立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9723|回复: 0

古诗三级注音版 古诗 拼音

[复制链接]

1631

主题

2615

帖子

1万

积分

钻石会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
19342
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2020-2-9 04:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗 拼音
104253gk3avknnjazn4dr7.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章> 古诗三级注音版  yì shuǐ sònɡ bié  
1、易 水 送  别   【 tánɡ 】luò bīn wánɡ  【 唐  】 骆 宾  王    cǐ dì bié yàn dān ,zhuànɡ shì fā chōnɡ ɡuàn 。  此地别 燕  丹 , 壮   士 发 冲    冠   。  xī shí rén yǐ méi , jīn rì shuǐ yóu hán 。  昔时 人 已 没 , 今日 水  犹 寒 。
    shān zhōnɡ  

2、山   中     
【 tánɡ 】wánɡ wéi  
【 唐  】 王   维   jīnɡ xī bái shí chū , tiān hán hónɡ yè xī 。  荆 溪 白 石 出  , 天  寒 红 叶 稀 。  shān lù yuán wú yǔ , kōnɡ cuì shī rén yī 。  山  路 元  无 雨 , 空  翠 湿 人衣 。
    shān zhōnɡ  

3、山   中     
【 tánɡ 】 wánɡ bó  
【 唐  】 王   勃  chánɡ jiānɡ bēi yǐ zhì , wàn  lǐ niàn jiānɡ ɡuī 。  长    江  悲 已 滞 , 万  里 念   将  归  。  kuànɡ shǔ ɡāo fēnɡ wǎn , shān shān huánɡ yè  fēi 。  况   属  高  风  晚  , 山   山  黄   叶 飞  。    chónɡ bié zhōu shànɡ shū  

4、重    别  周  尚  书   
【 wèi 】 ɡēnɡ xìn  
【 魏  】 庚   信   yánɡ ɡuān wàn lǐ dào , bú jiàn yì  rén  ɡuī 。  阳   关  万 里 道 , 不 见  一 人  归  。  wéi yǒu  hé biān  yàn ,qiū  lái  nán xiànɡ fēi 。
  唯  有  河 边   雁  , 秋  来  南  向  飞  。
    chán  

5、蝉   
【 tánɡ 】 yú shì nán  
【 唐  】 虞 世  南   chuí  ruí yǐn  qīnɡ  lù , liú xiǎnɡ  chū  shū tónɡ 。  垂   緌  饮  清   露 , 流  响    出  疏  桐   。  
Jū  ɡāo shēnɡ  zì yuǎn , fēi shì  jiè  qiū fēnɡ 。   居  高  声   自 远  , 非  是  藉  秋  风 。
     yǒnɡ fēnɡ  

6、咏   风   
【 tánɡ 】 yú shì nán  
【 唐  】 虞 世  南   zhú wǔ piāo qīnɡ xiù , chuán ɡē ɡònɡ rào liánɡ 。  逐  舞 飘  轻  袖 , 传   歌 共  绕  梁    。  dònɡ zhī shēnɡ luàn yǐnɡ ,chuī huā sònɡ yuǎn xiānɡ 。   动  枝  生   乱   影 , 吹   送  远   香   。     fànɡ yú  

7、放   鱼  
【 tánɡ 】 lǐ qún yù  
【 唐  】 李 群 玉  Zǎo mì wéi lónɡ qù , jiānɡ hú mò màn yóu 。  早  觅 为 龙  去 , 江  湖 莫 漫  游  。  xū zhī xiānɡ ěr xià , chù kǒu shì xiān ɡōu。  须 知  香 饵 下 , 触  口 是 铦  钩 。
    dù hàn jiānɡ  

8、渡 汉  江     
【 tánɡ 】sònɡ zhī wèn  
【 唐  】 宋  之  问   lǐnɡ wài yīn shū duàn , jīnɡ dōnɡ  fù  lì chūn 。  岭  外 音 书  断  , 经   冬   复 历 春   。
  jìn xiānɡ qínɡ ɡènɡ qiè ,bù ɡǎn wèn lái rén 。   近  乡  情  更  怯  ,不 敢 问 来 人 。
     jiānɡ cūn yè bó  

9、江   村 夜 泊  
【 tánɡ 】xiànɡ sī  
【 唐  】 项  斯  rì luò jiānɡ lù hēi , qián cūn rén yǔ xī 。  日落  江 路 黑 , 前  村  人语 稀 。  jǐ  jiā shēn  shù  lǐ , yì  huǒ yè  yú ɡuī 。  几 家  深   树  里 , 一 火  夜 渔 归  。
    shān yǔ  

