立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9745|回复: 0

小学古诗带拼音 古诗拼音

[复制链接]
发表于 2020-2-9 04:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗拼音
104708bmzrbu506trult0z.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章>  . 一年级上学期  
1、jiāng  nán(hàn  yuè  fǔ) 江   南    汉  乐  府 jiāng  nán  kě cǎi  lián  lián  yè  hé  tián  tián 江    南  可 采   莲,  莲    叶 何  田    田。 yú   xì  lián yè  jiān   yú   xì   lián  yè  dōng 鱼  戏   莲  叶  间,  鱼   戏   莲   叶  东。 yú   xì  lián  yè  xī   yú   xì  lián  yè  nán 鱼  戏   莲   叶 西,  鱼   戏  莲  叶  南 , yú   xì  lián  yè  běi 鱼  戏   莲  叶  北。
  

2、 gǔ lǎng yuè háng  lǐ bái 古  朗  月  行( 李 白)(唐) xiǎo shí bù shí yuè ,hū zuò bái yù pán  小   时  不 识  月 , 呼  作 白  玉 盘 。
yòu yí yáo tái jìng ,fēi zài qīng yún duān 又  疑 瑶  台  境 ,   飞  在  青   云  端 。
     word范文
.   

3、 fù dé gǔ yuán cǎo sòng  bié bái  jū yì 赋 得 古  原  草  送   别 (白 居 易) (唐) lí  lí yuán shàng cǎo,yì suì yì kū róng 离 离 原    上   草 , 一 岁  一 枯 荣 。 yě huǒ shāo bù jìn,chūn fēng chuī yòu shēng 野 火   烧  不 尽 ,春   风   吹  又   生 。 yuǎn fāng qīn gǔ dào ,qíng cuì jiē huāng chéng       远   芳   侵  古  道 ,晴   翠 接  荒    城 , yòu sòng wáng sūn qù,qī qī mǎn bié qíng  又   送   王   孙  去,萋 萋  满  别  情 。
  

4、  lè yóu yuán  lǐ shānɡ yǐn     乐 游  原   李  商   隐(唐) xiàng wǎn yì bù shì   向 晚 意 不 适 ,   qū chē dēng gǔ yuán   驱 车 登 古 原 。   xī yáng wú xiàn hǎo   夕 阳 无 限 好 ,   zhǐ shì jìn huāng hūn   只 是 近 黄 昏 。
word范文
.

5、                    秋  浦  歌  李白(唐) bái fà sān qiān zhàng  yuán chóu sì gè cháng   白 发 三 千 丈 , 缘 愁 似 个 长 。  bù zhī míng jìng lǐ  hé chù dé qiū shuāng  不 知 明 镜 里 ,  何 处 得 秋 霜 。
  

6、 独坐敬亭山  李白(唐) zhòng niǎo gāo fēi jìn    众 鸟 高 飞 尽 ,   gū yún dù qù xián    孤 云 独 去 闲 。   xiāng kàn liǎng bù yàn    相 看 两 不 厌 ,   zhǐ yǒu jìng tíng shān    只 有 敬 亭 山 。 一年级下学期

7、cūn jū gāo dǐng 村 居  (高 鼎) (清) cǎo zhǎng yīng fēi  ér yuè tiān,fú  dī yáng liǔ zuì chūn yān 草  长   莺  飞 二 月 天, 拂 堤  杨 柳 醉  春  烟。
ér tóng sàn xué guī lái zǎo,máng chn dōng fēng fàng zhǐ yuān 儿 童 散 学  归 来 早, 忙   趁  东   风  放 纸  鸢。
word范文
.      

8、yǒng  é  wáng luò bīn  咏   鹅( 王  骆 宾 ) (唐) é   é   é,qǔ xiàng xiàng tiān gē 鹅 鹅  鹅,曲  项    向   天  歌。  bái máo fú  lǜ shuǐ, hóng zhǎng bō qīng bō 白  毛  浮 绿 水,   红   掌   拨  清 波。      

9、mǐn nóng yī  lǐ shēn 悯  农
(一)(李 绅) (唐) chú hé rì dāng wǔ,hàn dī hé xià tǔ 锄  禾 日 当   午, 汗  滴 禾 下 土 。 shuí zhī pán zhōng cān, lì lì  jiē xīn kǔ  谁   知  盘   中    餐 ,粒 粒 皆  辛  苦。


10、mǐn nóng ér   lǐ shēn 悯   农
(二)(李 绅) (唐) chūn zhòng yī lì sù,qiū shōu wàn kē zǐ 春   种    一 粒 粟,秋  收   万  颗 子 。 sì hǎi wú xián tián,nóng fū  yóu  è  sǐ 四 海  无  闲  田 ,农   夫  犹   饿 死 。    word范文
.

11、jiāng shàng yú zhě fàn zhòng yān 江  上    渔 者  (范 仲   淹) (宋) jiāng shàng wǎng lái rén,dàn ài  lú yú měi 江   上    往   来 人,但  爱  鲈 鱼 美。  jūn kàn yī yè zhōu, chū mò fēng bō lǐ 君  看 一 叶  舟,  出  没  风  波 里。
      

12、咏华山 (宋)寇准 zhī yǒu tiān zài shàng 只 有 天 在 上, gēng wú shān yú qí 更 无 山 与 齐。 jǔ tóu hóng rì jìn 举 头 红 日 近, huí shǒu bái yún dī 回 首 白 云 低。


13、chì lè  gē  běi cháo mín gē 敕 勒 歌 (北 朝   民  歌)  chì  lè  chuān,yīn shān xià,tiān shì qióng lú,lóng gài  sì  yě 敕 勒  川,  阴  山 下, 天 似 穹  庐,笼  盖 四 野。  tiān cāng cāng yě máng máng,fēng chuī cǎo  dī xiàn niú yáng 天  苍  苍,野 茫   茫,  风  吹  草 低 见 牛 羊。     word范文
.

14、fēng luó yǐn  蜂 (罗 隐) (唐) bú lùn píng dì yǔ shān jiān, wú xiàn fēng guāng jìn bèi zhàn 不 论 平  地 与 山  尖, 无 限  风   光  尽 被 占。  cǎi dé bǎi huā chéng mìhòu,wèi shuí xīn kǔ wèi shuí tián 采 得 百 成   蜜 后,为  谁  辛 苦 为  谁  甜。
     

15、hua mei niao    song ou yang xiu         眉 鸟   
【宋】欧  阳 修            bai zhuan qian sheng sui yi yi  百啭千声随意移,  shan hua hong zi shu gao di  山花红紫树高低。  shi zhi suo xiang jin long ting  始知锁向金笼听,  bu ji lin jian zi zai ti  不及林间自在啼。        word范文
.

