立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9681|回复: 0

小学的古诗(拼音版) 古诗拼音

[复制链接]
发表于 2020-2-9 04:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗拼音
104715sfazdos4pnop2fmb.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章> 标准实用 01 咏鹅 骆宾王 文案大全é  é  é  鹅 , 鹅 , 鹅 , qū xiàxiàng ng tiān gē  曲 项 向 天 歌 。 bái máo fú lǜ shuǐ  白 毛 浮 绿 水 , hōng zhǎng bō qīng bō  红 掌 拨 清 波 。
02 敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān  yīn shān xià  敕 勒 川 , 阴 山 下 。 tiān sì qióng lú  lǒng gài sì yě  天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。
tiācān ng cāng  yě máng máng  天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēchung ī cǎo dī xiàn niú yáng  风 吹 草 低 见 牛 羊 。
03 春晓 孟浩然 chūn mián bù jué xiǎo  春 眠 不 觉 晓 , chù chù wén tí niǎo  处 处 闻 啼 鸟 。
yè lái fēng yǔ shēng  夜 来 风 雨 声 , huā luò zhī duō shǎo   落 知 多 少 。  04 回乡偶书 贺知章 shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí   
标准实用  文案大全少 小 离 家 老 大 回 , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi  乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí  儿 童 相 见 不 相 识 , xiào wèn kè cóng hé chù lái  笑 问 客 从 何 处 来 。   05 静夜思 李白 chuáng qián míng yuè guāng  床 前 明 月 光 , yí shì dì shàng shuāng  疑 是 地 上 霜 。 jǔ tóu wàng míng yuè  举 头 望 明 月 , dī tóu sī gù xiāng  低 头 思 故 乡 。 06 忆江南 白居易 jiāng nán hǎo  fēng jǐng jiù céng ān  江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。
rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ  日 出 江 花 红 胜 火 , chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán  春 来 江 水 绿 如 蓝 , néng bù yì jiāng nán  能 不 忆 江 南 。 07 游子吟 孟郊 cí mǔ shǒu zhōng xiàn  慈 母 手 中 线 , yóu zǐ shēn shàng yī  游 子 身 上 衣 。
lín xíng mì mì féng  临 行 密 密 缝 ,  
标准实用 文案大全yì kǒng chí chí quī  意 恐 迟 迟 归 。 shuí yán cùn cǎo xīn  谁 言 寸 草 心 , bào dé sān chūn huī  报 得 三 春 晖 。 08 古朗月行(节选)李白 xiǎo shí bù shí yuè  小 时 不 识 月 , hū zuò bái yù pán  呼 作 白 玉 盘 。 yòu yí yáo tái jìng  又 疑 瑶 台 境 , fēi zài qīng yún duān  飞 在 青 云 端 。  09 元日 王安石 bào zhú shēng zhōng yī suì chú  爆 竹 声 中 一 岁 除 , chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū  春 风 送 暖 入 屠 苏 。 qiān mén wàn hù tóng tóng rì  千 门 万 户 曈 曈 日 , zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú  总 把 新 桃 换 旧 符 。
10 登鹳雀楼 王之涣 bái rì yī shān jìn  白 日 依 山 尽 , huáng hé rù hǎi liú  黄 河 入 海 流 。 yù qióng qiān lǐ mù  欲 穷 千 里 目 , gèng shàng yī céng lóu  更 上 一 层 楼 。  
标准实用 11 望庐山瀑布 李白  文案大全rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān  日 照 香 炉 生 紫 烟 , yáo kàn pù bù guà qián chuān  遥 看 瀑 布 挂 前 川 。 fēi liú zhí xià sān qiān chǐ  飞 流 直 下 三 千 尺 , yí shì yín hé luò jiǔ tiān  疑 是 银 河 落 九 天 。 12 早发白帝城 李白 zhāo cí bái dì cǎi yún jiān  朝 辞 白 帝 彩 云 间 , qiān lǐ jiāng líng yī rì huán  千 里 江 陵 一 日 还 。 liǎng àn yuán shēng tí bù zhù  两 岸 猿 声 啼 不 住 , qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān  轻 舟 已 过 万 重 山 。
