bù   gū     bì  yǒu  lín 子 曰:德 不 孤,必 有 邻。

【注释】邻:邻居。
这里指志趣相投、志同道合的人。
【大意】孔子说:“有德行的人不会孤立,一定会有志同道合的人。”  zǐ  yu  yuē    shì  jūn  shùo   sī   rǔ   yǐ   png  yǒu  shùo   sī  shū   yǐ 子 游 曰:事 君 数,斯 辱 矣;朋 友 数,斯 疏 矣。
【注释】数(shu):屡次,多次,频繁。
斯:副词,就。
【大意】子游说:“对君主过于频繁地劝谏就会招致侮辱,对朋友过多地提意见,就会被疏远。”  第五章  论语公冶长篇 zǐ  wi  gōng yě  cháng kě   qì   yě    suī  zài  li  xi  zhī  zhōng fēi  qí   zuì 子 谓 公 冶 长 可 妻 也,虽 在 缧 绁 之 中,非 其 罪 yě     yǐ   qí   zǐ   qì   zhī 也。以 其 子 妻 之。

【注释】公冶长(chánɡ):孔子的学生姓公冶,名长,字子芝。 妻(qì):用作动词,嫁女儿给。
缧绁(lixi):捆犯人的绳索,这里代指监狱。 子:儿女,这里指女儿。
【大意】孔子说到公冶长:“可以把女儿嫁给他。虽然他曾被关在监狱中,但不是他的罪过。
”孔子就把女儿嫁给了公冶长。 zǐ   wi  nán  rng  bāng yǒu   dào  bú   fi   bāng  wú  dào  miǎn yú   xíng  lù 子 谓 南 容,邦 有 道 不 废,邦 无 道 免 于 刑 戮。  yǐ   qí  xiōng  zhī   zǐ   qì  zhī 以 其 兄  之 子 妻 之。

【注释】南容:孔子的学生。姓南宫,名(tāo),又名适(ku),字子容。 - 28 -
邦有道:社会有秩序,国家兴盛太平。
废:废弃。 刑戮(lù):泛指受到刑罚惩治。戮,杀。
【大意】孔子说到南容:“国家政治清明的时候,他会被任用,不被废弃;国家政治黑暗的时候,他能避免受刑罚。
”孔子把自己哥哥的女儿嫁给了他。 zǐ  wi  zǐ   jiàn  jūn  zǐ   zāi  ru  rn   lǔ   wú  jūn   zǐ  zhě    sī  yān  qǔ 子 谓 子 贱,君 子 哉 若 人。
鲁 无 君 子 者,斯 焉 取  sī 斯。
【注释】子贱:孔子的学生。姓宓(fú),名不齐,字子贱。
斯:代词。这里的“斯”指子贱,句末的“斯”指君子的品德。 取:获得,得到,可以理解为学到。

【大意】孔子评价子贱说:“这个人是个君子啊。假如鲁国没有君子,他从哪里获得这样好的品德呢。” zǐ  gng  wn  yuē   cì   yě    h   rú     zǐ  yuē   rǔ    qì  yě     yuē    h   qì  子 贡 问 曰:赐 也 何 如。子 曰:汝 器 也。曰:何 器 yě      yuē    hú  liǎn  yě 也。 曰:瑚 琏 也。
【注释】赐:子贡的名。 何如:怎么样。
女:同“汝”,你。 瑚琏(húlián):古代祭祀时盛粮食的器具,有玉石装饰。
这里孔子用器具比喻子贡还达不到“君子不器”的高度。
【大意】子贡问孔子说:“我是个怎样的人。
”孔子说:“你好比是个有用的器具。”子贡说:“什么器具。”孔子说:“宗庙里盛黍稷的瑚琏。” hu  yuē   yōng  yě   rn  r   bú   nìng   zǐ  yuē   yān  yng nìng     yù  rn  yǐ 或 曰:雍 也,仁 而 不 佞。
子 曰:焉 用 佞。
御 人 以 kǒu  gěi    lǚ   zēng yú   rn    bù   zhī  qí   rn   yān  yng nìng 口 给,屡 憎 于 人。不 知 其 仁。焉 用 佞。
【注释】雍:孔子的学生,姓冉,名雍,字仲弓。 焉:安,何。 佞(nìnɡ):能言善说,花言巧语。 御:抵御,抗拒。这里指辩驳,与人顶嘴。 口给(jǐ):言辞敏捷。 - 29 -

【大意】有人说:“冉雍是个仁人,却不能言善辩。”孔子说:“何必要能言善辩呢。强嘴利舌地同人家辩驳,常被人讨厌。我不知道冉雍是不是仁人,但何必要能言善辩、有口才呢。
” zǐ  shǐ  qī  diāo  kāi  shì   duì  yuē    wú   sī   zhī  wi  nng xìn    zǐ  yu 子 使 漆 雕 开 仕,对 曰:吾 斯 之 未 能 信。子 悦。

【注释】漆雕开:孔子的学生。姓漆雕,名开,字子若。 仕:做官。 吾斯之未能信:是“吾未能信斯”的倒装句式。
斯,指代做官。信,自信,有信心。是说自己还未能达到做官的标准。 说:同“悦”。

