立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9683|回复: 0

古诗带拼音(全) 古诗拼音

[复制链接]

1591

主题

2532

帖子

1万

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

积分
18829
发表于 2020-2-9 04:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗拼音
104650e1ofp2unz46zndod.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章>
1、jiāng  nán(hàn  yu  fǔ) 江   南    汉  乐  府 jiāng  nán  kě cǎi  lián  lián  y  h  tián  tián 江    南  可 采   莲,  莲    叶 何  田    田。 yú   xì  lián y  jiān   yú   xì   lián  y  dōng 鱼  戏   莲  叶  间,  鱼   戏   莲   叶  东。 yú   xì  lián  y  xī   yú   xì  lián  y  nán 鱼  戏   莲   叶 西,  鱼   戏  莲  叶  南 , yú   xì  lián  y  běi 鱼  戏   莲  叶  北。


2、cháng  gē  xíng(hàn  yu  fǔ) 长   歌  行   汉   乐  府 qīng qīng yuán zhōng kuí,zhāo lù  dài  rì  xī 青  青   园   中    葵, 朝   露  待  日  晞。 yáng chūn bù  d  z,wàn wù shēng guāng huī 阳  春  布  德  泽,万  物  生    光   辉。 cháng kǒng qiū ji zhì,kūn huáng huā y shuāi 常   恐  秋  节  至, 焜   黄   华  叶  衰。
bǎi chuān dōng dào hǎi,h  shí  fù  xī  guī 百   川   东   到  海, 何  时  复  西  归。 shǎo zhuàng bù  nǔ lì,lǎo  dà  tú  shāng bēi 少   壮    不  努 力,老   大  徒   伤   悲。3、chì lè  gē  běi cháo mín gē 敕 勒 歌 (北 朝   民  歌)  chì  lè  chuān,yīn shān xià,tiān shì qióng lú,lóng gài  sì  yě 敕 勒  川,  阴  山 下, 天 似 穹  庐,笼  盖 四 野。  tiān cāng cāng yě máng máng,fēng chuī cǎo  dī xiàn niú yáng 天  苍  苍,野 茫   茫,  风  吹  草 低 见 牛 羊。

4、yǒng  é  wáng luò bīn  咏   鹅( 王  骆 宾 ) (唐) é   é   é,qǔ xiàng xiàng tiān gē 鹅 鹅  鹅,曲  项    向   天  歌。  bái máo fú  lǜ shuǐ, hóng zhǎng bō qīng bō 白  毛  浮 绿 水,   红   掌   拨  清 波。
   

5、fēng 风(李lǐ 峤qiáo) (唐) jiě luò sān qiū yè,néng kāi  ér yuè huā 解 落  三 秋  叶, 能   开 二 月 。   guò jiāng qiān chǐlàng rù zhú wàn gān xié 过  江   千  尺 浪,入 竹  万  竿 斜。


6、yǒng liǔ  hè  zhī zhāng 咏  柳(贺  知  章) (唐) bì yù zhuāng chéng yī shù gāo,wàn tiáo chuí xià lǜ  sī  tāo  碧 玉 妆    成  一 树 高 ,万  条  垂 下 绿 丝 绦。
bú zhī  xì  yè  shuí cái chū。èr yuè chūn fēng  s ì  jiǎn dāo 不 知 细  叶  谁  裁  出。二 月  春  风    似 剪  刀。7、huī xiāng ǒu shū hè zhī zhāng 回  乡   偶 书 (贺  知  章) (唐) shào xiǎo lí  jiā lǎo dà huí,xiāng yīn wú  gǎi bìn máo cuī  少  小  离  家  老 大 回 , 乡  音  无  改 鬓  毛  衰 。 r tng xiāng jiàn bù xiāng shí,xiào wn k cng h chù lái  儿  童   相   见   不 相    识 , 笑  问  客  从  何  处  来 。


8、liáng zhōu  cí  wáng zhī huàn 凉   州   词( 王   之  涣) (唐) Huáng h yuǎn shàng bái  yún  jiān,yí piàn gū chng wàn rn shān 黄  河 远  上   白  云  间, 一  片 孤 城   万  仞  山。 qiāng dí h xū yuàn yáng liǔ,chūn fēng bú  dù yù mn guān 羌    笛 何 须  怨  杨  柳, 春   风  不 度  玉 门  关。