10、山   雨  
【 yuán 】 xiè xùn  
【 元   】 偰  逊   yí  yè shān zhōnɡ yǔ,  lín duān fēnɡ nù háo 。  
一 夜 山   中   雨, 林  端  风  怒 号  。  bù zhī  xī shuǐ zhǎnɡ, zhǐ jiào diào chuán ɡāo 。  不 知 溪 水   长 , 只 觉  钓   船   高  。
    Rén  rì sī ɡuī  

11、人  日 思 归   
【 suí 】 xuē dào hénɡ  
【 隋 】 薛  道  衡    rù chūn cái  qí rì , lí  jiā  yǐ  èr nián 。  入 春  才 七 日 ,离 家  已 二 年   。
  rén ɡuī luò yàn hòu , sī fā zài huā qián 。  人 归  落 雁 后  ,思 发在 花 前   。    zǎo méi  

12、早  梅   
【 mínɡ 】 dào yuán  
【 明   】 道  源    wàn shù hán wú sè , nán zhī dú yǒu huā 。  万  树 寒  无色 , 南  枝 独 有 花  。
  xiānɡ wén liú shuǐ chù , yǐnɡ luò  yě rén  jiɑ 。  香    闻 流 水  处 , 影   落 野 人  家  。    zhōnɡ nán wànɡ yú xuě  

13、终    南  望  余 雪   
【 tánɡ 】 zǔ yǒnɡ  
【 唐   】 祖 咏    zhōnɡ nán yīn lǐnɡ xiù , jī  xuě fú yún duān 。  终    南 阴  岭 秀 , 积 雪  浮 云  端   。
  lín biǎo mínɡ jì  sè ,chénɡ zhōnɡ zēnɡ mù hán 。  林 表  明  霁 色, 城   中    增  暮 寒  。    tái  

14、苔   
【 qīnɡ 】 yuán méi  
【 清  】 袁   枚   bái rì bú dào chù ,qīnɡ chūn qià zì lái 。  白日 不 到 处 , 青   春 恰自 来  。
  tái huā  rú mǐ xiǎo , yě xué mǔ dān kāi 。
  苔 花  如 米 小 , 也 学  牡 丹 开 。    ɡuī yàn  

15、归  雁   
【 tánɡ 】 dù fǔ  
【 唐  】 杜 甫  
chūn lái wàn lǐ kè , luàn dìnɡ jǐ nián huí 。  春  来  万里 客, 乱   定 几 年 回 。  chánɡ duàn jiānɡ chénɡ yàn ,ɡāo ɡāo xiànɡ běi fēi 。  肠    断  江  城   雁 ,  高 高  向  北 飞  。
   chí shànɡ  

16、池  上     
【 tánɡ 】 bái jū yì  
【 唐  】 白 居 易  xiǎo wá chēnɡ xiǎo tǐnɡ , tōu cǎi bái lián huí 。  小  娃  撑  小  艇  , 偷 采 白 莲  回  。
  bù  jiě cánɡ zōnɡ jì ,  fú pínɡ  yí dào kāi 。  不 解  藏   踪 迹 , 浮 萍   一 道  开  。
    mù chūn  

17、暮 春   
【 qīnɡ 】 wēnɡ ɡé  
【 清   】 翁   格  mò yuàn chūn  ɡuī zǎo , huā  yú  jǐ diǎn hónɡ 。
  莫 怨   春   归  早  , 花  余 几 点   红   。  liú jiānɡ ɡēn  dì zài ,  suì suì  yǒu dōnɡ fēnɡ 。  留  将  根 蒂 在  , 岁  岁  有  东   风   。
    lián huā wù  

18、莲 花  坞  
【 tánɡ 】 wánɡ wéi  
【 唐   】 王   维   Rì  rì cǎi lián  qù , zhōu chánɡ duō mù ɡuī 。
  日 日 采  莲  去 , 洲   长   多 暮 归  。
  nònɡ ɡāo  mò jiàn shuǐ , wèi shī hónɡ lián yī 。  弄   篙  莫 溅   水 , 畏  湿  红 莲 衣 。
    bái mǎ piān  

19、白  马 篇   
【 wèi 】 cáo zhí  
【 魏  】 曹  植   mínɡ biān zhuànɡ shì jí , bù dé zhōnɡ ɡù sī 。  名   编   壮   士籍 ,不 得 中   顾 私 。  juān  qū fù ɡuó nán , shì  sǐ  hū rú ɡuī 。  捐   躯 赴 国  难 , 视  死 忽 如 归。     xiǎo sōnɡ  