16、 zhōu  yè  shū  suǒ  jiàn       舟  夜 书  所  见   查  慎 行  (清)      yuè hēi jiàn yú dēnɡ ,    月  黑  见   渔 灯   ,    ɡū ɡuānɡ yì diǎn yínɡ 。    孤 光    一 点   萤   。    wēi wēi fēnɡ cù lànɡ ,    微  微  风   簇 浪   ,    sàn zuò mǎn hé xīnɡ 。
    散  作  满  河 星   。
   二年级上学期

17、jìng  yè  sī  lǐ  bái 静    夜 思(李   白)(唐) chuáng qián míng yuè guāng,yí  shì  dì  shàng  shuāng 床     前   明   月   光 ,疑  是  地  上    霜 。 jǔ  tóu  wàng  míng  yuè ,dī   tóu   sī    gù   xiāng 举 头   望     明   月 , 低  头   思   故   乡 。      word范文
.

18、   cháng  gē  xíng(hàn  yuè  fǔ) 长   歌  行   汉   乐  府 bǎi chuān dōng dào hǎi,hé  shí  fù  xī  guī 百   川   东   到  海, 何  时  复  西  归。
shǎo zhuàng bù  nǔ lì,lǎo  dà  tú  shāng bēi 少   壮    不  努 力,老   大  徒   伤   悲。  

19、dēng guàn què lóu wáng zhī huàn 登   鹳   雀  楼 (王  之  涣) (唐) bái rì  yī shān jìn,huáng hé  rù hǎi liú 白 日  依  山  尽, 黄   河  入 海  流。 yù qióng qiān lǐ mù,gèng shàng  yì  céng  lóu 欲  穷    千  里 目, 更    上   一  层    楼。  

20、tái chéng  wéi zhuāng  台城      韦庄   唐 jiāng yǔ fēi fēi jiāng cǎo qí ,liù cháo rú mèng niǎo kōng tí 。 江   雨 霏 霏 江   草  齐,六 朝  如 梦    鸟  空 啼。
wú qíng zuì shì tái chéng liǔ ,yī jiù yān lóng shí lǐ dī 。
无  情  最 是 台  城  柳,  依旧 烟  笼  十里堤。   word范文
.  

21、 wù yī  xiàng   乌 衣  巷     刘禹锡  唐 zhū què qiáo biān yě cǎo huā    朱  雀  桥  边  野 草 花 ,  wū yī xiàng kǒu xī yáng xié    乌 衣 巷   口 夕 阳  斜 。  jiù shí wáng xiè táng qián yàn    旧 时 王    谢 堂   前 燕 ,  fēi  rù xún cháng bǎi xìng jiā    飞 入 寻  常    百 姓 家 。


22、 竹 枝 词  刘 禹 锡   唐 yáng   liǔ    qīng    qīng  jiāng    shuǐ   píng  杨   柳   青   青   江   水   平, wén lang jiāng     shang     chang gē  shēng  闻   郎   江   上    唱   歌   声。 Dōng  biān  rì     chū   xī  biān  yǔ  东   边   日   出   西   边   雨, dào   shì  wú  qíng    què  you  qíng  道   是   无   晴   却   有   晴。
   word范文
.

23、tí  dōu chéng nán zhuāng       题  都  城    南    庄    崔 护  唐 qù  nián  jīn  rì cǐ mén  zhōng , rén miàn táo huā xiàng yìng hóng 。
去   年   今   日  此 门    中,    人   面  桃   花  相    映   红。  rén  miàn bú zhī hé chù qù , táo huā yī jiù xiào chūn fēng 。 人    面   不 知 何  处  去,  桃  花  依 旧   笑   春  风。  二年级下学期

24、  chūn yè xǐ  yǔ  dù  fǔ 春  夜 喜 雨(杜甫)(唐) hǎo yǔ zhī shí jié,dāng chūn nǎi fā shēng        好  雨  知 时 节 ,当   春   乃  发  生 。      suí fēng qián rù yè,rùn wù xì wú shēng        随  风   潜  入 夜 , 润 物 细 无  声 。
      yě jìng yún jù hēi,jiāng chuán huǒ dú míng        野 径   云 俱 黑 ,  江    船   火  独 明 。      xiǎo kàn hóng shī chù,huā zhòng jǐn guān chéng       晓   看   红  湿  处 ,花    重   锦  官    城 。        word范文  
.  

25、chūn xiǎo mòng hào rán 春  晓( 孟   浩  然)(唐) chūn mián  bù  jué xiǎo,chù chù wén tí niǎo 春  眠    不 觉  晓,  处  处 闻  啼 鸟。 yè lái fēng yǔ shēng,huā luò  zhī duō shǎo 夜 来 风  雨  声, 花  落  知  多  少。


26、yóu  zǐ yín mèng jiāo 游  子 吟(孟   郊)(唐) cí mǔ shǒu zhōng xiàn,yóu zǐ shēn shàng yī  慈 母  手   中    线 ,  游  子  身   上   衣 。 lín xíng mì mì féng,yì kǒng chí chí quī 临  行   密 密  缝 ,意  恐  迟  迟  归 。 shuí yán cùn cǎo xīn ,bào dé sān chūn huī 谁   言   寸 草  心 ,报  得  三  春   晖 。
     

27、yì jiāng nán bái jū yì 忆  江  南 (白 居 易) (唐) jiāng nán hǎo ,fēng jǐng jiù céng ān 江   南  好,  风  景  旧  曾  谙。  rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ , chūn lái jiāng shuǐ lǜ  rú  lán 日 出 江  花  红  胜   火,  春  来 江  水 绿 如 蓝。  néngbùyìjiāngnán能不忆江南。
word范文
.

28、jué jù  dù fǔ 绝 句(杜 甫)(唐) chí rì jiāng shān lì,chūn fēng huā cǎo xiāng       迟 日 江   山   丽 ,春   风   花   草  香 。     ní róng fēi yàn zǐ,shā nuǎn shuì yuān yāng       泥 融   飞 燕 子 ,  沙  暖   睡  鸳   鸯 。
  

29、七步诗 [三国·魏]曹植  zhǔ dòu rán dòu qí  煮 豆 燃 豆 萁 , dòu zài fù zhōng qì  豆 在 釜 中 泣 。  běn shì tóng gēn shēng  本 是 同 根 生 ,  xiāng jiān hé tài jí  相 煎 何 太 急 。          word范文
.