   13 江畔独步寻花 杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn xī  黄 四 娘 家 花 满 蹊 , qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī  千 朵 万 朵 压 枝 低 。 liú lián xì dié shí shí wǔ  留 连 戏 蝶 时 时 舞 , zì zài jiāo yīng qià qià tí  自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。
14 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼 hēi yún fān mò wèi zhē shān  黑 云 翻 墨 未 遮 山 , bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán   
标准实用  文案大全白 雨 跳 珠 乱 入 船 。 juǎn dì fēng lái hū chuī sàn  卷 地 风 来 忽 吹 散 , wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān  望 湖 楼 下 水 如 天 。
15 小池 杨万里 quán yǎn wú shēng xī xì liú 泉 眼 无 声 惜 细 流, shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 树 荫 照 水 爱 晴 柔。 xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo 小 荷 才 露 尖 尖 角, cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu 早 有 蜻 蜒 立 上 头。
16 四时田园杂兴 范成大 zhòu chū yún tián yè jī má  昼 出 耘 田 夜 绩 麻 , cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā  村 庄 儿 女 各 当 家 。 tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī  童 孙 未 解 供 耕 织 , yě bàng sāng yīn xué zhòng guā  也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。  17 悯农 李绅 chú Hé rì dāng wǔ  锄 禾 日 当 午 , hàn dī hé xià tǔ  汗 滴 禾 下 土 。
shuí zhī pán zhōng cān  谁 知 盘 中 餐 , lì lì jiē xīn kǔ  粒 粒 皆 辛 苦   
标准实用 18 咏柳 贺知章   文案大全bì yù zhuāng chéng yī shù gāo  碧 玉 妆 成 一 树 高 , wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo  万 条 垂 下 绿 丝 绦 。 bù zhī xì yè shuí cái chū  不 知 细 叶 谁 裁 出 , èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo  二 月 春 风 似 剪 刀 。  19 晓出净慈寺送林子方 杨万里 bì jìng xī hú liù yuè zhōng  毕 竟 西 湖 六 月 中 , fēng guāng bù yǔ sì shí tóng  风 光 不 与 四 时 同 。 jiē tiān lián yè wú qióng bì  接 天 莲 叶 无 穷 碧 , yìng rì hé huā bié yàng hóng  映 日 荷 花 别 样 红 。 20 绝句 杜甫 chí rì jiāng shān lì  迟 日 江 山 丽 , chūn fēng huā cǎo xiāng  春 风 花 草 香 。
ní róng fēi yàn zǐ  泥 融 飞 燕 子 , shā nuǎn shuì yuān yāng  沙 暖 睡 鸳 鸯 。  
标准实用   21 送元二使安西 王维 文案大全wèi chéng zhāo yù yì qīng chén  渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 , kè shè qīng qīng liǔ sè xīn  客 舍 青 青 柳 色 新 。 quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ  劝 君 更 尽 一 杯 酒 , xī chū yáng guān wú gù rén  西 出 阳 关 无 故 人 。  22 赋得古原草送别 白居易 lí lí yuán shàng cǎo  离 离 原 上 草 , yì suì yì kū róng  一 岁 一 枯 荣 。 yě huǒ shāo bù jìn  野 火 烧 不 尽 , chūn fēng chuī yòu shēng  春 风 吹 又 生 。
yuǎn fāng qīn gǔ dào  远 芳 侵 古 道 , qíng cuì jiē huāng chéng  晴 翠 接 荒 城 , yòu sòng wáng sūn qù  又 送 王 孙 去 , qī qī mǎn bié qíng  萋 萋 满 别 情 。  23 鹿柴 王维 kōng shān bù jiàn rén  空 山 不 见 人 , dàn wén rén yǔ xiǎng  但 闻 人 语 响 。  
标准实用  文案大全fǎn yǐng rù shēn lín  返 景 入 深 林 , fù zhào qīng tái shàng  复 照 青 苔 上 。
  24 凉州词  王翰 pú táo měi jiǔ yè guāng běi  葡 萄 美 酒 夜 光 杯 , yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī  欲 饮 琵 琶 马 上 催 。 zuì wò shā chǎng jūn mò xiào  醉 卧 沙 场 君 莫 笑 , gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí  古 来 征 战 几 人 回 。  25 别董大 高适 qiān lǐ huáng yún bái rì xūn  千 里 黄 云 白 日 曛 , běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn  北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。 mò chóu qián lù wú zhī jǐ  莫 愁 前 路 无 知 己 , tiān xià shuí rén bù shí jūn  天 下 谁 人 不 识 君 。