【大意】孔子让漆雕开去做官。他回答说:“我对做官还没有信心。
”孔子听了这话很高兴。 zǐ  yuē   dào  bù  xíng chng   fú   fú   yú   hǎi  cng  wǒ   zhě  qí   yu  yú 子 曰:道 不 行,乘  桴,浮 于 海,从 我 者 其 由 欤。   zǐ  lù   wn  zhī    xǐ     zǐ  yuē    yu  yě    hào  yǒng gu   wǒ    wú  suǒ   qǔ  cái 子 路 闻 之,喜。子 曰:由 也,好 勇 过 我,无 所 取 材。
【注释】桴(fú):用竹或木编成的小筏子。 从:跟随,跟从。 其:表推测的语气助词,大概,可能。 与:同“欤”,疑问助词,相当于“乎”。
材:古代有时与“哉”通用,语气助词。一说,同“才”,才能,本领;另一说,同“裁”,裁度事理。
【大意】孔子说:“我主张的道得不到实行,就想坐木桴漂到海上去。能跟随我的大概只有仲由吧。”子路听到这话很高兴。孔子说:“仲由这个人好勇的精神大大超过了我,就是不能裁度事理。”        mng wǔ   b   wn    zǐ   lù   rn  hū     zǐ  yuē    bù   zhī  yě    yu  wn    zǐ 孟 武 伯 问: 子 路 仁 乎。
子 曰:不 知 也。又 问。子   yuē   yu  yě   qiān shng zhī  gu  kě   shǐ  zhì  qí   fù   yě    bù  zhī   qí  rn   yě 曰:由 也,千 乘 之 国,可 使 治 其 赋 也;不 知 其 仁 也。
qiú   yě   h   rú     zǐ  yuē     qiú  yě    qiān shì  zhī   yì    bǎi shng zhī  jiā   kě 求 也 何 如。子 曰: 求 也,千 室 之 邑,百 乘 之 家,可 shǐ  wi  zhī  zǎi   yě   bù  zhī   qí  rn   yě  chì   yě   h   rú     zǐ  yuē  chì   yě  使 为 之 宰 也;不 知 其 仁 也。
赤 也 何 如。子 曰:赤 也, - 30 -
shù  dài   lì   yú  cháo   kě   shǐ  yǔ   bīn  k   yán  yě     bù   zhī  qí  rn   yě 束 带 立 于 朝,可 使 与 宾 客 言 也;不 知 其 仁 也。
【注释】赋:古代的兵役制度。这里指管理军事政治。 千室之邑(yì):指有一千户人家的城邑。邑,古代居民的聚居地,周围有田地,相当于城镇。
家:古代国家分封给卿大夫的土地,叫采邑、采地,家就是指这种采邑。卿、大夫可以设家臣,自行管理收取地租。 宰:古代邑的行政长官叫宰,宰也作为官吏的通称。 赤:孔子的学生,姓公西,名赤,字子华。
束带:整理衣服,扎上腰带,指穿上礼服去上朝。
【大意】孟武伯问:“子路能做到仁德吗。”孔子说:“不知道。”他又问。
孔子说:“仲由这个人,一个有一千辆兵车的国家,可以让他管理兵役军政。至于他能不能做到仁德我不知道。
”孟武伯问:“冉求怎么样。”孔子说:“冉求啊,一个有一千户人家的城邑,或有一百辆兵车的城邑里,可以让他担任总管。但我不知道他能不能做到仁德。”孟武伯问:“公西赤怎么样。
”孔子说:“公西赤啊,可以让他穿上礼服,系上腰带站在朝廷大堂中做外交官司、接待宾客,但我不知道他能不能做到仁德。”  zǐ  wi  zǐ   gng yuē    rǔ   yǔ   huí  yě  shú   yù    duì  yuē    cì   yě     h 子 谓 子 贡 曰:汝 与 回 也 孰 愈。
对 曰:赐 也,何 gǎn  wàng huí    huí  yě    wn   yī   yǐ   zhī  shí   cì   yě     wn  yī   yǐ   zhī  r 敢 望 回。回 也,闻 一 以 知 十;赐 也,闻 一 以 知 二。 zǐ  yuē    fú   rú   yě     wú   yǔ   rǔ   fú   rú   yě 子 曰:弗 如 也,吾 与 汝 弗 如 也。

【注释】女:同“汝”,你。 孰:谁,哪个。 愈:更好,胜过,更强。
望:比。 与:这里是作动词,赞同的意思。
【大意】孔子对子贡说:“你和颜回,谁更强一些。”子贡回答说:“我怎么敢和颜回相比呢。颜回听到一件事可以推知十个道理,我呢,只能推知两件事。”孔子说:“赶不上他,我同意你说的。” zǎi  yǔ   zhu qǐn    zǐ  yuē    xiǔ  mù   bù   kě   diāo yě     fn  tǔ   zhī qiáng 宰 予 昼 寝。子 曰:朽 木 不 可 雕 也;粪 土 之 墙, bù    kě   wū   yě    yú   yǔ   yǔ   h  zhū    zǐ  yuē   shǐ  wú   yú   rn  yě    tīng qí - 31 -
不 可 杇 也,于 予 与 何 诛。子 曰:始 吾 于 人 也,听 其 yán   r   xìn  qí  xíng   jīn  wú   yú   rn  yě    tīng  qí  yán   r  guān  qí  xíng   言 而 信 其 行;今 吾 于 人 也,听 其 言 而 观 其 行,   yú   yǔ   yǔ  gǎi  shì 于 予 与 改 是。

【注释】宰予:孔子的学生。姓宰,名予,字子我。又称宰我。 粪土:污秽的土。 杇:同“圬”,原指灰泥抹墙的工具,俗称“抹子”。这里是作动词,粉刷墙壁。
与:语气词,这里表示停顿。 诛:谴责责备。 是:代词,此,这。

【大意】宰予大白天睡觉。孔子说:“腐烂的木头没法雕刻什么,粪土做的墙壁没法粉刷,对于宰予何必去谴责他呢。”孔子又说:“开始,我对于人,是听了他的话就相信他的行为;现在,我对于人,是听了他的话,还要观察他的行为。宰予这人使我有了这一改变。
”  zǐ  yuē    wú  wi  jiàn gāng  zhě   hu  duì  yuē  shēn chng   zǐ  yuē   chng yě 子 曰:吾 未 见 刚 者,或 对 曰:申 枨。子 曰:枨 也 yù    yān   d  gāng 欲,焉 得 刚。

【注释】刚:坚强,刚毅不屈。 申枨(chnɡ):孔子的学生,姓申,名枨,字周。
欲:欲望多。
【大意】孔子说:“我没见过刚毅不屈的人。”有人回答说:“申枨是刚毅的人。”孔子说:“申枨欲望太多,哪里能做到刚毅不屈呢。
” zǐ  gng yuē    wǒ  bú   yù   rn  zhī  jiā  zhū  wǒ   yě     wú   yì   yù   wú  jiā 子 贡 曰:我 不 欲 人 之 加 诸 我 也,吾 亦 欲 无 加 zhū  rn    zǐ   yuē    cì   yě    fēi   ěr  suǒ   jí   yě 诸 人。子 曰:赐 也,非 尔 所 及 也。
【注释】加:欺凌,凌辱。 诸:“之于”的合音。 尔:你。
【大意】子贡说:“我不想别人欺侮我,我也不想欺侮别人。
”孔子说:“赐呀,这不是你所能做到的。
” - 32 -
zǐ  gng yuē   fū   zǐ   zhī  wn zhāng  kě   d   r  wn   yě    fū   zǐ  zhī  yán 子 贡 曰:夫 子 之 文 章,可 得 而 闻 也;夫 子 之 言  xìng  yǔ  tiān  dào   bù   kě   d   r   wn  yě 性 与 天 道,不 可 得 而 闻 也。
【注释】文章:这里指古代有关礼乐、法度、文化等古代文献的学问。
性:人的本性。
天道:天命,古代指自然和人类社会之间吉凶福祸的联系。
【大意】子贡说:“老师关于诗书礼乐等文献方面的学问,我们可以听到;老师关于人性和天道的论述,我们却无法听到。
” zǐ  lù   yǒu  wn   wi  zhī  nng xíng   wi  kǒng yu  wn 子 路 有 闻,未 之 能 行,唯 恐 有 闻。
【注释】有:同“又”。
【大意】子路听到一些道理,还没有按照去做,只怕又听到另一道理,来不及实行。 zǐ  gng  wn  yuē   kǒng  wn  zǐ     h  yǐ   wi  zhī  wn  yě     zǐ   yuē   mǐn 子 贡 问 曰:孔 文 子,何 以 谓 之 文 也。
子 曰:敏 r   hào  xu    bù  chǐ  xià  wn    shì  yǐ   wi  zhī  wn  yě 而 好 学,不 耻 下 问,是 以 谓 之 文 也。
【注释】孔文子:姓孔,名圉,字仲叔,卫国的大夫,谥号“文”。
【大意】子贡问孔子说:“为什么孔文子谥号叫做‘文’呢。”孔子说:“他聪敏好学,向不如他的人请教而不以为耻,所以他的谥号叫做‘文’。
” zǐ  wi  zǐ   chǎn   yǒu jūn   zǐ  zhī   dào  sì  yān     qí  xíng  jǐ  yě   gōng 子 谓 子 产,有 君 子 之 道 四 焉:其 行 己 也 恭,  qí  shì shàng  yě  jìng   qí  yǎng  mín  yě   huì    qí  shǐ  mín   yě   yì 其 事 上 也 敬,其 养 民 也 惠,其 使 民 也 义。