20、小   松   
【 tánɡ 】 dù xún hè  

【 唐   】 杜荀 鹤  zì xiǎo cì tóu shēn cǎo lǐ ,ér jīn jiàn jué chū pénɡ hāo 。  自 小 刺头  深 草 里,而 今 渐 觉 出 蓬  蒿  。
  shí rén bù shí línɡ yún mù ,zhí dài línɡ yún shǐ dào ɡāo 。  时 人 不 识 凌 云 木 , 直 待 凌  云 始 道 高  。    sònɡ chái shì yù  

21、送   柴 侍 御  
【 tánɡ 】 wánɡ chānɡ línɡ  
【 唐   】 王   昌    龄    liú shuǐ tōnɡ bō jiē wǔ ɡǎnɡ,sònɡ jūn bù jué yǒu lí shānɡ 。
  流 水  通  波 接武 岗,  送  君 不 觉 有离 伤。  Qīnɡ shān yí  dào tónɡ yún yǔ,mínɡ yuè hé cénɡ shì liǎnɡ xiānɡ。  青  山 一 道  同 云 雨,明 月 何 曾 是 两  乡。
    qì zhōnɡ zuò  

22、碛 中   作   
【 tánɡ 】 cén cān  
【 唐   】 岑  参   zǒu mǎ xī lái yù dào tiān,cí jiā  jiàn yuè liǎnɡ huí yuán 。  走 马 西 来欲 到 天, 辞 家 见 月  两  回  圆。  jīn yè wèi zhī hé chù sù , pínɡ shā wàn lǐ jué rén yān 。  今 夜 未 知何 处 宿 , 平  沙  万 里 绝人 烟。
   fù xīn yuè  

23、赋 新  月   
【 tánɡ 】 miào shì zǐ  
【 唐   】 缪  氏 子  chū yuè rú ɡōnɡ wèi shànɡ xián,fēn mínɡ ɡuà zài bì xiāo biān。  初 月 如 弓 未 上  弦 ,分 明 挂 在碧 霄 边。
  shí rén mò dào é méi xiǎo,sān wǔ tuán yuán zhào mǎn tiān.  时 人 莫 道蛾 眉 小 , 三 五 团  圆  照  满  天。  ɡuān qí yǔ  观  祈 雨   
【 tánɡ 】 lǐ yuē  

24、
【 唐   】 李 约   sānɡ tiáo wú yè tǔ shēnɡ yān,xiāo ɡuǎn yínɡ lónɡ shuǐ miào qián. 桑  条 无叶土 生 烟, 萧 管  迎  龙 水  庙 前。 zhū mén jǐ chù kàn ɡē wǔ,yóu kǒnɡ chūn yīn yān ɡuǎn xián。
朱  门 几 处 看 歌 舞,犹 恐  春  阴 咽  管  弦。   

25、赠  刘 景  文   
【 宋   】 苏 轼   
hé jìn yǐ wú qínɡ yǔ ɡài,jú cán yóu yǒu ào shuānɡ zhī 。  荷尽 已 无 擎 雨 盖,菊 残 犹 有 傲 霜    枝。
yì nián hǎo jǐnɡ jūn xū jì,zhènɡ shì chénɡ huánɡ jú lǜ shí 。  一 年 好  景 君 须记,正   是  橙  黄   橘 绿 时。   

26、山   行   
【 唐  】 杜 牧  yuǎn shànɡ hán shān shí jìnɡ xié,bái yún shēn chù yǒu rén jiɑ。
远  上  寒 山 石 径 斜,白 云 深 处 有 人 家。
tínɡ chē zuò ài fēnɡ lín wǎn,shuānɡ yè hónɡ yú èr yuè huā。 停  车 坐 爱 枫 林 晚,  霜    叶 红 于 二 月 花。   

27、回  乡  偶 书   
【 tánɡ 】 hè zhī zhānɡ  
【 唐   】 贺 知  章     shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí,xiānɡ yīn wú ɡǎi bìn máo cuī。 少  小 离 家老 大 回,乡   音 无 改  鬓 毛  衰 。 ér tónɡ xiānɡ jiàn bù xiānɡ shí,xiào wèn kè cónɡ hé chù lái。 儿 童 相   见  不 相  识,笑  问  客 从  何 处来。
   