26 出塞 王昌龄 qín shí míng yuè hàn shí guān  秦 时 明 月 汉 时 关 , wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán  万 里 长 征 人 未 还 。 dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài  但 使 龙 城 飞 将 在 , bù jiào hú mǎ dù yīn shān  不 教 胡 马 度 阴 山 。
  
标准实用 27 望天门山 李白   文案大全tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi  天 门 中 断 楚 江 开 , bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí  碧 水 东 流 至 此 回 。 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū  两 岸 青 山 相 对 出 , gū fān yí piàn rì biān lái  孤 帆 一 片 日 边 来 。  28 山行 杜牧 tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi  天 门 中 断 楚 江 开 , bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí  碧 水 东 流 至 此 回 。 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū  两 岸 青 山 相 对 出 , gū fān yí piàn rì biān lái  孤 帆 一 片 日 边 来 。
29 长歌行 汉乐府 qīng qīng yuán zhōng kuí  青 青 园 中 葵 , zhāo lù dài rì xī  朝 露 待 日 晞 。 yáng chūn bù dé zé  阳 春 布 德 泽 , wàn wù shēng guāng huī  万 物 生 光 辉 。
cháng kǒng qiū jié zhì  常 恐 秋 节 至 , kūn huáng huā yè shuāi  焜 黄 华 叶 衰 。 bǎi chuān dōng dào hǎi  百 川 东 到 海 , hé shí fù xī guī  何 时 复 西 归 。
  
标准实用 文案大全shào zhuàng bù nǔ lì  少 壮 不 努 力 , lǎo dà tú shāng bēi  老 大 徒 伤 悲 。 30 绝句  杜甫 liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ  两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 , yī háng bái lù shàng qīng tiān  一 行 白 鹭 上 青 天 。 chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě  窗 含 西 岭 千 秋 雪 , mén bó dōng wú wàn lǐ chuán  门 泊 东 吴 万 里 船 。
  31 竹里馆 王维 dú zuò yōu huáng lǐ  独 坐 幽 篁 里 , tán qín fù cháng xiào  弹 琴 复 长 啸 。
shēn lín rén bù zhī  深 林 人 不 知 , míng yuè lái xiāng zhào  明 月 来 相 照 。  32 梅花 王安石 qiáng jiǎo shù zhī méi  墙 角 树 枝 梅 , líng hán dú zì kāi  凌 寒 独 自 开 。
yáo zhí bù shì xuǎ  遥 知 不 是 雪 , wèi yǒu àn xiāng lái  为 有 暗 香 来 。  
标准实用 33 石灰吟 于谦 文案大全qiān chuí wàn jī chū shēn shān  千 锤 万 击 出 深 山 , liè huǒ fén shāo ruò děng xián  烈 火 焚 烧 若 等 闲 。 fěn shēn suì gǔ hún bù pà  粉 身 碎 骨 浑 不 怕 , yào liú qīng bái zài rén jiān  要 留 清 白 在 人 间 。 34 九月九日忆山东兄弟 王维 dú Zài yì xiāng wéi yì kè  独 在 异 乡 为 异 客 , měi Féng jiā jié bèi sī qīn  每 逢 佳 节 倍 思 亲 。
yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù  遥 知 兄 弟 登 高 处 , biàn Chā zhū yú shāo yì rén  遍 插 茱 萸 少 一 人 。  35 七步诗 曹植 zhǔ dòu rán dòu qí  煮 豆 燃 豆 萁 , lù chǐ yǐ wéi zhī  漉 豉 以 为 汁 。 qí zài fǔ xià rán  萁 在 釜 下 燃 , dòu zài fù zhōng qì  豆 在 釜 中 泣 。
běn shì tóng gēn shēng  本 是 同 根 生 , xiāng jiān hé tài jí  相 煎 何 太 急 。
36 望洞庭 刘禹锡 hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé  湖 光 秋 月 两 相 和 , tán miàn Wú fēng jìng wèi mó   