【注释】子产:姓公孙,名侨,字子产,春秋时郑国的贤相。
【大意】孔子说到子产:“他有四种行为符合君子之道:他自己的态度庄严恭敬,他对待君上很敬重,他教养人民能给予恩惠,他役使人民注意合理。” zǐ   yuē   yàn  píng zhng  shàn  yǔ  rn  jiāo  jiǔ   r  jìng  zhī 子 曰:晏 平 仲,善 与 人 交,久 而 敬 之。
【注释】晏平仲:姓晏,名婴,字仲,死后谥号为“平”。齐国大夫,著名的政治家。 之:指晏平仲;一说,指朋友。
【大意】孔子说:“晏平仲善于和别人交往,相处越久,别人越敬重他。” zǐ  yuē   zāng wn  zhng jū  cài   shān  ji  zǎo  zhu   h   rú   qí   zhì  yě    - 33 -
子 曰:臧 文 仲 居 蔡,山 节 藻 梲,何 如 其 知 也。
【注释】臧文仲:鲁国大夫,姓臧孙,名辰,字仲,死后谥号为“文”。孔子批评他不仁不智。 居:动词使动用法,使居住。
蔡:原指蔡国,因出产大乌龟而被代指大乌龟。
山节藻棁(zhuō):就是雕梁画栋的意思。山节,即把斗拱雕成山形。节,是柱子头上的斗拱。
藻棁,是把短柱上画上水草图案。棁,是房子大梁上的短柱。 何如:怎么。 知:同“智”,明智。
【大意】孔子说:“臧文仲为大乌龟盖了房子,有雕成山形的斗拱和画着水藻的梁上短柱,这个人怎么能说是明智呢。” zǐ zhāng wn  yuē  lìng  yǐn   zǐ  wn   sān  shì  wi  lìng yǐn    wú   xǐ  s    sān  yǐ    子 张 问 曰:令 尹 子 文,三 仕 为 令 尹,无 喜 色,三 已  zhī    wú   yùn  s    jiù  lìng yǐn  zhī zhng   bì  yǐ   gào  xīn  lìng  yǐn   h   rú    之,无 愠 色;旧 令 尹 之 政,必 以 告 新 令 尹,何 如。  zǐ  yuē   zhōng yǐ    yuē   rn  yǐ   hū    yuē    wi  zhī   yān  d   rn   cuī  zǐ   shì   子 曰:忠 矣。曰:仁 矣 乎。曰:未 知,焉 得 仁。
崔 子 弒  qí  jūn   chn  wn  zǐ   yǒu  mǎ   shí shng   qì   r   wi  zhī   zhì  yú   tā   bāng    齐 君,陈 文 子 有 马 十 乘,弃 而 违 之,至 于 他 邦,  z  yuē    yu  wú   dà   fu   cuī  zǐ   yě    wi  zhī    zhī  yī   bāng   z   yu  yuē 则 曰:犹 吾 大 夫 崔 子 也。违 之,之 一 邦,则 又 曰:  yu  wú    dà   fu  cuī   zǐ   yě    wi  zhī    h   rú    zǐ  yuē    qīng yǐ    yuē    rn 犹 吾 大 夫 崔 子 也。违 之,何 如。
子 曰:清 矣。曰:仁   yǐ   hū    yuē    wi  zhī   yān  d   rn 矣 乎。曰:未 知,焉 得 仁。
【注释】令尹:楚国宰相叫令尹。
子文:姓鬭(du),名穀於菟(ɡuwūtú),字子文,是楚国的贤相。 三:虚数,指多次。
已:停,罢免,免职。 崔子:齐国大夫崔杼(zhù),杀了齐君庄公。 弑:古代指臣杀死君主或者子女杀死父母。 齐君:指齐庄公,姓姜,名光。
- 34 -
陈文子:齐国大夫,名须无。 违:离别,离开。
【大意】子张问孔子:“令尹子文多次做令尹,没有高兴的神色;多次被罢免,没有生气的神色。每次被罢免时一定把自己旧日的一切政务工作告诉新任的令尹。
这个人怎么样。”孔子说:“他很忠诚。”子张说:“他可以算仁吗。”孔子说:“不知道。
这怎么能算是仁呢。
”“崔子杀了齐国国君,陈文子有四十匹马,舍弃不要,离开齐国,到了别的国家,说:‘这里的执政者与我们的崔子差不多。
’便离开。到了另一国,又说:‘这里的执政者和我们的崔子差不多。’再离开。这个人怎么样。
”孔子说:“他很清白。”子张说:“可以算仁吗。”孔子说:“不知道。
这怎能算仁呢。”         jì  wn  zǐ   sān   sī  r   hu  xíng   zǐ  wn   zhī   yuē   zài  sī   kě   yǐ 季 文 子 三 思 而 后 行,子 闻 之,曰:再,斯 可 矣。  
【注释】季文子:鲁国大夫,姓季孙,名行父,“文”是他死后的谥号。他世故太深,行为过于谨慎,对于利害过于计较,容易起私意而徇私情。孔子的话是针对于此的。 再:再次,第二次,它后面省略了“思”字。
【大意】季文子逢事考虑三次才行动。孔子听了这个说:“想两次就可以了。” zǐ  yuē  nìng  wǔ   zǐ   bāng yǒu  dào  z   zhì  bāng  wú   dào  z   yú   qí   zhì 子 曰:宁 武 子,邦 有 道 则 智,邦 无 道 则 愚;其 知  kě   jí   yě    qí   yú   bù   kě   jí   yě 可 及 也,其 愚 不 可 及 也。

【注释】宁(nìnɡ)武子:卫国人,大夫。姓宁,名俞,“武”是谥号。 知:同“智”。 愚:愚笨,这里是指装傻。

【大意】孔子说:“宁武子在国家太平有道时就显露聪明才智,在国家昏暗时就装傻。他的聪明别人赶得上,他的装傻别人就赶不上了。
” zǐ  zài chn    yuē   guī   yú  guī   yú    wú  dǎng zhī  xiǎo  zǐ  kuáng  jiǎn  子 在 陈,曰:归 欤 归 欤。吾 党 之 小 子 狂  简,  fěi  rán  chng zhāng   bù   zhī  suǒ  yǐ   cái  zhī 斐 然 成  章,不 知 所 以 裁 之。

【注释】陈:国名,“妫”(ɡuī)姓。 与:同“欤”。 吾党:我的家乡鲁国。古代500家为一党。
狂:心气高,志向远大。 简:行为粗率,简单化,做法不高明。 斐(fěi)然:本义指无色错杂,形容有文采。 裁:剪裁,这里有节制、约束的意思。 - 35 -