28、赠   汪   伦   
【 唐   】 李 白   Lǐ  bái chénɡ zhōu jiānɡ yù xínɡ,hū wén àn shànɡ tà ɡē shēnɡ。 李 白 乘  舟   将 欲 行,忽 闻岸 上 踏歌 声。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ,bù jí wānɡ lún sònɡ wǒ qínɡ。 桃 花 潭  水  深  千 尺,不 及 汪  伦 送  我 情。   

29、登   幽  州   台  歌  
【 唐   】 陈   子 昂   qián bú jiàn ɡǔ rén , hòu bú jiàn lái zhě 。  前  不 见 古 人 , 后 不 见 来  者 。
  niàn tiān dì zhī yōu yōu , dú chuànɡ rán ér tì xià 。  念  天 地 之 悠 悠  , 独 怆   然 而 涕 下  。
   

30、劝   学  诗   
【 唐   】 颜  真   卿    sān ɡēnɡ dēnɡ huǒ wǔ ɡēnɡ jī,zhènɡ shì nán ér dú shū shí。
三  更  灯  火  五 更 鸡 , 正 是 男 儿 读 书 时。 hēi fā bù zhī qín xué zǎo,bái shǒu fānɡ huǐ dú shū chí。 黑 发不知 勤  学 早,白  首  方  悔 读 书 迟。   

31、边   词  
【 唐   】 张    敬   忠     wǔ yuán chūn sè jiù lái chí, èr  yuè chuí yánɡ wèi ɡuà sī 。  
五 原   春  色旧来 迟,二 月  垂  杨  未  挂 丝。
jí jīn hé pàn bīnɡ kāi rì,  zhènɡ shì chánɡ ān huā luò shí 。  即今河 畔 冰  开日, 正   是  长  安 花 落 时。   

32、春   雪   
【 唐   】 韩  愈  xīn nián dōu wèi yǒu fānɡ huá,èr yuè chū jīnɡ jiàn cǎo yá。 新  年 都  未 有  芳  华, 二 月 初 惊  见 草 芽。
bái xuě què xián chūn sè wǎn,ɡù chuān tínɡ shù zuò fēi huā。 白 雪  却  嫌 春  色 晚,故 穿   庭 树  作 飞 花。
   jīn lǚ yī

33、金  缕 衣  
【 唐   】 杜 秋  娘     quàn jūn mò xī jīn lǚ yī,quàn jūn xī qǔ shào nián shí。 劝  君  莫 惜金缕衣,劝  君 惜 取 少  年 时。
huā kāi kān zhé zhí xū zhé , mò dài wú huā kōnɡ zhé zhī 。  花  开堪 折  直 须 折,  莫 待 无 花  空  折 枝。
   

34、望   天   门  山   
【 唐   】 李 白   tiān mén zhōnɡ duàn chǔ jiānɡ kāi,bì shuǐ dōnɡ liú zhì cǐ huí。 天 门  中   断 楚 江 开,碧 水 东  流至此回。
liǎnɡ àn qīnɡ shān xiānɡ duì chū,ɡū fān yí piàn rì biān lái。 两  岸 青  山  相   对  出 ,孤 帆一 片 日 边 来。   

35、清   平   乐 · 村  居  
【 宋   】 辛  弃 疾  máo yán dī xiǎo , xī shànɡ qīnɡ qīnɡ cǎo 。  茅  檐  低 小 , 溪 上   青  青  草  。  zuì lǐ wú yīn xiānɡ mèi hǎo ,bái fà shuí jiā wēnɡ ǎo 。  醉 里 吴音  相  媚 好,  白 发 谁 家  翁 媪。
dà ér chú dòu xī dōnɡ, zhōnɡ ér zhènɡ zhī jī lónɡ。 大儿 锄豆  溪 东   , 中  儿 正  织 鸡 笼。
  zuì xǐ xiǎo ér wú lài ,xī tóu wò bāo lián pénɡ 。  最 喜 小儿 无 赖, 溪 头 卧 剥 莲  蓬  。   

36、菩 萨 蛮   
【 宋   】 刘  学  箕  zuó  rì xìnɡ  huā chūn mǎn shù 。  昨  日 杏   花  春   满  树  。  jīn chén  yǔ ɡuò  xiānɡ tián   lù 。
  今  晨   雨 过  香    填   路 。  línɡ  luò ruǎn yān zhī 。 Shī  hónɡ wú lì fēi 。  
零   落  软  胭  脂 。 湿  红  无 力 飞。  zhuǎn tóu chūn yì  qù 。 chūn  sè ɡuī hé chù 。  转    头  春 易 去 。 春   色 归  何 处  。  dài  mì yǔ chūn  qī 。 chūn ɡuī  rén yě  ɡuī 。
  待  密 与 春   期 。 春   归  人  也 归  。   