标准实用 文案大全潭 面 无 风 镜 未 磨 。 yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì  遥 望 洞 庭 山 水 翠 , bái yín Pán lǐ yī qīng luó  白 银 盘 里 一 青 螺 。 37 惠崇《春江晓景》 苏轼 zhú wài Táo huā sān liǎng zhī  竹 外 桃 花 三 两 枝 , chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī  春 江 水 暖 鸭 先 知 。 lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn  蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 , zhèng shì hé tún yù shàng shí  正 是 河 豚 欲 上 时 。
38 题西林壁 苏轼 héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng  横 看 成 岭 侧 成 峰 , yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng  远 近 高 低 各 不 同 。
bù shí Lú shān zhēn miàn mù  不 识 庐 山 真 面 目 , zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng  只 缘 身 在 此 山 中 。  39 乐游原 李商隐 xiàng wǎn yì bù shì  向 晚 意 不 适 , qū chē dēng gǔ yuán  驱 车 登 古 原 。 xī yáng wú xiàn hǎo  夕 阳 无 限 好 , zhǐ shì jìn huāng hūn  只 是 近 黄 昏 。
  
标准实用  40 赠汪伦 李白 文案大全xiàng wǎn yì bù shì  向 晚 意 不 适 , qū chē dēng gǔ yuán  驱 车 登 古 原 。
xī yáng wú xiàn hǎo  夕 阳 无 限 好 , zhǐ shì jìn huāng hūn  只 是 近 黄 昏 。 41 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白 gù Rén xī cí huáng hè lóu  故 人 西 辞 黄 鹤 楼 , yān huā sān yuè xià yáng zhōu  烟 花 三 月 下 扬 州 。 gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn  孤 帆 远 影 碧 空 尽 , wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú  惟 见 长 江 天 际 流 。
42 塞下曲 卢纶 jín àn cǎo jīng fēng  林 暗 草 惊 风 , jiāng jūn yè yǐn gōng  将 军 夜 引 弓 。 píng míng xún bái yǔ  平 明 寻 白 羽 , mò zài shí léng zhōng  没 在 石 棱 中 。
  43 浪淘沙 刘禹锡 jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā  九 曲 黄 河 万 里 沙 , làng táo Fēng bǒ zì tiān yá  浪 淘 风 簸 自 天 涯 。 rú jīn Zhí shàng yín hé qù   
标准实用 文案大全如 今 直 上 银 河 去 , tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā  同 到 牵 牛 织 女 家 。  44 渔歌子 张志和 xī sài Shān qián bái lù fēi  西 塞 山 前 白 鹭 飞 , táo huā Liú shuǐ guì yú féi  桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。
qīng ruò Lì  lǜ suō yī  青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 , xié fēng Xì yǔ bù xū guī  斜 风 细 雨 不 须 归 。  45 江雪 柳宗元 qiān Shān niǎo fēi jué  千 山 鸟 飞 绝 , wàn jìng rén zōng miè  万 径 人 踪 灭 。
gū zhōu suō lì wēng  孤 舟 蓑 笠 翁 , dú diào hán jiāng xuě  独 钓 寒 江 雪 。
46 游园不值 叶绍翁 yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái  应 怜 屐 齿 印 苍 苔 , xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi  小 扣 柴 扉 久 不 开 。 chūn sè mǎn yuán guān bù zhù  春 色 满 园 关 不 住 , yī zhī hóng xìng chū qiáng lái  一 枝 红 杏 出 墙 来 。  
标准实用  47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿 文案大全rì mò cāng shān yuǎn  日 暮 苍 山 远 , tiān hán bái wū pín  天 寒 白 屋 贫 。 chái mén wén quǎn fèi  柴 门 闻 犬 吠 , fēng xuě yè guī rén  风 雪 夜 归 人 。  48 竹石 郑燮 yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng  咬 定 青 山 不 放 松 , lì gēn yuán zài pò yán zhōng  立 根 原 在 破 岩 中 。 qiān mó wàn jī hái jiān jìn  千 磨 万 击 还 坚 劲 , rèn ěr dōng xī nán běi fēng  任 尔 东 西 南 北 风 。  49 独坐敬亭山 李白 zhòng niǎo gāo fēi jìn  众 鸟 高 飞 尽 , gū yún dù qù xián  孤 云 独 去 闲 。 xiāng kàn liǎng bù yàn  相 看 两 不 厌 , zhǐ yǒu jìng tíng shān  只 有 敬 亭 山 。
50 枫桥夜泊 张继 yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān  月 落 乌 啼 霜 满 天 , jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián   