【大意】孔子在陈国说:“回去吧。回去吧。我们家乡的学生们,志向远大却行为粗率,文采又斐然可观,就是不知该怎样节制和约束。” zǐ  yuē    b   yí    shū   qí    bú  niàn  jiù       yuàn  shì yng  xī 子 曰:伯 夷、叔 齐,不 念 旧 恶,怨 是 用 希。

【注释】伯夷、叔齐:殷朝末年一个小国国君孤竹君的两个儿子,父亲死后互相推让君位,都逃到周文王的辖区。
周武王伐纣灭殷,他们不满于改朝换代,以吃周朝的粮食为耻,隐居在首阳山采薇为食,最终饿死。 是用:因此。 希:同“稀”,少。
【大意】孔子说:“伯夷、叔齐不记过去的仇怨,人们对他们的怨恨也就少了。” zǐ  yuē   shú  wi  wēi shēng gāo  zhí  hu   qǐ  xiān yān   qǐ   zhū  qí   lín  r 子 曰:孰 谓 微 生 高 直,或 乞 酰 焉,乞 诸 其 邻 而 yǔ  zhī 与 之。

【注释】微生高:姓微生,名高,以直爽守信著称,传说他和一位女子相约在一座桥下见面,女子没按时来,他一直在桥下等,水涨了也不走,最终抱着柱子被淹死。 醯(xī):醋。

【大意】孔子说:“谁说微生高这个人直爽呀。有人向他讨点醋,他没说自己没有,却到邻居家要些来再给他。” zǐ  yuē   qiǎo  yán   lìng s     zú  gōng   zuǒ  qiū míng  chǐ zhī    qiū   yì  chǐ 子 曰:巧 言、令 色、足 恭,左 丘 明 耻 之,丘 亦 耻   zhī    nì   yuàn r   yǒu  qí   rn   zuǒ  qiū  míng chǐ  zhī    qiū  yì   chǐ  zhī 之;匿 怨 而 友 其 人,左 丘 明 耻 之,丘 亦 耻 之。
【注释】足恭:态度卑曲,过分恭敬。
左丘明:春秋时鲁国人,任鲁国太史(史官),相传为《左传》作者。
匿(nì):隐藏起来。

【大意】孔子说:“花言巧语,伪装得和颜悦色,表现出过分的恭敬,这种人左丘明认为可耻,我孔丘也认为可耻。内心对人藏着怨恨,表面上却同他要好,这种人左丘明认为可耻,我也认为可耻。
” yán  yuān   jì   lù   shì   zǐ   yuē    h   g  yán   ěr  zhì    zǐ   lù   yuē  yuàn 颜 渊、季 路 侍。子 曰:盍 各 言 尔 志。子 路 曰:愿 chē   mǎ   yì  qīng qiú   yǔ   png yǒu  gng  bì  zhī   r   wú  hàn   yán yuān  yuē   yuàn 车 马 衣 轻 裘,与 朋 友 共,敝 之 而 无 憾。颜 渊 曰: 愿 - 36 -
wú   fá  shàn   wú   shī  láo    zǐ   lù   yuē   yuàn wn   zǐ  zhī  zhì    zǐ   yuē    lǎo 无 伐 善,无 施 劳。
子 路 曰:愿 闻 子 之 志。子 曰:老 zhě  ān   zhī    png yǒu  xìn  zhī   shào zhě  huái  zhī 者 安 之,朋 友 信 之,少 者 怀 之。

【注释】季路:即子路,因为事奉季氏,又称季路。 侍:陪侍,陪在尊长身边站着。
《论语》中,单用“侍”,指孔子坐着,弟子站着;“侍坐”,指孔子和弟子都坐着;“侍侧”,或坐或立。 盍(h):“何不”的合音字。
裘(qiú):皮衣。 伐:夸耀。
施:表白。一说,施加给别人。
【大意】颜渊、季路站在孔子身边。孔子说:“何不各人说说自己的志向。
”子路说:“我愿意有车马和衣服来和朋友共享,就是用坏了也不会不满。”颜渊说:“我愿意不夸耀自己长处,不表白自己的功劳。
”子路对孔子说道:“希望听听您的志向。”孔子说:“我的志向在于使老人都得到奉养,朋友们相互信任,年少的能得到关爱。
” zǐ  yuē  yǐ   yǐ   hū   wú   wi jiàn  nng  jiàn  qí  gu   r   ni  zì  sng  zhě 子 曰:已 矣 乎。吾 未 见 能  见 其 过,而 内 自 讼 者 yě 也。

【注释】已:罢了,算了。 讼(snɡ):责备,争辩是非。

【大意】孔子说:“算了吧。我没见过能看到自己的错误就在心里自我责备的人啊。
” zǐ  yuē  shí  shì  zhī   yì   bì  yǒu zhōng   xìn  rú   qiū  zhě  yān   bù  rú   qiū 子 曰:十 室 之 邑,必 有 忠  信 如 丘 者 焉,不 如 丘  zhī  hào  xu   yě 之 好 学 也。

【注释】十室之邑:指小村子。
十室,十户人家。古代八家为一井,四井为一邑,一邑有32户人家。
【大意】孔子说:“就是只有十户人家的小村邑里,也一定有像我这样讲忠信的人,只是不如我好学罢了。” 第六章  论语雍也篇 zǐ  yuē   yōng  yě   kě   shǐ  nán miàn - 37 -
子 曰:雍 也 可 使 南 面。

【注释】南面:即脸朝南,古代坐北朝南,面向南方的位置为尊位。

【大意】孔子说:“冉雍这个人可以让他坐尊位当高官。
” zhng gōng wn  zǐ   sāng  b  zǐ     zǐ  yuē    kě   yě   jiǎn  zhng gōng  yuē   jū 仲 弓 问 子 桑 伯 子。子 曰:可 也,简。
仲 弓 曰:居 jìng  r  xíng jiǎn   yǐ   lín  qí   mín    bú   yì   kě   hū    jū  jiǎn   r  xíng jiǎn 敬 而 行 简,以 临 其 民,不 亦 可 乎。居 简 而 行 简,  wú  nǎi  tài  jiǎn  hū     zǐ  yuē   yōng zhī  yán  rán 无 乃 大 简 乎。子 曰:雍 之 言 然。
【注释】仲弓:即冉雍。 子桑伯子:人名,身世不可考。 简:简单,约简,不繁琐。
居:平素做人,为人。 临:面对,面临,这里有治理的意思。
无乃:用于反问,岂不是。 大:同“太”。
【大意】仲弓问到子桑伯子这个人。孔子说:“他做事简要,是不错的。
”仲弓说:“若有心严肃认真,办事简约,这样来对待人民,不也是可以的吗。若存心粗率简易,又办事简约,岂不是太简了吗。
”孔子说:“你这话说得对。” āi  gōng wn   dì   zǐ  shú  wi  hào  xu   kǒng  zǐ   duì  yuē  yǒu  yán  huí  zhě 哀 公 问:弟 子 孰 为 好 学。
孔 子 对 曰:有 颜 回 者 hào  xu   bù  qiān  nù   bú  r   gu   bú  xìng duǎn mìng  sǐ  yǐ   jīn  yě   z   wū 好 学,不 迁 怒,不 贰 过,不 幸 短 命 死 矣:今 也 则 亡,  wi  wn  hào  xu  zhě   yě 未 闻 好 学 者 也。
【注释】迁怒:自己不如意时拿别人出气。
迁,转移。 贰:二,再次,重复。 亡:同“无”。