9、dēng guàn qu lu wáng zhī huàn 登   鹳   雀  楼 (王  之  涣) (唐) bái rì  yī shān jìn,huáng h  rù hǎi liú 白 日  依  山  尽, 黄   河  入 海  流。 yù qing qiān lǐ mù,gng shàng  yì  cng  lu 欲  穷    千  里 目, 更    上   一  层    楼。


10、chūn xiǎo mng hào rán 春  晓( 孟   浩  然)(唐) chūn mián  bù  ju xiǎo,chù chù wn tí niǎo 春  眠    不 觉  晓,  处  处 闻  啼 鸟。 y lái fēng yǔ shēng,huā lu  zhī duō shǎo 夜 来 风  雨  声, 花  落  知  多  少。  


11、liáng zhōu  cí  wáng hàn 凉   州   词( 王   翰)(唐) pú táo měi jiǔ y guāng bēi,yù  yǐn  pí pá mǎ shàng cuī 葡 萄  美 酒  夜  光  杯, 欲  饮  琵 琶 马  上  催。 zuì  w shā chǎng jūn m xiào,gǔ  lái zhēng zhàn  jǐ  rn  huí 醉  卧 沙  场  君 莫  笑,古 来  征   战  几  人  回。

12、chū sài  wáng chāng  líng 出 塞( 王    昌    龄) (唐) qín shí míng yu hàn shí guān,wàn  lǐ cháng zhēng rn wi hái 秦  时  明  月 汉 时 关,  万  里 长   征   人 未 还。 dàn shǐ lng chng fēi jiàng zài,bú  jiāo hú  mǎ  dù yīn shān 但  使 龙   城  飞 将   在,不  教  胡 马 度 阴 山。


13、fú  rng  lu  sng  xīn  jiàn  wáng chāng líng 芙  蓉    楼   送   辛  渐 ( 王    昌   龄)(唐) hán  yǔ  lián jiāng y  rù  wú,píng míng sng k chǔ shān gū 寒 雨  连  江  夜 入 吴,平  明  送 客 楚 山 孤。 lu yáng qīn yǒu rú xiāng wn,yí piàn bīng xīn zài yù hú 洛  阳   亲  友 如 相   问, 一 片   冰  心  在 玉 壶。

14、lù chái wáng wi 鹿 柴( 王   维)(唐) kōng shān bú jiàn rn,dàn wn rn  yǔ xiǎng 空    山  不 见  人, 但  闻  人  语  响。 fǎn jǐng rù shēn lín,fù  zhào qīng tāi shàng 返  景  入 深  林, 复  照   青   苔  上。


15、sng yuán r  shǐ ān  xī  wáng wi 送   元  二 使  安 西(王   维)(唐) wi chng cháo yǔ yì qīng chn,k sh qīng qīng liǔ s xīn 渭   城   朝  雨 浥 轻  尘,  客 舍  青   青  柳  色 新。
quàn jūn gng jìn yī bēi jiǔ,xī chū yáng guān wú gù rn 劝   君  更  尽  一 杯 酒, 西 出  阳   关  无 故 人。


16、jiǔ yu jiǔ rì yì shān  dōng xiōng dì  wáng wi 九  月  九 日 忆  山   东    兄  弟(王   维)(唐) dú zài yì xiāng wi yì k,měi Fng jiā ji bi sī qīn 独 在 异 乡   为  异 客,每  逢   佳 节 倍 思 亲。 yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù,biàn chā zhū yú shāo yì rn 遥  知  兄    弟  登   高  处 ,遍   插  茱  萸  少   一 人 。

17、jìng  y  sī  lǐ  bái 静    夜 思(李   白)(唐) chuáng qián míng yu guāng,yí  shì  dì  shàng  shuāng 床     前   明   月   光 ,疑  是  地  上    霜 。 jǔ  tu  wàng  míng  yu ,dī   tu   sī    gù   xiāng 举 头   望     明   月 , 低  头   思   故   乡 。


18、gǔ lǎng yu háng  lǐ bái 古  朗  月  行( 李 白)(唐) xiǎo shí bù shí yu ,hū zu bái yù pán  小   时  不 识  月 , 呼  作 白  玉 盘 。 yu yí yáo tái jìng ,fēi zài qīng yún duān 又  疑 瑶  台  境 ,   飞  在  青   云  端 。
  