标准实用 文案大全江 枫 渔 火 对 愁 眠 。
gū sū chéng wài hán shān sì  姑 苏 城 外 寒 山 寺 , yè bàn zhōng shēng dào kè chuán  夜 半 钟 声 到 客 船 。  51 寻隐者不遇 贾岛 sōng xià wèn tóng zǐ  松 下 问 童 子 , yán shī cǎi yào qù  言 师 采 药 去 。 zhǐ zài cǐ shān zhōng  只 在 此 山 中 , yún shēn bù zhī chù  云 深 不 知 处 。  52 墨梅 王冕 wú jiā xǐ yàn chí tóu shù  吾 家 洗 砚 池 头 树 , gè gè huā kāi dàn mò hén  个 个 花 开 淡 墨 痕 。 bù yào rén kuā hǎo yán sè  不 要 人 夸 好 颜 色 , zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn  只 留 清 气 满 乾 坤 。  53 悯农 李绅 chūn zhòng yī lì sù  春 种 一 粒 粟 , qiū shōu wàn kē zǐ  秋 收 万 颗 子 。
sì hǎi wú xián tián  四 海 无 闲 田 , nóng fū yóu è sǐ  农 夫 犹 饿 死 。
  
标准实用  54 清明 杜牧 文案大全qīng míng shí jié yǔ fēn fēn  清 明 时 节 雨 纷 纷 , lù shàng xíng rén yù duàn hún  路 上 行 人 欲 断 魂 。 jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu  借 问 酒 家 何 处 有 , mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn  牧 童 遥 指 杏 花 村 。
  55 寒食 韩翃 chūn chéng wú chù bù fēi huā  春 城 无 处 不 飞 花 , hán shí dōng fēng yù liǔ xié  寒 食 东 风 御 柳 斜 。 rì mò hàn gōng chuán là zhú  日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 , qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā  轻 烟 散 入 五 侯 家 。  56 春日 朱熹 shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn  胜 日 寻 芳 泗 水 滨 , wú biān guāng jǐng yī shí xīn  无 边 光 景 一 时 新 。 děng xián shí dé dōng fēng miàn  等 闲 识 得 东 风 面 , wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn  万 紫 千 红 总 是 春 。  57 宿建德江 孟浩然 yí zhōu bó yān zhǔ   
标准实用    文案大全移 舟 泊 烟 渚 , rì mù kè chóu xīn  日 暮 客 愁 新 。 yě kuàng tiān dī shù  野 旷 天 低 树 , jiāng qīng yuè jìn rén  江 清 月 近 人 。
58 饮湖上初晴后雨 苏轼 shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo  水 光 潋 滟 晴 方 好 , shān sè kōng méng yǔ yì qí  山 色 空 濛 雨 亦 奇 。 yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ  欲 把 西 湖 比 西 子 , dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí  淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。  59 从军行 王昌龄 qīng hǎi cháng yún àn xuě shān  青 海 长 云 暗 雪 山 , gū chéng yáo wàng yù mén guān  孤 成 遥 望 玉 门 关 。 huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ  黄 沙 百 战 穿 金 甲 , bù pò lǒu lán zhōng bù huán  不 破 楼 兰 终 不 还 。
  60 凉州词  王之涣 huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān   黄 河 远 上 白 云 间 ,  yī piàn gū chéng wàn rèn shān   一 片 孤 城 万 仞 山 。   
标准实用 qiāng dí 羌 笛 chūn fēng 春 风 hé 何 bù 不 xū 须 dù 度 yuàn yáng liǚ 怨 杨 柳 yù mén guān 玉 门 关   ,  。     61 秋浦歌 李白    文案大全bái fà sān qiān zhàng  白 发 三 千 丈 , yuán chóu sì gè cháng  缘 愁 似 个 长 。 bù zhī míng jìng lǐ  不 知 明 镜 里 , hé chù dé qiū shuāng  何 处 得 秋 霜 。  62 商山早行 温庭筠 chén qǐ dòng zhēng duó  晨 起 动 征 铎 , kè xíng bēi gù xiāng  客 行 悲 故 乡 。 jī shēng máo diàn yuè  鸡 声 茅 店 月 , rén jì bǎn qiáo shuāng  人 迹 板 桥 霜 。 hú yè luò shān lù  槲 叶 落 山 路 , zhǐ huā míng yì qiáng  枳 花 明 驿 墙 。 yīn sī dù líng mèng  因 思 杜 陵 梦 , fú yàn mǎn huí táng  凫 雁 满 回 塘 。
  