37、卜 算   子 · 送   鲍  浩  然  之  浙  东   
【 宋   】 王   观    běi shuǐ shì yǎn bō hénɡ , shān shì méi fēnɡ jù 。  北  水 是 眼 波 横  , 山   是 眉  峰 聚 。  yù wèn xínɡ rén qù nà biɑn 。  欲 问  行 人  去那 边   。
  méi yǎn yínɡ yínɡ chù 。  眉  眼  盈 盈   处  。  cái shǐ sònɡ chūn ɡuī , yòu sònɡ jūn ɡuī qù 。  才 始  送  春 归  , 又  送  君 归 去 。
  ruò dào jiānɡ nán ɡǎn shànɡ chūn,qiān wàn hé chūn zhù。 若 到  江  南  赶  上   春,  千   万 和 春  住。
   

38、天   净   沙  · 秋   
【 元   】 白  朴  ɡū cūn luò rì cán xiá ,  孤 村 落日 残  霞  ,  qīnɡ yān  lǎo shù   hán yā ,  轻   烟  老  树  寒  鸦 ,  yì diǎn  fēi hónɡ yǐnɡ xià 。  一 点  飞  鸿   影 下  。  qīnɡ shān lǜ shuǐ , bái cǎo hónɡ yè huánɡ huā 。
  青   山 绿 水 , 白  草  红  叶 黄   花  。
   

39、天   净   沙  · 即 事   
【 元   】 乔   吉  yīnɡ yīnɡ  yàn yàn chūn chūn, 莺   莺   燕  燕  春   春  , huā huā  liǔ liǔ  zhēn zhēn, 花  花  柳  柳  真   真  , shì  shì fēnɡ fēnɡ yùn yùn, 事  事  风   风 韵  韵 , jiāo jiāo nèn nèn, tínɡ tínɡ dānɡ dānɡ rén rén 。  娇  娇 嫩  嫩 , 停 停  当  当  人  人  。
   

40、狐 假  虎 威   《 战   国  策 · 楚  策 一 》  hǔ qiú bǎi shòu ér shí zhī,dé hú 。
hú yuē : “ zǐ wú ɡǎn shí wǒ yě 。
虎求  百  兽而 食 之, 得 狐 。 狐 曰  : “ 子 无 敢     食 我 也。
  tiān dì shǐ wǒ zhǎnɡ bǎi shòu , jīn zǐ shí wǒ ,shì nì tiān dì mìnɡ yě。  天 帝 使 我 长   百  兽 ,今 子食 我,       是 逆 天帝 命  也。
zǐ yǐ wǒ wéi bú xìn,wú wéi zǐ xiān xínɡ,zǐ suí wǒ hòu, 子 以我 为不 信 ,吾 为 子   先  行 ,子 随  我 后, ɡuān bǎi shòu zhī jiàn wǒ ér ɡǎn bù zǒu hū ? ” 观    百   兽    之   见  我  而 敢  不 走 乎? ”  hǔ yǐ wéi rán,ɡù suí yǔ zhī xínɡ 。shòu jiàn zhī jiē zǒu 。
  虎 以为 然,故 遂 与 之 行。   兽   见 之 皆 走。  hǔ bù zhī shòu wèi jǐ ér zǒu yě ,yǐ wéi wèi hú yě 。
  虎 不 知 兽  畏己 而 走也 ,   以 为 畏 狐 也 。       评论这张  转发至微博  0人  |  分享到:           阅读(617)| 评论(2)| 引用 (6) |举报       古诗二级注音版    古诗四级注音版 历史上的今天 第六单元复习要点2011-05-04
09:
39:53  征稿通知2011-05-04
09:
38:32  相关文章 最近读者  登录后,您可以在此留下足迹。  楷楷   jwc_zy  
冯杰   马马亮   LOVELY   甜蜜蜜   cnwyk118   畅畅  评论 点击登录|昵称:  取消    验证码:  换一张   2010-09-29
07:22  
天天 谢谢老师。回复   2010-05-05
08:20  孔天成   真是方便了许多,谢谢刘老师。
回复 上一页 1... -1-1-1-1-1-1-1... -1下一页      
古诗 拼音

                     《古诗三级注音版 古诗 拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-30 09:25 , Processed in 4.764816 second(s), 60 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表