【大意】鲁哀公问孔子:“你的学生里哪个好学。”孔子回答说:“有个叫颜回的学生好学,不迁怒于别人,不再犯同样的错误。不幸短命死了。
现在就没有这样的人了,再没有听说过有谁好学了。” zǐ  huá  shǐ  yú   qí   rǎn   zǐ  wi  qí   mǔ   qǐng  sù   zǐ  yuē   yǔ  zhī  fǔ 子 华 使 于 齐,冉 子 为 其 母 请 粟。
子 曰:与 之 釜。
- 38 -
qǐng  yì    yuē    yǔ   zhī  yǔ    rǎn   zǐ   yǔ  zhī   sù   wǔ  bǐng   zǐ   yuē   chì  zhī 请 益,曰:与 之 庾。冉 子 与 之 粟 五 秉。子 曰:赤 之 shì   qí   yě  chng fi   mǎ    yì  qīng qiú   wú   wn  zhī  yě    jūn   zǐ  zhōu jí   bú  适 齐 也,乘 肥 马,衣 轻 裘;吾 闻 之 也,君 子 周 急 不 jì   fù 继 富。
【注释】子华:即公西赤。 使:出使。
冉子:即冉求,该文的记录者尊称他为“冉子”。 粟:小米,谷子。 釜(fǔ):古代容量名称,六斗四升。 益:增加。
庾(yǔ):古代容量名称,两斗四升。 秉(bǐnɡ):容量名,古代一秉约合16斛,一斛合10斗,所以译为80石。
适:往,去。 衣(yì):作动词,穿。
周:救济。 继:增益。

【大意】子华被派到齐国作使者,冉有为子华的母亲请求要些小米。孔子说:“给她六斗四升。”冉有请求增加些。孔子说:“给她二斗四升。
”冉有却给了他八十石。孔子说:“公西赤到齐国去,坐着肥马拉的车,穿着又轻又暖的皮袍。
我听说过,君子应周济急需的人,而不是要使富人更富。” yuán   sī  wi  zhī  zǎi    yǔ  zhī   sù  jiǔ  bǎi    cí     zǐ  yuē    wú    yǐ    yǔ 原 思 为 之 宰,与 之 粟 九 百,辞。子 曰:毋,以 与 ěr  lín   lǐ  xiāng  dǎng   hū 尔 邻 里 乡  党  乎。
【注释】原思:孔子的学生,姓原,名宪,字子思。 之:这里用法与“其”相同,意为他的,指孔子的。 九百:下面省略了度量名,无法知道计算单位是什么。 毋:不要,勿。 邻里乡党:古代5家为邻,25家为里,500家为党,12500家为乡。

【大意】原思担任孔子家的总管,孔子给他小米九百,他不肯接受。孔子说:“别推辞。如果有多余的可以分给你的邻里乡亲。” zǐ  wi zhng gōng yuē    lí  niú  zhī   zǐ    xīng qiě  jiǎo   suī  yù   wù   yng  - 39 -
子 谓 仲 弓 曰:犁 牛 之 子,骍 且 角,虽 欲 勿 用, shān chuān  qí   shě  zhū 山 川  其 舍 诸。

【注释】犁牛:耕牛。
骍(xīnɡ):红色。 角:角长得周正。周代崇尚红色,祭祀用的牛要求是红毛并且牛角周正,不能用普通耕牛。
孔子的意思是:耕牛之子如果够得上作祭祀牺牲的条件,山川之神定会接受这一祭享的。“犁牛之子”比喻冉雍(仲弓),他父亲是失去了贵族身份的贱人,品行也不好。
而冉雍才学都很好,是可以为君主任用做官的。 用:杀了当作牺牲来祭祀。
其:“岂”的意思。
诸:“之乎”的合音字。
【大意】孔子谈到仲弓说:“耕牛的儿子长着红色的毛,周正的角,虽然人们不想用它作祭品,山川之神怎么会舍弃它呢。” zǐ  yuē    huí  yě     qí  xīn  sān  yu   bù  wi  rn    qí   yú     z   rì   yu  子 曰:回 也,其 心 三 月 不 违 仁,其 余,则 日 月 zhì  yān  r   yǐ   yǐ 至 焉 而 已 矣。

【注释】三月:约数,长期意思。 日月:一天一月,指短期,偶尔。 至:做到。
【大意】孔子说:“颜回呀,他的心能长久地不违背仁德,其余的学生们只能短时间里做到仁德而已。
” jì  kāng  zǐ  wn   zhng yu  kě   shǐ cng zhng yě   yú     zǐ  yuē    yu  yě 季 康 子 问:仲 由 可 使 从 政 也 欤。子 曰:由 也  guǒ    yú  cng zhng hū   h   yǒu   yuē    cì   yě   kě   shǐ cng zhng yě   yú     yuē 果,于 从 政 乎 何 有。
曰:赐 也 可 使 从 政 也 欤。曰: cì   yě   dá   yú  cng zhng hū   h  yǒu  yuē  qiú  yě   kě   shǐ cng zhng yě   yú 赐 也 达,于 从 政 乎 何 有?曰:求 也 可 使 从 政 也 欤? yuē    qiú  yě   yì     yú  cng  zhng   hū   h   yǒu 曰:求 也 艺,于 从  政  乎 何 有。
【注释】季康子:曾任鲁国正卿,孔子的学生冉求曾帮助他推行革新。 与:同“欤”。 - 40 -
何有:何难之有,即有什么困难。
【大意】季康子问孔子:“仲由这个人可以让他治理政事吗。
”孔子说:“仲由果敢决断,让他从政有什么困难呢。”季康子说:“端木赐可以让他治理政事吗。
”孔子说:“端木赐通情达理,让他治理政事有什么困难呢。”季康子问:“冉求可以让他治理政事吗。”孔子说:“冉求多才多艺,让他治理政事有何困难呢。” jì  shì  shǐ  mǐn  zǐ   qiān wi  bì   zǎi   mǐn  zǐ   qiān yuē   shàn wi  wǒ   cí  季 氏 使 闵 子 骞 为 费 宰。闵 子 骞 曰:善 为 我 辞 yān    rú   yǒu  fù   wǒ   zhě    z   wú   bì  zài  wn  shàng yǐ  焉。如 有 复 我 者,则 吾 必 在 汶 上 矣。

【注释】闵(mǐn)子骞(qiān):姓闵,名损,字子骞,相传是著名的孝子。 费:音bì,季氏的封地,因为他不愿归顺鲁国,他的封邑总管与他作对,所以他想请闵子骞去做总管。
汶上:汶水北面,指齐国。
【大意】季氏派人请闵子骞做费邑的县长。
闵子骞对来的人说:“请好好替我拒绝吧。要是再来找我,我一定会逃到汶水北边去的。
”         b  niú  yǒu   jí   zǐ   wn  zhī   zì  yǒu  zhí  qí  shǒu  yuē   wáng zhī  mìng  yǐ伯 牛 有 疾,子 问 之,自 牖 执 其 手,曰:亡 之 命 矣  fú    sī   rn  yě   r   yǒu  sī   jí   yě     sī  rn   yě   r   yǒu  sī  jí   yě   夫。
斯 人 也 而 有 斯 疾 也,斯 人 也 而 有 斯 疾 也。