30、sù jiàn dé jiāng    meng hao ran     宿 建  德 江      孟    浩 然  唐 yí zhōu bó yān zhǔ  rì mù kè chóu xīn  移 舟 泊 烟 渚 , 日 暮 客 愁 新 。 yě kuàng tiān dī shù  jiāng qīng yuè jìn rén  野  旷    天 低 树 ,江  清  月  近 人 。
  

31、逢 雪 宿 芙 蓉 山 主 人  刘长卿 唐 rì mò cāng shān yuǎn  tiān hán bái wū pín  日 暮 苍    山 远 , 天  寒  白 屋 贫 。 chái mén wén quǎn fèi  fēng xuě yè guī rén  柴   门 闻   犬   吠 ,风   雪 夜 归 人 。
  三年级上学期      Shān xíng  

32、  山   行  杜牧  唐 yuǎn shàng hán shān shí jìng xiá      远    上  寒   山  石 径  斜 ,  bái yún shēng chù yǒu rén jiā    白  云  生    处 有  人  家 。
  tíng chē zuò ài fēng lín wǎn    停   车 坐 爱 枫  林 晚 ,  shuāng yè hóng yú èr  yuè  huā    霜      叶 红  于 二   月 花 。
     word范文
.

33、fēng  qiáo  yè  bó  zhāng  jì   枫    桥   夜 泊 (张    继)(唐) yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān, jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián  月  落 乌 啼  霜    满  天 ,江   枫  渔 火  对  愁  眠 。 gū sū chéng wài hán shān sì, yè bàn zhōng shēng dào kè chuán 姑 苏 城   外  寒  山  寺,夜 半  钟    声   到 客  船 。


34、yè shū suǒ jiàn   sòng  yè shào wēng      夜 书  所  见      宋 叶  绍  翁          xiāo xiāo wú yè sòng hán shēng , 萧   萧  梧 叶  送  寒    声, jiāng shàng qiū fēng dòng kè qíng 。 江     上   秋  风  动  客 情。
zhī yǒu ér tóng tiāo cù zhī ,yè shēn lí luò yī dēng míng 知  有 儿 童  挑  促 织 ,夜 深  篱 落 一 灯   明。  

35、 zhú shí zhèng  xiè 竹 石  (郑    燮)(清) yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng,lì gēn yuán zài pò  yán zhōng 咬  定   青  山  不 放  松,立 根  原  在 破 岩  中 。 qiān mó wàn jī  hái  jiān jìn,rèn ěr dōng xī nán běi fēng 千  磨   万  击  还  坚  劲, 任 尔  东   西 南  北  风 。    word范文 。

.

36、jiǔ yuè jiǔ rì yì shān  dōng xiōng dì  wáng wéi 九  月  九 日 忆  山   东    兄  弟(王   维)(唐) dú zài yì xiāng wéi yì kè,měi Féng jiā jié bèi sī qīn 独 在 异 乡   为  异 客,每  逢   佳 节 倍 思 亲。 yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù,biàn chā zhū yú shāo yì rén 遥  知  兄    弟  登   高  处 ,遍   插  茱  萸  少   一 人 。  

37、梅花 王安石  北宋 qiáng jiǎo shù zhī méi     líng hán dú zì kāi   墙   角  数 枝  梅 ,   凌 寒  独 自 开 。   yáo zhí bù shì xuǎ        wèi yǒu àn xiāng lái   遥 知 不 是 雪 ,        为 有  暗 香  来 。   

38、zèng huā qīng 赠  花  卿     杜甫  唐 jin cheng si guan ri fen fen  ban ru jiang feng ban ru yun 锦  城   丝 管 日 纷 纷, 半 入 江   风   半 入 云。  ci qu zhi ying tian shang you  ren jian neng de ji hui wen  此曲 只 应  天    上   有,人  间  能   得几回  闻。    word范文
.

39、江南逢李龟年  杜甫 唐 岐 王 宅 里 寻 常 见 ,崔 九 堂 前 几 度 闻 。  zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng luò huā shí jié yòu féng jūn  正    是 江    南 好   风  景 ,落 花  时 节 又  逢  君 。

40、shan xing  yao  nai   qing      山   行   姚  鼐    清 Bu gu fei fei quan zao geng  chun chong pu pu chen chu qing 布 谷 飞 飞 劝   早   耕, 春    锄  扑  扑 趁   初 晴 qian ceng  shu tong xing lu,   dai shan tian fang  sheng 千    层  石树  通    行 路,一带    山  田   放 水声

41、yuè yè 月夜  刘方平 gēng shēn yuè sè bàn rén jiā  běi dǒu lán gān nán dǒu xié 。
    更    深  月  色半  人 家,北  斗  阑  干 南 斗  斜。    piān zhī chūn qì nuǎn  chóng shēng xīn tòu lǜ chuāng shā 。 今夜偏  知  春  气  暖,虫     声   新  透绿  窗   纱。
   word范文 qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn  cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén  
.   

42、qiū xī  dù mù      秋 夕 杜 牧    yín zhú qiū ɡuānɡ lěnɡ huà pínɡ,qīnɡ luó xiǎo shàn pū liú yínɡ。 银  烛 秋  光   冷   画  屏,  轻  罗 小  扇  扑 流 萤。 Tiān jiē yè sè liánɡ rú shuǐ,zuò kàn qiān niú zhī nǚ xīnɡ。 天   阶夜 色凉    如 水,坐   看  牵  牛 织 女 星。
三年级下学期

43、sì shí tián yuán zá xìng xuàn yī fàn chéng dà 四 时 田  园  杂 兴 (选  一)(范  成  大)(宋) zhòu chū yún tián yè  jī má,cūn zhuāng ér nǚ  gè dāng jiā 昼  出  耘  田  夜 绩 麻,村  庄    儿 女 各 当   家 。 tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī,yě bàng sāng yīn xué zhòng guā 童  孙  未 解 供  耕  织, 也 傍  桑  阴  学  种  瓜 。
   

44、qīng míng dù mù 清   明  (杜 牧) (唐) qīng míng shí jié yǔ fēn fēn,lù shàng xíng rén yù duàn hún 清   明   时  节 雨 纷 纷,路 上   行  人  欲 断  魂 。 jiè wèn jiǔ  jiā hé chù yǒu,mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 借 问  酒 家 何 处  有,牧  童  遥  指  杏  花  村 。      

45、塞下曲 卢纶 唐 月(yuè)黑(hēi)雁(yàn)飞(fēi)高(gāo), word范文
. 单(chán)于(yú)夜(yè)遁(dùn)逃(táo)。 欲(yù)将(jiāng)轻(qīng)骑(qí)逐(zhú), 大(dà)雪(xuě)满(mǎn)弓(gōng)刀(dāo)

46、 wàng lú shān pù bù lǐ bái 望 庐  山 瀑 布(李 白)(唐) rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān,yáo kàn pù bù  guà qián chuān 日 照   香    炉  生   紫 烟 , 遥  看 瀑  布  挂  前   川 。 fēiliú zhí xià sān qiān chǐ,yí shì yín hé luò jiǔ tiān 飞  流  直  下  三  千  尺 , 疑 是  银  河  落  九  天 。   47  jué  jù  dù  fǔ 绝  句(杜 甫)(唐) liǎng gè huáng  lí  míng cuì liǔ,yì háng bái lù shàng qīng tiān 两   个 黄    鹂  鸣 翠  柳, 一 行  白 鹭 上   青  天 chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě,mén bó dōng wú wàn lǐchuán 窗     含 西 岭   千   秋 雪, 门  泊 东  吴 万  里  船。
     