19、wàng lú shān pù bù  lǐ bái 望 庐  山 瀑 布(李 白)(唐) rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān,yáo kàn pù bù  guà qián chuān 日 照   香    炉  生   紫 烟 , 遥  看 瀑  布  挂  前   川 。 fēiliú zhí xià sān qiān chǐ,yí shì yín h lu jiǔ tiān 飞  流  直  下  三  千  尺 , 疑 是  银  河  落  九  天 。  

20、zng wāng lún  lǐ  bái 赠   汪  伦(李  白)(唐) xiàng wǎn yì bù shì,qū chē dēng  gǔ  yuán  向   晚  意 不 适 ,驱  车  登   古   原 。
xī yáng wú xiàn hǎo,zhǐ shì  jìn huāng hūn 夕 阳   无  限  好 , 只  是  近   黄   昏 。

21、huáng h  lu sng mng hào rán zhī guǎng líng lǐ bái 黄 鹤  楼 送  孟  浩  然 之 广   陵(李 白)(唐) gù rn xī cí huáng h lu ,yān huā sān yu xià yáng zhōu      故 人  西 辞 黄    鹤 楼 , 烟  花  三   月  下  扬   州 。     gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn,wi jiàn cháng jiāng tiān jì  liú      孤 帆  远  影  碧 空  尽 ,  惟  见   长   江   天  际  流 。
  

22、zǎo fā bái dì chng lǐ bái 早 发 白 帝  城 (李 白)(唐) zhāo cí bái dì cǎi yún jiān,qiān lǐ jiāng líng yī  rì  huán 朝   辞 白  帝 彩  云  间 ,  千  里   江   陵  一  日  还  liǎng àn yuán shēng tí  bù zhù,qīng zhōu yǐ gu wàn chng shān 两   岸  猿   声  啼 不 住 , 轻   舟 已 过 万  重   山 。


23、wàng  tiān  mn  shān lǐ  bái 望    天   门    山(李 白)(唐) tiān mn zhōng duàn chǔ jiāng kāi,bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí  天  门   中   断   楚  江 开 , 碧 水  东  流 至 此 回 。            liǎng àn qīng shān xiāng duì chū,gū fān yí piàn rì biān lái       两   岸  青   山   相   对  出 ,孤  帆 一 片  日 边  来 。

24、bi dǒng dà gāo shì 别 董  大(高 适)(唐) qiān lǐhuáng yún bái rìxūn,běi fēng chuīyàn xuě fēn fēn  千  里  黄   云  白 日 曛 , 北  风   吹  雁  雪   纷  纷 。
m chu qián lù wú zhī jǐ,tiān xià shuí rn bù  shí jūn 莫  愁   前  路 无 知  己 ,天   下   谁  人  不  识  君 。

25、ju  jù  dù  fǔ 绝  句(杜 甫)(唐) liǎng g huáng  lí  míng cuì liǔ,yì háng bái lù shàng qīng tiān 两   个 黄    鹂  鸣 翠  柳, 一 行  白 鹭 上   青  天 chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě,mn b dōng wú wàn lǐchuán 窗     含 西 岭   千   秋 雪, 门  泊 东  吴 万  里  船。  


26、chūn yè xǐ  yǔ  dù  fǔ 春  夜 喜 雨(杜甫)(唐) hǎo yǔ zhī shí jié,dāng chūn nǎi fā shēng        好  雨  知 时 节 ,当   春   乃  发  生 。
      suí fēng qián rù yè,rùn wù xì wú shēng        随  风   潜  入 夜 , 润 物 细 无  声 。      yě jìng yún jù hēi,jiāng chuán huǒ dú míng        野 径   云 俱 黑 ,  江    船   火  独 明 。
      xiǎo kàn hóng shī chù,huā zhòng jǐn guān chéng       晓   看   红  湿  处 ,花    重   锦  官    城 。

27、jué jù  dù fǔ 绝 句(杜 甫)(唐) chí rì jiāng shān lì,chūn fēng huā cǎo xiāng       迟 日 江   山   丽 ,春   风   花   草  香 。     ní róng fēi yàn zǐ,shā nuǎn shuì yuān yāng       泥 融   飞 燕 子 ,  沙  暖   睡  鸳   鸯 。