【注释】伯牛:孔子的学生,姓冉,名耕,字伯牛。
是个有德行的人,传说患了当时无法治愈的麻风病。
牖(yǒu):窗户。 夫(fú):表感叹的语气词,相当于“啊”。

【大意】伯牛生了病,孔子去探望他,从窗外握着他的手说:“活不了了,这是命运啊。
这样好的人竟得了这样的病。
这样好的人竟得了这样的病。”         zǐ  yuē   xián  zāi   huí  yě     yì   dān  shí    yì  piáo yǐn    zài  lu  xiàng                       子 曰:贤 哉,回 也。
一 箪 食,一 瓢 饮,在 陋 巷,   rn  bù   kān  qí   yōu    huí  yě   bù   gǎi  qí   l    xián zāi    huí   yě                           人 不 堪 其 忧。回 也 不 改 其 乐。贤 哉,回 也。

【注释】箪(dān):古代盛饭的竹制器具,圆形。
【大意】孔子说:“颜回有好品德呀。一箪饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人受不了这种困苦的忧愁,颜回却不改变他原来的快乐。颜回有多么好的品质啊。”        rǎn  qiú  yuē   fēi   bù  yu   zǐ   zhī  dào    lì  bù   zú   yě     zǐ   yuē    lì 冉 求 曰:非 不 悦 子 之 道,力 不 足 也。
子 曰:力 - 41 -
bù  zú   zhě   zhōngdào  r   fi   jīn   rǔ   huà 不 足 者,中 道 而 废,今 汝 画。

【注释】说:同“悦”,喜欢。 女:同“汝”。 画:画线为界,停止。

【大意】冉求说:“我并非不喜欢您的学说,而是我的力量不够。”孔子说:“如果真的力量不够,是走到半路就再也走不动了。现在你却是为自己划定了停止的界线。”         zǐ  wi  zǐ   xià  yuē    rǔ   wi jūn   zǐ   rú    wú   wi  xiǎo rn   rú  子 谓 子 夏 曰:汝 为 君 子 儒,无 为 小 人 儒。

【注释】女:同“汝”,你。 君子儒:指通晓周礼仪制度,道德高尚的人,反之为小人儒。儒,指古代主持喜、丧仪式的职业。
【大意】孔子对子夏说:“你要做君子式的儒者,不要做小人式的儒者。”      zǐ  yu  wi  wǔ  chng zǎi    zǐ  yuē    rǔ   d   rn  yān   ěr  hū     yuē   yǒu   子 游 为 武 城 宰。子 曰:汝 得 人 焉 耳 乎。曰:有 tán  tái  mi  míng zhě    xíng bù   yu  jìng  fēi  gōng shì  wi  cháng zhì  yú  yǎn  zhī  澹 台 灭 明 者,行 不 由 径,非 公 事 未 尝 至 于 偃 之   shì  yě 室 也。
【注释】武城:鲁国城邑。
女:同“汝”。 焉尔:相当于“于此”。 澹(tán)台灭明:姓澹台,名灭明,字子羽。
【大意】子游做武城的县长。
孔子说:“你在那里得到什么人才了吗。”子游说:“有个叫澹台灭明的人,走路不走小道,不是为公事从不到我这里来。
”  zǐ  yuē   mng  zhī  fǎn  bù   fá    bēn  r   diàn  jiāng rù   mn    c   qí   mǎ  子 曰:孟 之 反 不 伐,奔 而 殿,将 入 门,策 其 马 yuē    fēi  gǎn  hu  yě     mǎ   bú  jìn  yě 曰,非 敢 后 也,马 不 进 也。
【注释】孟之反:姓孟,名侧,字之反,《左传》作孟子侧,鲁国大夫。 伐:夸耀功劳。 奔:败走。
殿:殿后,行军时走在最后。 - 42 -

【大意】孔子说:“孟之反不夸耀自己,打仗败退时,他走在最后面作掩护,即将进城门时,他用鞭打了一下骑的马说:‘不是我敢于殿后,是马不肯快走的缘故啊。
’”         zǐ  yuē   bù   yǒu zhù  tu  zhī  nìng   r  yǒu  sng zhāo zhī  měi   nán  hū  miǎn  子 曰:不 有 祝 鮀 之 佞,而 有 宋 朝 之 美,难 乎 免 yú  jīn  zhī  shì   yǐ     于 今 之 世 矣。
【注释】祝(tu):姓祝,名,字子鱼。卫国大夫,能言善辩,会奉承,受到器重。 佞(nìnɡ):能言善辩。
宋朝:宋国公子朝,貌美。《左传》记载,公子朝与襄夫人私通,又参与发动祸乱,逃到卫国又与卫灵公夫人南子私通,从而受到宠幸。

【大意】孔子说:“如果没有祝的口才,仅有宋朝的美貌,在今天社会里恐怕是难以免除灾祸的。”         zǐ  yuē   shuí nng chū   bù  yu   hù    h   m   yu  sī   dào  yě   子 曰:谁 能 出 不 由 户,何 莫 由 斯 道 也。

【注释】户:屋门。 何莫:何不。
斯道:这条路,即孔子主张的仁义之道。
【大意】孔子说:“谁能出屋而不经过屋门呢。
立身处世何不依照人生的仁义之道呢。”     zǐ   yuē    zhì shng wn  z   yě    wn  shng zhì  z   shǐ   wn  zhì  bīn  bīn  子 曰:质 胜 文 则 野,文 胜 质 则 史,文 质 彬 彬, rán  hu  jūn   zǐ    然 后 君 子。
【注释】质:质地,内在的含义、本质。
文:文采,华丽的装饰,外在的形式、礼仪。
史:本指掌管礼仪、文书的史官。这里比喻像史一样铺陈浮夸,并无诚意,缺少实质感情内容。
【大意】孔子说:“内含的质朴多于外在形式的文采,就会显得粗野,外在的文采多于内含的质朴,就会显得浮夸虚伪。只有把文采与质朴配合恰当,才能成为君子。”        zǐ   yuē   rn  zhī  shēng yě   zhí   wǎng zhī  shēng yě  xìng r   miǎn   子 曰:人 之 生 也 直,罔 之 生 也 幸 而 免。
【注释】直:正直。
罔:诬罔,不正直的人。
【大意】孔子说:“人能生存是由于正直,不正直的人也能生存,不过是他侥幸免于祸害罢了。
” - 43 -
     zǐ  yuē    zhī  zhī  zhě    bù   rú  hào  zhī  zhě    hào  zhī  zhě    bù   rú   l 子 曰:知 之 者,不 如 好 之 者;好 之 者,不 如 乐 zhī  zhě 之 者。
【注释】好(hào):喜爱。
乐:心里极喜欢而陶醉于其中。
【大意】孔子说:“对于任何学问事业,懂得它的人不如喜爱它的人,喜爱它的人不如嗜好它的人。”        zǐ   yuē   zhōng rn  yǐ  shàng   kě   yǐ  yǔ   shàng yě   zhōng rn  yǐ   xià    bù 子 曰:中 人 以 上,可 以 语 上 也;中 人 以 下,不  kě    yǐ  yǔ   shàng yě  可 以 语 上 也。
【注释】语(yǔ):动词,告诉,讲,说。(应为去声)
【大意】孔子说:“中等水平以上的人,可以讲给他高深的学问;中等水平以下的人,不可以讲给他高深的学问。”     fán  chí  wn   zhì   zǐ   yuē    wù  mín  zhī   yì    jìng guǐ  shn r   yuǎn zhī 樊 迟 问 知。
子 曰:务 民 之 义,敬 鬼 神 而 远 之,    kě   wi  zhì  yǐ   wn  rn  yuē   rn  zhě  xiān nán  r   hu  hu   kě   wi  rn  yǐ 可 谓 知 矣。
问 仁,曰:仁 者 先 难 而 后 获,可 谓 仁 矣。
【注释】知:同“智”,聪明,智慧。 务:致力于。