48、chú zhōu xī jiàn wéi yìnɡ wù 滁  州  西 涧  (韦  应  物) (唐) dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng,shàng yǎu huáng lí shēn shù míng 独 怜  幽 草  涧  边  生 ,上    有  黄   鹂 深  树  鸣 。 chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí,yě dù wú rén zhōu zì héng word范文
. 春    潮  带  雨 晚  来 急,野 渡 无  人  舟  自  横 。
  mínɡrìɡē

49、明 日 歌 qīnɡqiánhètān(清) 钱 鹤 滩 mínɡrìfùmínɡrì明 日 复 明 日, mínɡrìhéqíduō明 日 何 其 多。 wǒshēnɡdàimínɡrì我 生 待 明 日, wànshìchénɡcuōtuó万 事 成 蹉 跎。
shìrénkǔbèimínɡrìlèi世 人 苦 被 明 日 累, chūnqùqiūláilǎojiānɡzhì春 去 秋 来 老 将 至。 zhāokànshuǐdōnɡliú朝 看 水 东 流, mùkànrìxīzhuì暮 看 日 西 坠。
bǎiniánmínɡrìnénɡjǐhé百 年 明 日 能 几 何。 qǐnɡjūntīnɡwǒmínɡrìɡē请 君 听 我 《 明 日 歌 》。


50、 liáng zhōu  cí  wáng zhī huàn 凉   州   词( 王   之  涣) (唐) Huáng hé yuǎn shàng bái  yún  jiān,yí piàn gū chéng wàn rèn shān 黄  河 远  上   白  云  间, 一  片 孤 城   万  仞  山。 qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ,chūn fēng bú  dù yù mén guān word范文
. 羌    笛 何 须  怨  杨  柳, 春   风  不 度  玉 门  关。     

51、liáng zhōu  cí  wáng hàn 凉   州   词( 王   翰)(唐) pú táo měi jiǔ yè guāng bēi,yù  yǐn  pí pá mǎ shàng cuī 葡 萄  美 酒  夜  光  杯, 欲  饮  琵 琶 马  上  催。 zuì  wò shā chǎng jūn mò xiào,gǔ  lái zhēng zhàn  jǐ  rén  huí 醉  卧 沙  场  君 莫  笑,古 来  征   战  几  人  回。


52、sāi xià qǔ lú lún 塞 下  曲(卢纶) (唐) jín àn cǎo jīng fēng,jiāng jūn yè yǐn gōng 林  暗 草  惊   风 ,将   军 夜  引  弓 。 píng míng xún bái yǔ, mò zài shí léng zhōng 平    明   寻  白  羽, 没  在 石  棱   中 。   

53、sì shí tián yuán zá xìng xuàn èr fànchéngdà 四 时  田   园  杂 兴  (选  二)(范  成  大)(宋) méi zi jīn huáng xìng zǐ féi,mài huā xuě bái cài huā xī 梅 子金  黄   杏 子 肥,麦  花 雪  白 菜 花 稀。  rì zhǎng lí luò wú rén guò,wéi yǒu qīng tíng jiá dié fēi 日 长  篱 落 无 人 过, 惟 有  蜻  蜓  蛱 蝶 飞。


54、 xiāng cūn sì yuè wēng juǎn 乡   村 四 月  (翁   卷) (宋) lǜ mǎn shān yuán bái mǎn chuān,zǐ guī shēng lǐ yǔ rú yān 绿 满  山  原  白 满  川,  子 规  声  里 雨如 烟。  word范文
. xiāng cūn sì yuè xián rén shǎo,cái le cán sāng yòu chā tián 乡   村 四 月 闲  人 少,才了 蚕 桑  又  插 田。
     四年级上学期

55、shuǐ diào gē tóu    sū shì  水 调 歌 头       苏 轼      宋 míng yuè jǐ shí yǒu ,bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。  明 月 几 时 有 ,把 酒 问 青 天 。  bù zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián ?  不 知 天 上 宫 阙 ,今 夕 是 何 年 ?  wǒ yù chéng fēng guī qù ,yòu kǒng qióng lóu yù yǔ  我 欲 乘 风 归 去 ,又 恐 琼 楼 玉 宇 , ,  gāo chù bù shèng hán 。 高 处 不 胜 寒 。  qǐ wǔ nòng qīng yǐng ,hé sì zài rén jiān 。  起 舞 弄 清 影 ,何 似 在 人 间 。
  zhuǎn zhū gé ,dī qǐ hù ,zhào wú mián 。  转 朱 阁 ,低 绮 户 , 照 无 眠 。  bù yīng yǒu hèn ,hé shì cháng xiàng bié shí yuán ?  不 应 有 恨 ,何 事 长 向 别 时 圆 ?  rén yǒu bēi huān lí hé ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē  人 有 悲 欢 离 合 ,月 有 阴 晴 圆 缺 , ,  cǐ shì gǔ nán quán 。  此 事 古 难 全 。
  dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān lǐ gòng chán juān 。  但 愿 人 长 久 , 千 里 共 婵 娟 。
word范文
.   

56、    wàng dòng tíng liú yǔ xī 望   洞   庭 (刘 禹 锡) (唐) hú guāng qiū yuè liǎng xiāng hé,tán miàn wú fēng jìng wèi mó 湖  光   秋 月  两   相  和, 潭  面  无 风  镜   未 磨。 yáo wàng dòng tíng shān shuǐ cuì,bái yín pán lǐ yī qīng luó 遥  望   洞   庭  山   水  翠 ,白  银 盘 里 一 青  螺 。     

57、峨眉山月歌  李白  é  méi shān yuè bàn lún qiū , yǐng rù píng qiāng jiāng shuǐ liú 。 峨  眉  山   月  半 轮 秋,    影  入平   羌    江    水  流。 yè fā qīng xī xiàng sān xiá ,sī jun  bú jiàn xià yú zhōu 。 夜 发  清  溪  向   三   峡,  思 君   不  见  下  渝  州。


58、fēng 风(李lǐ 峤qiáo) (唐) jiě luò sān qiū yè,néng kāi  ér yuè huā 解 落  三 秋  叶, 能   开 二 月 花。   guò jiāng qiān chǐlàng rù zhú wàn gān xié 过  江   千  尺 浪,入 竹  万  竿 斜。   

59、  yuán rì wáng ān shí   元  日 (王   安 石) (宋) bào zhú shēng zhōng yī suì chú,chūn fēng sòng nuǎn rù  tú  sū word范文
. 爆  竹  声    中  一 岁 除, 春   风   送  暖  入 屠  苏 。 qiān mén wàn hù tóng tóng rì,zǒng bǎ xīn táo huàn jiù  fú 千  门   万  户 曈  曈  日,总  把 新  桃  换  旧 符 。