28、jiāng pàn dú bù xún huā  dù fǔ 江   畔  独 步 寻  花 (杜 甫)(唐) Huáng sì niáng jiā huā mǎn xī,qiān duǒ wàn duǎ yā   zhī  dī 黄    四  娘  家 花  满 蹊 ,千  朵  万  朵  压  枝  低 。 liú lián xì di shí shí wǔ ,zì zài jiāo yīng qià qià tí       留 连  戏 蝶  时  时  舞 ,自 在  娇   莺  恰  恰 啼 。29、fēng  qiáo  y  b  zhāng  jì 枫    桥   夜 泊 (张    继)(唐) yu lu wū tí shuāng mǎn tiān, jiāng fēng yú huǒ duì chu mián  月  落 乌 啼  霜    满  天 ,江   枫  渔 火  对  愁  眠 。 gū sū chng wài hán shān sì, y bàn zhōng shēng dào k chuán 姑 苏 城   外  寒  山  寺,夜 半  钟    声   到 客  船 。

30、chú zhōu xī jiàn wéi yìnɡ wù 滁  州  西 涧  (韦  应  物) (唐) dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng,shàng yǎu huáng lí shēn shù míng 独 怜  幽 草  涧  边  生 ,上    有  黄   鹂 深  树  鸣 。 chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí,yě dù wú rn zhōu zì hng 春    潮  带  雨 晚  来 急,野 渡 无  人  舟  自  横 。

31、yu  zǐ yín mng jiāo 游  子 吟(孟   郊)(唐) cí mǔ shǒu zōng xiàn,yu zǐ shēn shàng yī  慈 母  手   中    线 ,  游  子  身   上   衣 。 lín xíng mì mì fng,yì kǒng chí chí quī 临  行   密 密  缝 ,意  恐  迟  迟  归 。
shuí yán cùn cǎo xīn ,bào d sān chūn huī 谁   言   寸 草  心 ,报  得  三  春   晖 。     


32、zǎo chūnchéngshuǐbù zhāng shí bā yuán wài hán yǔ 早  春  呈  水  部  张  十八 员  外 (韩 愈) (唐) tiān jiē xiǎo yǔ rùn rú sū, cǎo sè yáo kàn jìn què wú 天  街 小  雨 润 如 酥,草  色 遥 看  近 却 无。 zuì shì yī nián chūn hǎo chu,ju shng yān liǔ mǎn huáng dōu 最 是一 年  春  好 处, 绝  胜  烟 柳 满   皇   都。

33、yú gē zǐ  zhāng zhì h 渔 歌 子(张    志 和)(唐) xī sài shān qián bái lù  fēi,táo huā Liú shuǐ guì yú fi   西 塞  山   前  白  鹭 飞 ,桃  花  流  水   鳜 鱼 肥 。 qīng ru Lì, lǜ suō yī,xi fēng xì yǔ  bù  xū  guī 青   箬  笠, 绿 蓑 衣 ,斜  风  细  雨  不  须  归 。

34、sāi xià qǔ lú lún 塞 下  曲(卢纶) (唐) jín àn cǎo jīng fēng,jiāng jūn y yǐn gōng 林  暗 草  惊   风 ,将   军 夜  引  弓 。 píng míng xún bái yǔ, m zài shí lng zhōng 平    明   寻  白  羽, 没  在 石  棱   中 。


35、wàng dng tíng liú yǔ xī 望   洞   庭 (刘 禹 锡) (唐) hú guāng qiū yu liǎng xiāng h,tán miàn wú fēng jìng wi m 湖  光   秋 月  两   相  和, 潭  面  无 风  镜   未 磨。 yáo wàng dng tíng shān shuǐ cuì,bái yín pán lǐ yī qīng lu 遥  望   洞   庭  山   水  翠 ,白  银 盘 里 一 青  螺 。


36、làng táo shā  liú yǔ xī  浪  淘 沙  (刘 禹 锡) (唐) jiǔ qū huáng h wàn lǐ shā,làng táo fēng bǒ zì tiān yá 九 曲  黄    河 万  里 沙 ,浪   淘  风   簸 自 天  涯 。
rú jīn zhí shàng yín h qù,tng dào qiān niú zhī nǚ  如 今  直  上    银  河 去 ,同   到  牵  牛  织  女

37、fù d gǔ yuán cǎo sng bi bái  jū yì 赋 得 古  原  草  送   别 (白 居 易) (唐) lí  lí yuán shàng cǎo,yì suì yì kū rng 离 离 原    上   草 , 一 岁  一 枯 荣 。 yě huǒ shāo bù jìn,chūn fēng chuī yu shēng 野 火   烧  不 尽 ,春   风   吹  又   生 。
yuǎn fāng qīn gǔ dào ,qíng cuì jiē huāng chng       远   芳   侵  古  道 ,晴   翠 接  荒    城 , yu sng wáng sūn qù,qī qī mǎn bi qíng  又   送   王   孙  去,萋 萋  满  别  情 。  