标准实用  63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄      文案大全hán yǔ lián jiāng yè rù wú  寒 雨 连 江 夜 入 吴 , píng míng sòng kè chǔ shān gū  平 明 送 客 楚 山 孤 。 luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn  洛 阳 亲 友 如 相 问 , yí piàn bīng xīn zài yù hú  一 片 冰 心 在 玉 壶 。 64 江南逢李龟年 杜甫 qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn  岐 王 宅 里 寻 常 见 , cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén  崔 九 堂 前 几 度 闻 。
zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng  正 是 江 南 好 风 景 , luò huā shí jié yòu féng jūn  落 花 时 节 又 逢 君 。
   65 滁州西涧 韦应物 dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng  独 怜 幽 草 涧 边 生 , shàng yǎu huáng lí shēn shù míng  上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。 chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí  春 潮 带 雨 晚 来 急 , yě dù wú rén zhōu zì héng  野 渡 无 人 舟 自 横 。  
标准实用 66 乌衣巷 刘禹锡  文案大全zhū què qiáo biān yě cǎo huā  朱 雀 桥 边 野 草 花 , wū yī xiàng kǒu xī yáng xié  乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。 jiù shí wáng xiè táng qián yàn  旧 时 王 谢 堂 前 燕 , fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā  飞 入 寻 常 百 姓 家 。  67 江南春 杜牧 qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng  千 里 莺 啼 绿 映 红 , shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng  水 村 山 郭 酒 旗 风 。
nán cháo sì bǎi bā shí sì  南 朝 四 百 八 十 寺 , duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng  多 少 楼 台 烟 雨 中 。 68 竹枝词 刘禹锡 yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng  杨 柳 青 青 江 水 平 , wén láng jiāng shàng chàng gē shēng  闻 郎 江 上 唱 歌 声 。 dōng biān rì chū xī biān yǔ  东 边 日 出 西 边 雨 , dào shì wú qíng què yǎu qíng  道 是 无 晴 却 有 晴 。
  69 秋夕 杜牧 yín zhú qiū guāng lěng huà píng  银 烛 秋 光 冷 屏 , qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng  轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。
  
标准实用 tiān 天 zuò 坐 jiē 阶 kàn 看 yè 夜 qiān 牵 sè 色 niú 牛  liáng 凉 zhī 织 rú 如 nǔ 女 shuǐ 水 xīng 星  ,  。 70 赠花卿 杜甫           文案大全jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn  锦 城 丝 管 日 纷 纷 , bàn rù jiāng fēng bàn rù yún  半 入 江 风 半 入 云 。 cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu  此 曲 只 应 天 上 有 , rén jiān néng dé jǐ huí wén  人 间 能 得 几 回 闻 。  71 题临安邸 林升 shān wài Qīng shān lóu wài lóu  山 外 青 山 楼 外 楼 , xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū  西 湖 歌 舞 几 时 休 。 nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì  暖 风 熏 得 游 人 醉 , zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu  直 把 杭 州 作 汴 州 。
   
标准实用 72 朝天子咏喇叭 王磐 文案大全lǎ bā  suǒ nà  喇 叭 , 唢 呐 , qǔ ér xiǎo  qiāng ér dà  曲 儿 小 , 腔 儿 大 。 guāchuán n wǎng lái luàn rú má  官 船 往 来 乱 如 麻 , quázhàn ng nǐ tái shēn jià  全 仗 你 抬 身 价 。 jūn tīng le jūn chóu  军 听 了 军 愁 , mín tīng le mín pà  民 听 了 民 怕 , nǎ lǐ qù biàn shén me zhējin gòng ǎ  哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 。
yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā   眼 见 的 吹 翻 了 这 家 , chushāī ng le nà jiā  吹 伤 了 那 家 , zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà  只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 。  73 示儿 陆游 sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng  死 去 元 知 万 事 空 , dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng  但 悲 不 见 九 州 同 。 wáng shī běi dìng zhōng yuán rì  王 师 北 定 中 原 日 , jiā jì wú wàng gào nǎi wēng  家 祭 无 忘 告 乃 翁 。
  
标准实用  74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游 文案大全sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi  三 万 里 河 东 入 海 , wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān  五 千 仞 岳 上 摩 天 。 yí mín lèi jìn hú chén lǐ  遗 民 泪 尽 胡 尘 里 , nán wàng wáng shī yòu yī nián  南 望 王 师 又 一 年 。
  75 菩萨蛮书江西造口壁 辛弃疾 yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ  郁 孤 台 下 清 江 水 , zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi  中 间 多 少 行 人 泪 。 xī běi wàng cháng ān    西 北 望 长 安 ,   kě lián wú shù shān    可 怜 无 数 山 。   qīng shān zhē bù zhù    青 山 遮 不 住 ,   bì jìng dōng liú qù    毕 竟 东 流 去 。   jiāng wǎn zhèng chóu yú    江 晚 正 愁 余 ,   shān shēn wén zhè gū    山 深 闻 鹧 鸪 。        76 夏日绝句 李清照 shēng dāng zuò rén jié  生 当 作 人 杰 , sǐ yì wéi guǐ xióng  死 亦 为 鬼 雄 。 zhì jīn sī xiàng yǔ  至 今 思 项 羽 , bù kěn guò jiāng dōng   
标准实用 不 肯 过  江 东 。 77 泊船瓜州 王安石  文案大全jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān  京 口 瓜 洲 一 水 间 , zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān  钟 山 只 隔 数 重 山 。
chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn  春 风 又 绿 江 南 岸 , míng yuè hé shí zhào wǒ huán  明 月 何 时 照 我 还 。  78 闻官军收河南河北 杜甫 jiàn wài hū chuán shōu jì běi  剑 外 忽 传 收 蓟 北 , chū wén tì lèi mǎn yī shāng  初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。 què kàn qī zǐ chóu hé zài  却 看 妻 子 愁 何 在 , màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng  漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。
bái rì fàng gē xū zòng jiǔ  白 日 放 歌 须 纵 酒 , qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng  青 青 作 伴 好 还 乡 。 jì cóng bā xiá chuán wū xiá  即 从 巴 峡 穿 巫 峡 , biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng  便 下 襄 阳 向 洛 阳 。 79 春夜喜雨 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jié  好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng  当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù yè   
标准实用 文案大全随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng  润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi  野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng  江 船 火 独 明 。 xiǎo kàn hóng shī chù  晓 看 红 湿 处 , huā zhòng jǐn guān chéng 花 重 锦 官 城 。 80 己亥杂诗 龚自珍 jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng léi  九 州 生 气 恃 风 雷 , wàn mǎ qí yīn jiū kě āi  万 马 齐 喑 究 可 哀 。 wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu  我 劝 天 公 重 抖 擞 , bù jū yī gé jiàng rén cái  不 拘 一 格 降 人 才 。   
古诗拼音

                     《小学的古诗(拼音版) 古诗拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-20 13:20 , Processed in 6.401110 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表