60、 jiāng xuě liǔ zōng yuán 江  雪  (柳 宗  元) (唐) qiān shān niǎo fēi  jué,wàn jìng rén zōng miè 千   山   鸟  飞   绝 ,万   径  人   踪  灭 。 gū zhōu suō lì wēng,dú diào hán jiāng xuě  孤 舟   蓑  笠  翁 ,独  钓   寒  江   雪 。
   

61、 yǒng liǔ  hè  zhī zhāng 咏  柳(贺  知  章) (唐) bì yù zhuāng chéng yī shù gāo,wàn tiáo chuí xià lǜ  sī  tāo  碧 玉 妆    成  一 树 高 ,万  条  垂 下 绿 丝 绦。 bú zhī  xì  yè  shuí cái chū。
èr yuè chūn fēng  s ì  jiǎn dāo 不 知 细  叶  谁  裁  出。二 月  春  风    似 剪  刀。

62、huī xiāng ǒu shū hè zhī zhāng 回  乡   偶 书 (贺  知  章) (唐) shào xiǎo lí  jiā lǎo dà huí,xiāng yīn wú  gǎi bìn máo cuī  少  小  离  家  老 大 回 , 乡  音  无  改 鬓  毛  衰 。 ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí,xiào wèn kè cóng hé chù lái  儿  童   相   见   不 相    识 , 笑  问  客  从  何  处  来 。


63、 jiāng pàn dú bù xún huā  dù fǔ 江   畔  独 步 寻  花 (杜 甫)(唐) word范文
. Huáng sì niáng jiā huā mǎn xī,qiān duǒ wàn duǎ yā   zhī  dī 黄    四  娘  家 花  满 蹊 ,千  朵  万  朵  压  枝  低 。 liú lián xì dié shí shí wǔ ,zì zài jiāo yīng qià qià tí       留 连  戏 蝶  时  时  舞 ,自 在  娇   莺  恰  恰 啼 。


64、 jiāng pàn dú bù xún huā  dù fǔ 江   畔  独 步 寻  花 (杜 甫)(唐) Huáng sì niáng jiā huā mǎn xī,qiān duǒ wàn duǎ yā   zhī  dī 黄    四  娘  家 花  满 蹊 ,千  朵  万  朵  压  枝  低 。 liú lián xì dié shí shí wǔ ,  zì zài jiāo yīng qià qià tí       留 连  戏 蝶  时  时  舞 ,自 在  娇   莺  恰  恰 啼 。


65、 làng táo shā  liú yǔ xī  浪  淘 沙  (刘 禹 锡) (唐) jiǔ qū huáng hé wàn lǐ shā,làng táo fēng bǒ zì tiān yá 九 曲  黄    河 万  里 沙 ,浪   淘  风   簸 自 天  涯 。 rú jīn zhí shàng yín hé qù,tóng dào qiān niú zhī nǚ  jiā 如 今  直  上    银  河 去 ,同   到  牵  牛  织  女  家 。   

66、 shū hú yīn xiān shēng bì wáng ān  shí 书 湖  阴  先   生  壁 (王    安 石) (宋) máo yán zhǎng sǎo jìng wú tái,huā mù chéng qí shǒu zì zāi 茅  檐  长   扫 净  无 苔,花 木  成   畦 手 自 栽。  yī shuǐ hù tián jiāng lǜ rào, liǎng shān pái tà sòng qīng lái word范文
. 一  水  护 田  将 绿 绕, 两  山  排 闼 送  青 来。         四年级下学期

67、  jiāng nán chūn dù mù  江  南  春  (杜 牧) (唐) qiān lǐ yīng tí  lǜ yìng hóng,shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 千  里 莺  啼 绿 映   红, 水   村  山  郭 酒 旗  风 。 nán cháo sì bǎi bā shí sì,duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng 南  朝  四 百 八 十 寺,多  少   楼 台 烟 雨  中 。

68、chūn   rì  ǒu  chnɡ       snɡ   chnɡ hào           春    日  偶   成          宋     程    颢       dàn fēnɡ qīnɡ  jìn  wǔ     bànɡ huāsuí liǔ ɡu qián chuān 。   云  淡  风   轻     近  午  天   傍    花  随  柳  过  前   川      shí rn  bù shí  yú xīn  l , jiānɡ wei  tōu   xián xu shào nián  时  人  不  识  余  心  乐 ,   将    谓   偷     闲   学  少   年     

69、 xiǎo chí yáng wàn lǐ 小 池  (杨  万  里) (宋) word范文
. quán yǎn wú shēng xī  xì liú, shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 泉  眼  无  声  惜 细 流,树  荫  照  水 爱 晴  柔。
xiǎo hé cái  lù jiān jiān jiǎo,cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu 小  荷 才 露 尖  尖  角,早  有  蜻   蜒 立 上   头。     

70、chí shàng bái jū yì 池   上  (白 居 易) (唐) xiǎo wá chēng xiǎo tǐng,tōu cǎi bái lián huí 小  娃   撑   小  艇,  偷 采 白 莲  回。 bù jiě cáng zōng jì,fú ping yí dào kāi 不 解  藏   踪 迹,浮 萍  一  道 开。
     

71、xiǎo ér chuí diào hú lìng néng 小  儿 垂   钓 (胡 令  能) (唐) péng tóu zhì zǐ xué chuí diào,cè zuò méi tái cǎo yìng shēn 蓬   头 稚 子 学  垂  钓,  侧 坐 莓  苔 草  映  身。 lù rén jiē wèn yáo zhāo shǒu, pà dé yú jīng bú yīng rén。 路 人 借 问  遥  招   手,   怕 得 鱼 惊  不 应   人  word范文
.     

72、huì chóng chūn jiāng xiǎo jǐng sū shì 惠   崇   春  江   晓  景 (苏 轼) (宋) zhú wài táo huā sān liǎng zhī,chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 竹  外 桃 花  三 两  枝, 春  江   水  暖  鸭 先 知 。 lóu hāo mǎn dì lú  yá duǎn,zhèng shì hé tún yù shàng shí 蒌 蒿  满  地 芦 芽  短,  正  是  河 豚 欲  上  时 。
   

73、tí  xī lín bì  sū shì 题 西 林 壁 (苏轼) (宋) héng kàn chéng lǐng cè chéng fēng,yuǎn jìn gāo dī gè  bù tóng 横   看 成   岭  侧  成  峰,  远 近  高 低 各 不 同 。
bù shí Lú shān zhēn miàn mù,zhǐ yuán shēn zài cǐ shān zhōng 不 识 庐 山  真   面  目,只 缘   身  在 此 山  中 。
   

74、yú měi rén   lǐ  yù         虞 美 人    李 煜     chūn huā qiū yuè hé shí liǎo ?wǎng shì zhī duō shǎo .      春  花  秋 月 何  时 了?  往   事  知 多  少.   lóu zuó yè yòu dōng ,  gù guó bú kān huí shǒu yuè   小楼  昨 夜 又   东 风, 故 国 不 堪  回  首  月明中.     diāo lán yù qì yīng yóu zài ,zhī shì zhū yán gǎi . word范文
.     雕  栏 玉 砌 应 犹  在,  只是  朱  颜 改.     wèn jūn néng yǒu jǐ duō chóu ? .问  君   能  有 几 多  愁? qià sì yī jiāng chūn shuǐ xiàng dōng liú     恰似一 江    春   水  向  东   流.   