38、chí shàng bái jū yì 池   上  (白 居 易) (唐) xiǎo wá chēng xiǎo tǐng,tōu cǎi bái lián huí 小  娃   撑   小  艇,  偷 采 白 莲  回。
bù jiě cáng zōng jì,fú ping yí dào kāi 不 解  藏   踪 迹,浮 萍  一  道 开。 jiā 家 。
   


39、yì jiāng nán bái jū yì 忆  江  南 (白 居 易) (唐) jiāng nán hǎo ,fēng jǐng jiù céng ān 江   南  好,  风  景  旧  曾  谙。
  rì chū jiāng huā hng shng huǒ , chūn lái jiāng shuǐ lǜ  rú  lán 日 出 江  花  红  胜   火,  春  来 江  水 绿 如 蓝。  néng bù yì  jiāng nán  能   不 忆 江   南。

40、xiǎo r chuí diào hú lìng nng 小  儿 垂   钓 (胡 令  能) (唐) png tu zhì zǐ xu chuí diào,c zu mi tái cǎo yìng shēn 蓬   头 稚 子 学  垂  钓,  侧 坐 莓  苔 草  映  身。 lù rn jiē wn yáo zhāo shǒu, pà d yú jīng bú yīng rn。 路 人 借 问  遥  招   手,   怕 得 鱼 惊  不 应   人

41、mǐn nng yī  lǐ shēn 悯  农
(一)(李 绅) (唐) chú h rì dāng wǔ,hàn dī h xià tǔ 锄  禾 日 当   午, 汗  滴 禾 下 土 。
shuí zhī pán zhōng cān, lì lì  jiē xīn kǔ  谁   知  盘   中    餐 ,粒 粒 皆  辛  苦。


42、mǐn nng r   lǐ shēn 悯   农
(二)(李 绅) (唐) chūn zhng yī lì sù,qiū shōu wàn kē zǐ 春   种    一 粒 粟,秋  收   万  颗 子 。
sì hǎi wú xián tián,nng fū  yu    sǐ 四 海  无  闲  田 ,农   夫  犹   饿 死 。


43、jiāng xuě liǔ zōng yuán 江  雪  (柳 宗  元) (唐) qiān shān niǎo fēi  ju,wàn jìng rn zōng mi 千   山   鸟  飞   绝 ,万   径  人   踪  灭 。 gū zhōu suō lì wēng,dú diào hán jiāng xuě  孤 舟   蓑  笠  翁 ,独  钓   寒  江   雪 。

44、xún yǐn zhě bù yù jiǎ dǎo 寻 隐  者  不 遇(贾 岛) (唐) sōng xià wn tng zǐ,yán shī cǎi yào qù 松   下  问  童   子,言  师  采  药  去 。
zhǐ zài cǐ shān zhōng,yún shēn bù zhī chù 只  在 此  山   中,   云  深   不 知  处 。

45、shān xíng dù mù 山   行 (杜 牧) (唐) tiān mn zhōng duàn chǔ jiāng kāi,bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 天  门  中   断  楚  江  开,碧 水  东  流 至 此 回 。      liǎng àn qīng shān xiāng duì chū,gū fān yí piàn rì biān lái 两  岸  青   山  相   对  出,孤 帆 一 片  日 边 来 。


46、qīng míng dù mù 清   明  (杜 牧) (唐) qīng míng shí ji yǔ fēn fēn,lù shàng xíng rn yù duàn hún 清   明   时  节 雨 纷 纷,路 上   行  人  欲 断  魂 。
ji wn jiǔ  jiā h chù yǒu,mù tng yáo zhǐ xìng huā cūn 借 问  酒 家 何 处  有,牧  童  遥  指  杏  花  村 。

47、jiāng nán chūn dù mù  江  南  春  (杜 牧) (唐) qiān lǐ yīng tí  lǜ yìng hng,shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 千  里 莺  啼 绿 映   红, 水   村  山  郭 酒 旗  风 。
nán cháo sì bǎi bā shí sì,duō shǎo lu tái yān yǔ zhōng 南  朝  四 百 八 十 寺,多  少   楼 台 烟 雨  中 。