【大意】樊迟问怎样才算聪明。孔子说:“致力于倡导人民应遵从的仁义道德,尊敬鬼神但要远离鬼神,可以说是聪明了。
”樊迟又问怎样是仁德。孔子说:“有仁德的人,遇到艰难的事就争先去做,遇到能获利的事即退居人后。这可以说是有仁德了。”        zǐ   yuē    zhì  zhě  l  shuǐ   rn  zhě  l   shān  zhì  zhě  dng   rn  zhě jìng 子 曰:智 者 乐 水,仁 者 乐 山;智 者 动,仁 者 静;  zhì  zhě   l    rn  zhě  shu 智 者 乐,仁 者 寿。

【注释】智者乐水:水流动而不板滞,与智者相似。知,同“智”。
仁者乐山:山巍巍屹立,厚重不迁,与仁者相似。
【大意】孔子说:“有智慧的人爱水,有仁德的人爱山。有智慧的人好动进取,有仁德的- 44 -
人沉静寡欲。有智慧的人成功常乐,有仁德的人恬淡长寿。
”  zǐ  yuē    qí   yí  biàn  zhì  yú   lǔ    lǔ   yí   biàn zhì   yú  dào 子 曰:齐 一 变 至 于 鲁,鲁 一 变 至 于 道  。
【注释】变:改革。当时齐国强,鲁国弱,但齐国施行霸道,而鲁国重周礼。

【大意】孔子说:“把齐国的政治教育改革一下就可以达到鲁国的水平,鲁国的政教改革一下就能达到天下太平的境地了。” zǐ  yuē    gū   bù   gū    gū   zāi    gū   zāi 子 曰:觚 不 觚,觚 哉,觚 哉。
【注释】觚(ɡū):古代的酒器。
原来的觚上圆下方有棱角,后来改成圆筒形,棱角也没了。孔子这里是对事物改变,“君不君,臣不臣,父不父,子不子”的有名无实状况表示不满。

【大意】孔子说:“觚不像觚,这是觚吗。
这是觚吗。
”        zǎi   wǒ  wn  yuē   rn  zhě  suī  gào  zhī  yuē  jǐng yǒu  rn  yān   qí  cng  zhī   宰 我 问 曰:仁 者 虽 告 之 曰,井 有 人 焉,其 从 之   yě     zǐ  yuē    h   wi  qí   rán  yě    jūn   zǐ   kě  shì  yě     bù   kě  xiàn  yě   也。子 曰:何 为 其 然 也。君 子 可 逝 也,不 可 陷 也;   kě   qī   yě    bù   kě   wǎng yě 可 欺 也,不 可 罔 也。
【注释】仁:仁人。 井有仁:井里掉进去一个人。一说,仁,仁人。 逝:往,去。 罔(wǎnɡ):用不合理的事情愚弄。

【大意】宰我向孔子问道:“有仁德的人,虽然告诉他:‘有人掉进井里了。
’他会跟着跳下去吗。”孔子说:“为什么要那样做呢。君子可以让他到井边看,但不可以陷害他;他可以被欺骗,但不可以被愚弄。 zǐ   yuē   jūn  zǐ   b   xu  yú   wn  yuē  zhī   yǐ   lǐ   yì   kě   yǐ   fú   pàn   子 曰:君 子 博 学 于 文,约 之 以 礼,亦 可 以 弗 畔 yǐ   fú 矣 夫。
【注释】畔:同“叛”,背离,违背。

【大意】孔子说:“君子广泛地学习文化典籍,再用礼节来约束自己就可以不背离正道了。” - 45 -
        zǐ  jiàn nán  zǐ   zǐ   lù   bú   yu   fū   zǐ  shǐ  zhī  yuē   yǔ   suǒ  fǒu  zhě  子 见 南 子,子 路 不 悦。夫 子 矢 之 曰:予 所 否 者,  tiān yàn  zhī    tiān yàn  zhī 天 厌 之、天 厌 之。
【注释】南子:宋国的美女,卫灵公的夫人,行为淫乱,名声不好,当时实际操纵卫国政权。
她召见孔子,孔子开始拒绝了,后来依礼节不得不见她。 说:同“悦”。
矢(shǐ):发誓。 否:不对,不合于礼。 厌:厌弃。
【大意】孔子去见了南子,子路不高兴。孔子发誓说:“如果我做了什么不合于礼的事,天会厌弃我的。天会厌弃我的。
”      zǐ  yuē   zhōng yōng zhī  wi  d   yě     qí  zhì   yǐ   hū    mín  xiǎn jiǔ  yǐ 子 曰:中 庸 之 为 德 也,其 至 矣 乎。民 鲜 久 矣。
【注释】中庸:指不偏不倚,不做过火的事。中,折中,调和。庸,普通,寻常。
【大意】孔子说:“中庸作为一种德行,是最高尚的了。人民缺少这种德行已经很久了。”      zǐ  gng yuē   rú  yǒu   b  shī   yú   mín  r  nng  jì  zhng h   rú     kě  wi子 贡 曰:如 有 博 施 于 民,而 能 济 众,何 如。
可 谓   rn   hū     zǐ  yuē   h  shì  yú   rn   bì   yě  shng hū  yáo  shùn  qí  yu  bìng zhū 仁 乎。子 曰:何 事 于 仁,必 也 圣 乎,尧 舜 其 犹 病 诸。  fú  rn  zhě    jǐ   yù   lì   r   lì   rn   jǐ   yù   dá   r   dá   rn   nng jìn  qǔ 夫 仁 者,己 欲 立 而 立 人,己 欲 达 而 达 人,能 近 取 pì    kě   wi  rn  zhī  fāng yě   yǐ   譬,可 谓 仁 之 方 也 已。
【注释】博施:广泛施与恩惠。
济:救济,救助。 尧舜:传说上古两位贤明的帝王。 病:有所不足。 譬:打比方。这里指拿自己打比方,推己及人。
【大意】子贡说:“如果有人能广泛地给民众施与恩惠,救济百姓的生活,这人怎么样呢。可以说是仁人吗。”孔子说:“何止是仁人,一定是圣人了。
尧、舜做到这样尚且不容易呢。作为仁人,自己想立身,也要使别人立身,自己想通达,也要使别人通达。能拿自己- 46 -
打比方,推己及人,可以说是做到仁的方法了。” 第七章  论语述而篇 zǐ  yuē   shù   r   bú  zu    xìn  r   hào  gǔ    qi   bǐ   yú   wǒ   lǎo  png 子 曰:述 而 不 作,信 而 好 古,窃 比 于 我 老 彭。