75、赠刘景文 宋 苏轼 hé jìn yǐ wú qíng yǔ gài jú cán yóu yǒu ào shuāng zhī 荷 尽 已 无 擎 雨 盖,  菊 残 犹 有 傲 霜 枝。 yì nián háo jǐng jūn xū jì zùi shì chéng huáng jú lǜ shí 一 年 好 景 君 须 记,  最 是 橙    黄    橘 绿 时。  

76、 sān qú dào zhōng céng  jǐ 三 衢  道 中   (曾   几) (宋) méi zi huáng shí rì rì qíng,xiǎo xī fàn jìn què shān xíng 梅 子 黄   时 日日  晴, 小 溪 泛 尽 却  山  行。
  lǜ yīn bú jiǎn lái shí lù,tiān dé huáng lí sì wǔ shēng 绿 荫 不 减  来 时 路,添  得  黄   鹂 四 五 声。 五年级下学期

77、xún yǐn zhě bù yù jiǎ dǎo 寻 隐  者  不 遇(贾 岛) (唐) word范文
. sōng xià wèn tóng zǐ,yán shī cǎi yào qù 松   下  问  童   子,言  师  采  药  去 。 zhǐ zài cǐ shān zhōng,yún shēn bù zhī chù 只  在 此  山   中,   云  深   不 知  处 。
     78 suǒ jiàn yuán mi 所  见  (袁  枚) (清) mù tóng qí huáng niú,gē shēng zhèn lín yuè 牧  童  骑  黄   牛, 歌  声   振   林 樾。
  yì yù bǔ míng chán,hū rán bì kǒu lì 意 欲 捕  鸣   蝉,  忽 然 闭  口 立。  79 tí qiū jiāng dú diào tú   qīng wáng shì zhēn   题 秋 江  独  钓  图    清 王   士 祯 yī suō yī lì yī piān zhōu  yī zhàng sī lún yī cùn gōu 一 蓑 一笠一扁    舟,一  丈   丝纶 一 寸 钩。 yī qǔ gāogē yī hú jiǔ   yī rén dú diào yī jiāng qiū 一曲 高 歌 一壶 酒, 一人  独 钓  一 江   秋。  

80、huáng hè  lóu sòng mèng hào rán zhī guǎng líng lǐ bái 黄 鹤  楼 送  孟  浩  然 之 广   陵(李 白)(唐) word范文
. gù rén xī cí huáng hè lóu ,yān huā sān yuè xià yáng zhōu      故 人  西 辞 黄    鹤 楼 , 烟  花  三   月  下  扬   州 。     gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn,wéi jiàn cháng jiāng tiān jì  liú      孤 帆  远  影  碧 空  尽 ,  惟  见   长   江   天  际  流 。     81清平乐 村居  辛弃疾 南宋  máo yán dī xiǎo, xī sháng qīn qīn chāo   茅  檐  低 小,溪 上   青 青  草。    zūi lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo  醉 里吴 音 相    媚 好,    bái fà shúi jiā wōng áo  白 发 谁  家 翁  媪?    dà ér chú dòu xī dōng  大儿  锄  豆 溪 东,    zhōng ér zhèng zhí jí  long   中    儿  正  织 鸡 笼。    zùi xǐ xǐao ér wú lài  最 喜 小 儿 无 赖,    xī  tóu wò  bāo liān péng  溪 头   卧 剥   莲  蓬。
  word范文
.

82、 fú  róng  lóu  sòng  xīn  jiàn  wáng chāng líng 芙  蓉    楼   送   辛  渐 ( 王    昌   龄)(唐) hán  yǔ  lián jiāng yè  rù  wú,píng míng sòng kè chǔ shān gū 寒 雨  连  江  夜 入 吴,平  明  送 客 楚 山 孤。 luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn,yí piàn bīng xīn zài yù hú 洛  阳   亲  友 如 相   问, 一 片   冰  心  在 玉 壶。   

83、lù chái wáng wéi 鹿 柴( 王   维)(唐) kōng shān bú jiàn rén,dàn wén rén  yǔ xiǎng 空    山  不 见  人, 但  闻  人  语  响。
fǎn jǐng rù shēn lín,fù  zhào qīng tāi shàng 返  景  入 深  林, 复  照   青   苔  上。  

84、sòng yuán èr  shǐ ān  xī  wáng wéi 送   元  二 使  安 西(王   维)(唐) wèi chéng cháo yǔ yì qīng chén,kè shè qīng qīng liǔ sè xīn 渭   城   朝  雨 浥 轻  尘,  客 舍  青   青  柳  色 新。 quàn jūn gèng jìn yī bēi jiǔ,xī chū yáng guān wú gù rén 劝   君  更  尽  一 杯 酒, 西 出  阳   关  无 故 人。  85《赠(zèng)汪(wāng)伦(lún)》[唐(táng)] 李(lǐ)白(bái) 李(lǐ)白(bái)乘(chéng)舟(zhōu)将(jiāng)欲(yù)行(xíng), word范文
. 忽(hū)闻(wén)岸(àn)上(shàng)踏(tà)歌(gē)声(shēng)。 桃(táo)花(huā)潭(tán)水(shuǐ)深(shēn)千(qiān)尺(chǐ), 不(bù)及(jí)汪(wāng)伦(lún)送(sòng)我(wǒ)情(qíng)。
     

86、 bié dǒng dà gāo shì 别 董  大(高 适)(唐) qiān lǐhuáng yún bái rìxūn,běi fēng chuīyàn xuě fēn fēn  千  里  黄   云  白 日 曛 , 北  风   吹  雁  雪   纷  纷 。 mò chóu qián lù wú zhī jǐ,tiān xià shuí rén bù  shí jūn 莫  愁   前  路 无 知  己 ,天   下   谁  人  不  识  君 。 五年级下学期