48、fēng lu yǐn  蜂 (罗 隐) (唐) bú lùn píng dì yǔ shān jiān, wú xiàn fēng guāng jìn bi zhàn 不 论 平  地 与 山  尖, 无 限  风   光  尽 被 占。  cǎi d bǎi huā chng mìhu,wi shuí xīn kǔ wi shuí tián 采 得 百 花 成   蜜 后,为  谁  辛 苦 为  谁  甜。


49、jiāng shàng yú zhě fàn zhng yān 江  上    渔 者  (范 仲   淹) (宋) jiāng shàng wǎng lái rn,dàn ài  lú yú měi 江   上    往   来 人,但  爱  鲈 鱼 美。  jūn kàn yī y zhōu, chū m fēng bō lǐ 君  看 一 叶  舟,  出  没  风  波 里。


50、yuán rì wáng ān shí 元  日 (王   安 石) (宋) bào zhú shēng zhōng yī suì chú,chūn fēng sng nuǎn rù  tú  sū 爆  竹  声    中  一 岁 除, 春   风   送  暖  入 屠  苏 。 qiān mn wàn hù tng tng rì,zǒng bǎ xīn táo huàn jiù  fú 千  门   万  户 曈  曈  日,总  把 新  桃  换  旧 符 。

51、b chuán guā zhōu wáng ān shí 泊  船   瓜   洲 (王   安 石)(宋) jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān,zhōng shān zhǐ  g shù chng shān 京  口  瓜 洲  一 水  间, 钟   山  只  隔 数  重   山 。 chūn fēng yu  lǜ  jiāng nán àn,míng yu h shí zhào wǒ huán 春   风 又  绿  江  南  岸,明   月 何 时  照  我 还 。

52、shū hú yīn xiān shēng bì wáng ān  shí 书 湖  阴  先   生  壁 (王    安 石) (宋) máo yán zhǎng sǎo jìng wú tái,huā mù chng qí shǒu zì zāi 茅  檐  长   扫 净  无 苔,花 木  成   畦 手 自 栽。
  yī shuǐ hù tián jiāng lǜ rào, liǎng shān pái tà sng qīng lái 一  水  护 田  将 绿 绕, 两  山  排 闼 送  青 来。

53、liù yu r shí qī rì wàng hú lu zuìshū sū shì 六 月  二 十 七 日  望   湖 楼 醉 书 (苏 轼)(宋) hēi yún fān m wi zhē shān,bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán 黑 云  翻 墨  未 遮  山, 白 雨  跳 珠  乱  入 船 。 juǎn dì fēng lái hū chuī sàn,wàng hú lu xià shuǐ rú tiān 卷  地 风  来 忽 吹   散,望   湖 楼 下  水  如 天 。54、yǐn hú shàng chū qíng hu yǔ sū shì 饮 湖  上   初   晴  后  雨(苏 轼) (宋) shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo, shān s kōng mng yǔ yì qí 水   光   潋 滟  晴  方  好,  山 色 空   濛  雨 亦 奇 。 yì  bǎ xī hú  bǐ  xī zǐ,dàn zhuāng nng mǒ zǒng xiāng yí 欲 把 西 湖  比 西 子,淡   妆    浓  抹  总   相  宜 。

55、huì chng chūn jiāng xiǎo jǐng sū shì 惠   崇   春  江   晓  景 (苏 轼) (宋) zhú wài táo huā sān liǎng zhī,chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 竹  外 桃 花  三 两  枝, 春  江   水  暖  鸭 先 知 。 lu hāo mǎn dì lú  yá duǎn,zhng shì h tún yù shàng shí 蒌 蒿  满  地 芦 芽  短,  正  是  河 豚 欲  上  时 。  

56、tí xī lín bì sū shì 题 西 林 壁 (苏轼) (宋) hng kàn chng lǐng c chng fēng,yuǎn jìn gāo dī g  bù tng 横   看 成   岭  侧  成  峰,  远 近  高 低 各 不 同 。
bù shí Lú shān zhēn miàn mù,zhǐ yuán shēn zài cǐ shān zhōng 不 识 庐 山  真   面  目,只 缘   身  在 此 山  中 。

57、xià rì ju jù lǐ qīng zhào 夏 日 绝  句(李 清   照) (宋) shēng dāng zu rn ji,sǐ yì wi guǐ xing  生    当    作 人  杰,死 亦  为  鬼  雄 。 zhì jīn sī xiàng yǔ,bù kěn gu jiāng dōng 至  今 思  项   羽,不 肯   过  江   东 。