【注释】述:阐述、传述已有的。 作:创始,创作,创造。 窃:私下,私自。 老彭:商代的贤大夫彭祖。
【大意】孔子说:“只传述旧章,不创制新作,笃信、爱好古代的文化,我私自和老彭相比拟。”         zǐ  yuē   m   r   zhì  zhī  xu  r   bú   yàn   huì rn   bú  juàn  h   yǒu  yú 子 曰:默 而 识 之,学 而 不 厌,诲 人 不 倦,何 有 于   wǒ  zāi 我 哉。

【注释】识:同“志”,记住。 厌:本义指吃饱,引申为满足。
诲:教导,教诲。 何有于我哉:对于我有什么困难呢。一说,我做到了哪些呢。
【大意】孔子说:“默默记住所见所闻,勤奋学习永不满足,耐心教导别人不倦怠,这三件事在我有什么困难呢。
”   zǐ  yuē   d   zhī  bù   xiū  xu  zhī  bù  jiǎng  wn  yì   bù  nng  xǐ   bú  shàn   子 曰:德 之 不 修,学 之 不 讲,闻 义 不 能 徙,不 善 bù  nng gǎi    shì  wú   yōu  yě   不 能 改,是 吾 忧 也。
【注释】修:动词,修养。 义:正确,合乎道义的事情。 徙(xǐ):原指迁移,这里是迁从,改变自己使行为更接近义。 不善:不好的,指错误、缺点。 是:代词,这些。
【大意】孔子说:“品德不加以修养,学问不加以讲习,听到合于义的道理不能去照着做,有缺点却不能改正,这是我所忧虑的。”         zǐ  zhī  yàn  jū    shēn  shēn rú   yě    yāo  yāo  rú   yě 子 之 燕 居,申 申 如 也,夭 夭 如 也。
- 47 -

【注释】燕居:指闲居。燕,同“宴”,闲适,安逸。
申申:舒适,和畅。 如:像的样子。
夭夭(yāo):愉快。
【大意】孔子闲居在家时,心情舒适、和畅,神色愉快。 zǐ  yuē    shn yǐ   wú  shuāi yě    jiǔ   yǐ  wú    bú   fù  mng jiàn zhōu gōng   子 曰:甚 矣 吾 衰 也。久 矣 吾 不 复 梦 见 周 公。
【注释】衰:衰老。 周公:姓姬,名旦,周文王之子,周武王(姬发)的弟弟,周成王(姬颂)的叔叔,是鲁国第一个国君。传说他制定了西周的礼乐政治制度,辅佐周成王安定天下,为孔子所崇尚。孔子盛年一直想行周公之道,可是没有实现,所以有力不从心的感叹。
【大意】孔子说:“我衰老得多么厉害啊。
我很久没有再梦见周公了。
” zǐ  yuē    zhì  yú   dào    jù   yú   d    yī   yú   rn   yu   yú   yì 子 曰:志 于 道,据 于 德,依 于 仁,游 于 艺。
【注释】志:心之所向。
据:遵守,执守。 依:依照,不违背。 游:游泳,引申为玩习,熟悉,学习。
艺:礼、乐、射、御、书、数为六艺,是古代学生的功课内容。

【大意】孔子说:“以道为志向,坚守德,不违背仁,在六艺中游习。”         zǐ  yuē    zì  xíng  shù  xiū  yǐ  shàng   wú  wi  cháng wú  huì  yān   子 曰:自 行 束 修 以 上,吾 未 尝 无 诲 焉。

【注释】自行:主动做。 束脩(xiū):干肉,也叫脯。
每条叫一脡(tǐnɡ),十脡是一束。束脩即十条干肉。古代人见面会带上礼物,束脩是薄礼。 未尝:未曾,从来没有。

【大意】孔子说:“凡是愿意主动带着十脡干肉这样的薄礼来的人,我从没不给予指导、教诲的。”         zǐ  yuē   bú   fn  bù   qǐ    bù  fěi   bù   fā   jǔ   yī   yú   bù   yǐ   sān  yú   子 曰:不 愤 不 启,不 悱 不 发,举 一 隅 不 以 三 隅   fǎn    z   bú   fù   yě 反,则 不 复 也。

【注释】愤:努力思考而没有找到答案。 悱(fěi):想说却表达不出来。
- 48 -
隅(yú):角,角落。这句是“启发”和“举一反三”两词的出处。
【大意】孔子说:“不到学生苦苦思考而仍不理解的时候不去启示他,不到学生想说却又说不出的时候不去启发他;告诉他一隅,他却不能以此推知其他三隅,便不要再教他了。”        zǐ  shí   yú  yǒu  sāng zhě  zhī   c    wi cháng bǎo  yě 子 食 于 有 丧 者 之 侧,未 尝 饱 也。

【注释】哭:吊丧时哭泣。
【大意】孔子在有丧事的人旁边吃饭,从未吃饱过。          zǐ  yú   shì  rì   kū     z   bù   gē 子 于 是  哭,则 不 歌。

【大意】孔子在那天吊丧哭过,就不再唱歌了。  zǐ  wi  yán  yuān yuē  yng  zhī  z  xíng  shě  zhī   z  cáng  wi  wǒ   yǔ   ěr 子 谓 颜 渊 曰:用 之 则 行,舍 之 则 藏,惟 我 与 尔 yǒu  shì   fú    zǐ  lù   yuē   zǐ  xíng  sān  jūn  z   shuí yǔ     zǐ  yuē   bào  hǔ  píng 有 是 夫。子 路 曰:子 行 三 军 则 谁 与。
子 曰:暴 虎 冯 h    sǐ   r   wú   huǐ  zhě   wú   bù   yǔ   yě    bì  yě   lín  shì   r  jù    hào  mu 河,死 而 无 悔 者,吾 不 与 也。必 也 临 事 而 惧,好 谋 r  chng  zhě  yě 而 成  者 也。

【注释】舍:舍弃不用。 行三军:出兵。
三军,当时一个大国所有的军队。 与:共事。 暴虎:徒手与老虎搏斗。
冯(pínɡ)河:指没有船徒步趟过大河。
【大意】孔子对颜渊说:“用我就去干,不用我就去隐藏起来,只有我和你能这样了。”子路说:“要是出兵打仗,您会和谁共事呢。
”孔子说:“徒手打虎,徒步趟过大河,即使死了也不悔悟的人,我是不会和他一起的。我要共事的人一定是遇事小心,善于谋略而有成功把握的人。”        zǐ   yuē    fù   r   kě  qiú   yě    suī  zhí  biān zhī  shì    wú   yì   wi  zhī 子 曰:富 而 可 求 也,虽 执 鞭 之 士,吾 亦 为 之。   rú   bù   kě  qiú    cng wú   suǒ  hào 如 不 可 求,从 吾 所 好。 - 49 -
论语全文
。                     《《论语》全文带拼音,有注释.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-21 15:23 , Processed in 4.705150 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表