87、yóu yuán bù zhí yè shào wēng 游  园  不 值 (叶 绍    翁)(宋) yīng lián jī chǐ yìn cāng tái,xiǎo kòu chái fēi jiǔ  bù  kāi  应  怜  屐 齿  印 苍   苔,小  扣 柴  扉 久  不 开 。 chūn sè mǎn yuán guān bù zhù, yī zhī hóng xìng chū qiáng lái 春  色 满  园  关  不  住,一 枝 红   杏   出 墙 来 。
  word范文
. 88宿(xiǔ)新(xīn)市(shì)徐(xú)公(gōng)店(diàn) 宋杨万里  篱(lí)落(luò)疏(shū)疏(shū)一(yī)径(jìng)深(shēn),  树(shù)头(tóu)花(huā)落(luò)未(wèi)成(chéng)阴(yīn)。  儿(ér)童(tóng)急(jí)走(zǒu)追(zhuī)黄(huáng)蝶(dié),  飞(fēi)入(rù)菜(cài)花(huā)无(wú)处(chù)寻(xún)   

89、 liù yuè  ér shí qī rì wàng  hú lou zuì shū sū shì  六 月  二 十 七 日  望   湖 楼 醉 书 (苏 轼)(宋) hēi yún fān mò wèi zhē shān,bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán 黑 云  翻 墨  未 遮  山, 白 雨  跳 珠  乱  入 船 。 juǎn dì fēng lái hū chuī sàn,wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān 卷  地 风  来 忽 吹   散,望   湖 楼 下  水  如 天 。  

90、xiǎo chū jìng cí   sì sòng lín  zǐ fāng yáng wàn lǐ     晓  出  净 慈 寺 送  林 子 方 (杨  万 里)(宋) bì jìng xī hú  liù yuè zhōng,fēng guāng bù yǔ sì shí tóng 毕 竟  西 湖 六 月  中,   风  光   不 与 四 时 同 。
jiē tiān lián yè wú qióng bì,yìng rì hé huā bié yàng hóng 接 天  莲 叶 无  穷  碧,映  日 荷 花  别 样   红 。

91、zǎo fā bái dì chéng lǐ bái 早 发 白 帝  城 (李 白)(唐) zhāo cí bái dì cǎi yún jiān,qiān lǐ jiāng líng yī  rì  huán word范文
. 朝   辞 白  帝 彩  云  间 ,  千  里   江   陵  一  日  还  liǎng àn yuán shēng tí  bù zhù,qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān 两   岸  猿   声  啼 不 住 , 轻   舟 已 过 万  重   山 。
     

92、wàng  tiān  mén  shān lǐ  bái 望    天   门    山(李 白)(唐) tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāibì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí  天  门   中   断   楚  江 开 , 碧 水  东  流 至 此 回 。          liǎng àn qīng   xiāng duì chū,gū fān yí piàn rì biān lái       两   岸  青   山   相   对  出 ,孤  帆 一 片  日 边  来 。

93、 yǐn hú shàng chū qíng hòu yǔ sū shì 饮 湖  上   初   晴  后  雨(苏 轼) (宋) shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo, shān sè kōng méng yǔ yì qí 水   光   潋 滟  晴  方  好,  山 色 空   濛  雨 亦 奇 。 yì  bǎ xī hú  bǐ  xī zǐ,dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí 欲 把 西 湖  比 西 子,淡   妆    浓  抹  总   相  宜 。 94 chūn xuě  word范文
.    春  雪    韩愈  xīn nián dōu wèi yǒu fāng huá , 新   年  都   未 有   芳  华, èr yuè chū jīng jiàn cǎo yá  二 月   初 惊    见   草 芽。
bái xuě què xián chūn sè wǎn 白  雪  却   嫌   春  色 晚, gù chuān tíng shù zuò fēi huā  故  穿    庭   树  作 飞 花。
95 村晚 雷震 Cǎo mǎn chí táng shuǐ mǎn bēi  草  满  池  塘   水  满   陂,  shān xián luò rì jìn hán yī  山    衔   落 日 浸   寒 漪。  mù tóng guī qù héng niú bèi  牧  童   归  去 横    牛 背,  duǎn dí wú jiāng xìn kǒu chuī  短  笛 无  腔    信 口 吹。 六年级上学期 96 wén guān jūn shōu hé nán hé běi dù fǔ  闻  官   军  收  河  南 河 北  杜 甫  jiàn wài hū chuán shōu jì běi,    剑  外 忽    传    收 蓟 北,   chū wén tì lèi mǎn yī shɑng。
què kàn qword范文 ī zǐóu hé   ch z
. ài,   初   闻 涕 泪  满  衣  裳。
却  看  妻 子 愁   何 在。   màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng。
shǒu fàng gē xū zòng jiǔ,   漫   卷  诗   书 喜 欲 狂。白 首   放  歌 须  纵  酒,   qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng。
   青    春   作  伴 好   还   乡。
   jí cóng bā xiá chuān wū xiá,。   即 从   巴  峡  穿   巫 峡,   biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng   便   下   襄   阳    向    洛 阳。

97、    shì  ér    lù you      示 儿  (陆 游) (宋) sǐ  qù yuán zhī wàn shì kōng,dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng 死 去  元  知  万  事  空, 但  悲 不 见  九 州  同 。
wáng shī běi dìng zhōng yuán rì, jiā  jì wú wàng gào nǎi wēng 王   师 北  定  中   原  日,家 祭 无 忘   告 乃  翁 。 98   大风歌  刘邦 da feng qi xi yun fei yang  大 风   起 兮 云  飞  扬,  wei jia hai nei xi gui gu xiang   威   加 海  内  兮 归  故 乡。  an de meng shi xi shou si fang  word范文   
. 安 得 猛    士 兮 守    四 方。  99  冬夜读书示子聿  (宋) 陆游 gǔ rén xué wèn wú yí lì,  古 人   学  问 无 遗 力, shào zhuàng gōng fu lǎo shǐ chéng。
少    壮     工   夫 老 始   成。  zhi shàng dé lái zhōng jué qiǎn,  纸   上   得  来   终  觉  浅,  jué zhī cǐ shì yào gōng xíng。   绝  知  此 事 要   躬   行。


100、 guān shū yǒu gǎn zhū xī 观  书  有  感 (朱 熹) (宋) bàn mǔ fāng táng yī jiàn kāi,tiān guāng yún yǐng gòng pái huái 半  亩 方  塘 一 鉴  开,天  光   云  影  共  徘 徊。
wèn qú nà dé qīng rú xǔ,wèi yǒu yuán tóu huó shuǐ lái 问  渠那 得  清 如 许,为 有  源  头 活  水  来。

101、chū sài  wáng chāng  líng 出 塞( 王    昌    龄) (唐) qín shí míng yuè hàn shí guān,wàn  lǐ cháng zhēng rén wèi hái 秦  时  明  月 汉 时 关,  万  里 长   征   人 未 还。 dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài,bú  jiāo hú  mǎ  dù yīn shān 但  使 龙   城  飞 将   在,不  教  胡 马 度 阴 山。