58、sān qú dào zhōng cng  jǐ 三 衢  道 中   (曾   几) (宋) mi zi huáng shí rì rì qíng,xiǎo xī fàn jìn qu shān xíng 梅 子 黄   时 日日  晴, 小 溪 泛 尽 却  山  行。  lǜ yīn bú jiǎn lái shí lù,tiān d huáng lí sì wǔ shēng 绿 荫 不 减  来 时 路,添  得  黄   鹂 四 五 声。

59、shì r lù you  示 儿(陆 游) (宋) sǐ  qù yuán zhī wàn shì kōng,dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tng 死 去  元  知  万  事  空, 但  悲 不 见  九 州  同 。 wáng shī běi dìng zhōng yuán rì, jiā  jì wú wàng gào nǎi wēng 王   师 北  定  中   原  日,家 祭 无 忘   告 乃  翁 。  

60、qiū y jiāng xiǎo chū lí mn yíng liáng yǒu gǎn lù  you  秋 夜 将  晓 出 篱 门  迎  凉  有感 (陆 游) (宋) sān wàn lǐ h dōng rù hǎi,wǔ qiān rn yu shàng m tiān 三  万 里 河 东  入 海,五  千  仞 岳  上   摩  天 。
yí mín li jìn hú chn lǐ,nán wàng wáng shī yu yī nián 遗 民  泪 尽 胡 尘  里,南  望    王  师 又  一 年 。


61、sì shí tián yuán zá xìng xuàn yī fàn chng dà 四 时 田  园  杂 兴 (选  一)(范  成  大)(宋) zhu chū yún tián y  jī má,cūn zhuāng r nǚ  g dāng jiā 昼  出  耘  田  夜 绩 麻,村  庄    儿 女 各 当   家 。 tng sūn wi jiě gng gēng zhī,yě bàng sāng yīn xu zhng guā 童  孙  未 解 供  耕  织, 也 傍  桑  阴  学  种  瓜 。   


62、sì shí tián yuán zá xìng xuàn r fànchngdà 四 时  田   园  杂 兴  (选  二)(范  成  大)(宋) mi zi jīn huáng xìng zǐ fi,mài huā xuě bái cài huā xī 梅 子金  黄   杏 子 肥,麦  花 雪  白 菜 花 稀。
  rì zhǎng lí lu wú rn gu,wi yǒu qīng tíng jiá di fēi 日 长  篱 落 无 人 过, 惟 有  蜻  蜓  蛱 蝶 飞。

63、xiǎo chí yáng wàn lǐ 小 池  (杨  万  里) (宋) qun yǎn wú shēng xī  xì liú, shù yīn zhào shuǐ ài qíng ru 泉  眼  无  声  惜 细 流,树  荫  照  水 爱 晴  柔。 xiǎo h cái  lù jiān jiān jiǎo,cǎo yǒu qīng ting lì shàng tu 小  荷 才 露 尖  尖  角,早  有  蜻   蜒 立 上   头。


64、xiǎo chū jìng cí sì sng lín zǐ fāng yáng wàn lǐ 晓  出  净 慈 寺 送  林 子 方 (杨  万 里)(宋) bì jìng xī hú  liù yu zhōng,fēng guāng bù yǔ sì shí tng 毕 竟  西 湖 六 月  中,   风  光   不 与 四 时 同 。 jiē tiān lián y wú qing bì,yìng rì h huā bi yàng hng 接 天  莲 叶 无  穷  碧,映  日 荷 花  别 样   红 。

65、chūn rì zhū xī 春  日(朱 熹) (宋) shng rì  xún fāng sì  shuǐ bīn,wú biān guāng jǐng yī shí xīn 胜   日 寻  芳  泗 水   滨,无 边   光   景 一 时 新 。
děng xián shí d dōng fēng miàn,wàn zǐ qiān hng zǒng shì chūn 等   闲 识 得  东  风   面, 万 紫 千  红   总  是  春 。  


66、guān shū yǒu gǎn zhū xī 观  书  有  感 (朱 熹) (宋) bàn mǔ fāng táng yī jiàn kāi,tiān guāng yún yǐng gng pái huái 半  亩 方  塘 一 鉴  开,天  光   云  影  共  徘 徊。
wn qú nà d qīng rú xǔ,wi yǒu yuán tu hu shuǐ lái 问  渠那 得  清 如 许,为 有  源  头 活  水  来。