102、 qiū yè jiāng xiǎo chū lí mén yíng liáng   yǒu gǎn lù  you  word范文
. 秋 夜 将  晓 出 篱 门  迎  凉  有感 (陆 游) (宋) sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi,wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān 三  万 里 河 东  入 海,五  千  仞 岳  上   摩  天 。
yí mín lèi jìn hú chén lǐ,nán wàng wáng shī yòu yī nián 遗 民  泪 尽 胡 尘  里,南  望    王  师 又  一 年 。

103、chūn rì zhū xī 春  日(朱 熹) (宋) shèng rì  xún fāng sì  shuǐ bīn,wú biān guāng jǐng yī shí xīn 胜   日 寻  芳  泗 水   滨,无 边   光   景 一 时 新 。 děng xián shí dé dōng fēng miàn,wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn 等   闲 识 得  东  风   面, 万 紫 千  红   总  是  春 。

104、 tí lín ān dǐ   lín shēng   题 临 安 邸 (林 升) (宋) shān wài qīng shān lóu wài lóu,xī hú gē wǔ jǐ  shí xiū 山   外  青  山  楼  外 楼,西 湖 歌 舞 几 时 休 。
nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì,zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu 暖   风 熏  得 游 人 醉, 直 把 杭   州  作 汴  州 。

105、 jǐ hài zá shī gōng zì zhēn 己 亥 杂 诗  (龚  自 珍2) (清) jiǔ zhōu shēng qì shì fēng léi,wàn mǎ qí yīn jiū kě  āi 九 州   生    气  恃  风  雷, 万  马  齐 喑  究 可 哀 。 wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu, bù jū  yī gé jiàng rén cái 我  劝  天  公   重   抖  擞, 不 拘 一 格 降  人  才 。 word范文
.

106、  从军行  王昌龄 qīng   hǎi   cháng   yún   àn   xuě   shān         青      海     长        云    暗   雪     山   ,    gū   chéng   yáo   wàng   yù   mén   guān        孤     城       遥      望    玉      门     关   。
    huáng   shā   bǎi   zhàn   chuān   jīn   jiǎ         黄        沙    百      战       穿      金    甲   ,    bù   pò   lǒu   lán   zhōng   bù   huán        不   破    楼     兰     终      不     还   。   

107、xià rì jué jù lǐ qīng zhào  夏 日 绝  句(李 清   照) (宋) shēng dāng zuò rén jié,sǐ yì wéi guǐ xióng  生    当    作 人  杰,死 亦  为  鬼  雄 。
zhì jīn sī xiàng yǔ,bù kěn guò jiāng dōng 至  今 思  项   羽,不 肯   过  江   东 。

108、

109、 yú gē zǐ  zhāng zhì hé 渔 歌 子(张    志 和)(唐) xī sài shān qián bái lù  fēi,táo huā Liú shuǐ guì yú féi   西 塞  山   前  白  鹭 飞 ,桃  花  流  水   鳜 鱼 肥 。 qīng ruò Lì, lǜ suō yī,xié fēng xì yǔ  bù  xū  guī 青   箬  笠, 绿 蓑 衣 ,斜  风  细  雨  不  须  归 。 word范文
.

110、 shí huī yín yú qiān 石  灰  吟  (于 谦) (明) qiān chuí wàn  zao  chū shēn shān,liè huǒ fén shāo ruò děng xián 千  锤  万  凿   出  深  山, 烈 火 焚 烧  若  等  闲 。 fěn shēn suì gǔ hún bù pà,yào liú qīng bái zài rén jiān 粉  身   碎  骨 浑  不 怕, 要 留  清   白 在  人  间 。


111、 mò méi wáng miǎn   墨  梅  (王   冕) (元) wú jiā xǐ yàn chí tóu shù,gè gè huā kāi dàn mò hén 吾 家 洗  砚  池  头  树,个 个  花  开  淡  墨 痕 。
bù yào rén kuā hǎo yán sè,zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn 不 要  人  夸  好  颜  色,只  留  清  气  满   乾  坤 。

112、

113、bó chuán guā zhōu wáng ān shí  泊  船   瓜   洲 (王   安 石)(宋) jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān,zhōng shān zhǐ  gé shù chóng shān 京  口  瓜 洲  一 水  间, 钟   山  只  隔 数  重   山 。 chūn fēng yòu  lǜ  jiāng nán àn,míng yuè hé shí zhào wǒ huán 春   风 又  绿  江  南  岸,明   月 何 时  照  我 还 。

114、 zǎo chūn   hán yǔ 早  春   (韩 愈) (唐) tiān jiē xiǎo yǔ rùn rú sū, cǎo sè yáo kàn jìn què wú 天  街 小  雨 润 如 酥,草  色 遥 看  近 却 无。
zuì shì yī nián chūn hǎo chu,jué shèng yān liǔ mǎn huáng dōu word范文
. 最 是一 年  春  好 处, 绝  胜  烟 柳 满   皇   都。


115、shang shan zao xing  wen ting yun        商     山   早 行    温 庭 筠  chen qi dong zheng duo, ke xing bei gu xiang。 晨    起 动  征    铎,  客 行  悲 故 乡。  ji sheng mao dian yue,  ren  ji ban qiao shuang。
   鸡 声   茅   店   月, 人   迹 板  桥    霜。  hu ye luo shan lu, zhi hua ming yi qiang。 槲 叶 落 山 路,  枳 花 明 驿 墙。
  yin si du ling meng,  fu yan man hui tang   因 思 杜  陵   梦,  凫 雁  满  回  塘 。  xījiāngyuèyèxínghuángshādàozhōngxīnqìjí

116、西江月·夜行黄沙道中(辛弃疾)  biézhījīngquèshuōfēngniánqīngfēngbàntīngqǔyèmíngchánpiànmíngyuèdàoqījiùshí明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。 huāxiānglibāgèwāshēngyīyǔ稻花香里说丰年,听取蛙声一片。
xīngtiānwàilínbiānliǎngsāndiǎnlùzhuǎnxīshānqiánhūjiàn七八个星天外,两三点雨山前。 máodiànshèqiáo旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。
   word范文
.

117、绝句 释志南 gǔ mù yīn zhōng xì duǎn péng, zhàng lí fú wǒ guò qiáodōng。 古 木  阴  中   系  短   篷,    杖  藜 扶 我 过  桥  东。
  zhān yī yù shī xìnghuā yǔ,chuī miàn bù hán yángliǔ fēng。
  沾   衣 欲 湿 杏  花  雨, 吹   面  不  寒  杨  柳 风。      欢迎您的光临,word文档下载后可以修改编辑。双击可以删除页眉页脚。谢谢。单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善欢迎您的光临,word文档下载后可以修改编辑。
双击可以删除页眉页脚。谢谢。
单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善 word范文
古诗拼音
。                     《小学古诗带拼音 古诗拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-21 13:28 , Processed in 5.537903 second(s), 52 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表