67、tí lín ān dǐ lín shēng 题 临 安 邸 (林 升) (宋) shān wài qīng shān lóu wài lóu,xī hú gē wǔ jǐ  shí xiū 山   外  青  山  楼  外 楼,西 湖 歌 舞 几 时 休 。 nuǎn fēng xūn d yu rn zuì,zhí bǎ háng zhōu zu biàn zhōu 暖   风 熏  得 游 人 醉, 直 把 杭   州  作 汴  州 。

68、yu yuán bù zhí y shào wēng 游  园  不 值 (叶 绍    翁)(宋) yīng lián jī chǐ yìn cāng tái,xiǎo ku chái fēi jiǔ  bù  kāi  应  怜  屐 齿  印 苍   苔,小  扣 柴  扉 久  不 开 。 chūn s mǎn yuán guān bù zhù, yī zhī hng xìng chū qiáng lái 春  色 满  园  关  不  住,一 枝 红   杏   出 墙 来 。


69、xiāng cūn sì yu wēng juǎn 乡   村 四 月  (翁   卷) (宋) lǜ mǎn shān yuán bái mǎn chuān,zǐ guī shēng lǐ yǔ rú yān 绿 满  山  原  白 满  川,  子 规  声  里 雨如 烟。  xiāng cūn sì yu xián rn shǎo,cái le cán sāng yu chā tián 乡   村 四 月 闲  人 少,才了 蚕 桑  又  插 田。


70、m mi wáng miǎn 墨  梅  (王   冕) (元) wú jiā xǐ yàn chí tu shù,g g huā kāi dàn m hn 吾 家 洗  砚  池  头  树,个 个  花  开  淡  墨 痕 。
bù yào rn kuā hǎo yán s,zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn 不 要  人  夸  好  颜  色,只  留  清  气  满   乾  坤 。

71、shí huī yín yú qiān 石  灰  吟  (于 谦) (明) qiān chuí wàn jī  chū shēn shān,li huǒ fn shāo ru děng xián 千  锤  万  击 出  深  山, 烈 火 焚 烧  若  等  闲 。
fěn shēn suì gǔ hún bù pà,yào liú qīng bái zài rn jiān 粉  身   碎  骨 浑  不 怕, 要 留  清   白 在  人  间 。

72、zhú shí zhng  xi 竹 石  (郑    燮)(清) yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng,lì gēn yuán zài p  yán zhōng 咬  定   青  山  不 放  松,立 根  原  在 破 岩  中 。
qiān m wàn jī  hái  jiān jìn,rn ěr dōng xī nán běi fēng 千  磨   万  击  还  坚  劲, 任 尔  东   西 南  北  风 。


73、suǒ jiàn yuán mi 所  见  (袁  枚) (清) mù tng qí huáng niú,gē shēng zhn lín yu 牧  童  骑  黄   牛, 歌  声   振   林 樾。
  yì yù bǔ míng chán,hū rán bì kǒu lì 意 欲 捕  鸣   蝉,  忽 然 闭  口 立。


74、cūn jū gāo dǐng 村 居  (高 鼎) (清) cǎo zhǎng yīng fēi  r yu tiān,fú  dī yáng liǔ zuì chūn yān 草  长   莺  飞 二 月 天, 拂 堤  杨 柳 醉  春  烟。
r tng sàn xu guī lái zǎo,máng chn dōng fēng fàng zhǐ yuān 儿 童 散 学  归 来 早, 忙   趁  东   风  放 纸  鸢。

75、jǐ hài zá shī gōng zì zhēn 己 亥 杂 诗  (龚  自 珍1) (清) hào dàng lí chu bái rìxiá,yín biān dōng zhǐ jí tiān yá 浩  荡  离  愁  白 日斜,吟  鞭   东   指 即 天  涯。 lu hng bú shì wú qíng wù,huà zu chūn ní gng hù huā  落 红  不 是  无 情   物,化  作  春 泥 更  护 花。


76、jǐ hài zá shī gōng zì zhēn 己 亥 杂 诗  (龚  自 珍2) (清) jiǔ zhōu shēng qì shì fēng li,wàn mǎ qí yīn jiū kě  āi 九 州   生    气  恃  风  雷, 万  马  齐 喑  究 可 哀 。 wǒ quàn tiān gōng chng dǒu sǒu, bù jū  yī g jiàng rn cái 我  劝  天  公   重   抖  擞, 不 拘 一 格 降  人  才 。  
古诗拼音
。                     《古诗带拼音(全) 古诗拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-20 10:27 , Processed in 3.811336 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表