立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9750|回复: 0

三年级古诗下学期(带拼音) 古诗 拼音

[复制链接]
发表于 2020-2-9 04:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗 拼音
104225c000ad09ayf91711.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章>   mǐn nóng     sòng    yáng wàn  lǐ  27.  悯农   【宋】 杨万里 dào yún bù yǔ  bù duō huáng    qiáo mài kōng huā zǎo zhuó shuāng 稻云不雨不多黄,   荞麦空早着霜。 yǐ fèn rěn  jī  dù  cán suì     gèng kān suì lǐ rùn tiān cháng 已分忍饥度残岁,   更堪岁里闰添长。   lì  chūn ǒu chéng     sòng   zhāng shì 28.  立春偶成   
【宋】张栻 lǜ  huí  suì wǎn bīng shuāng shǎo   chūn dào  rén jiān cǎo mù  zhī 律回岁晚冰霜 少,    春到人间草木知 。 biàn jué yǎn qián shēng yì mǎn    dōng fēng chuī shuǐ  lǜ  cēn cī 便觉眼前生意满,     东风吹水绿参差。  suì  mù dào  jiā       qīng    jiǎng shì quán 29.  岁暮到家   
【清】 蒋士铨 i  zǐ  xīn  wú  jìn     guī  jiā   xǐ  jí  chén 爱子心无尽,    归家喜及辰。 hán  yī  zhēn xiàn mì      jiā  xìn  mò  hén xīn  寒衣针线密,     家信墨痕新。
jiàn miàn lián qīng shòu     hū  ér  wèn kǔ  xīn 见面怜清瘦,     呼儿问苦辛。 dī  huái  kuì rén zǐ       bù  gǎn tàn fēng chén 低徊愧人子,     不敢叹风尘。    qiū  rì       sòng     gāo zhù 30.  秋日   
【宋】 高翥 tíng cǎo  xián qiū zì duǎn cháng  bēi qióng chuán xiǎng dá  hán jiāng  庭草衔秋自短长,    悲蛩传响答寒螀。 dòu huā sì  jiě tōng lín  hǎo     yǐn  wàn yīn  qín yuǎn guò qiáng 豆花似解通邻好,    引蔓殷勤远过墙。    cūn  jū      qīng     gāo dǐng 31.  村居  
【清】  高鼎 cǎo zhǎng yīng  fēi èr yuè tiān      fú  dī  yáng liǔ  zuì chūn yān 草长 莺飞二月天,    拂堤杨柳醉春烟。 ér tóng sàn xué guī  lái zǎo     máng chèn dōng fēng fàng  zhǐ yuān 儿童散学归来早,     忙趁东风放纸鸢。
   fǎng dài tiān shān dào  shì  bù  yù      táng     lǐ  bái 32.   访戴天山道士不遇     
【唐】  李白 quǎn fèi shuǐ shēng zhōng   táo huā  dài  lù nóng 犬吠水声中,    桃花带露浓。 shù shēn shí  jiàn lù       xī wǔ  bù wén zhōng 树深时见鹿,    溪午不闻钟。 yě  zhù  fēn qīng ǎi      fēi quán guà  bì fēng 野竹分青霭,    飞泉挂碧峰。 wú rén  zhī suǒ qù        chóu yǐ liǎng sān sōng 无人知所去,    愁倚两三松。   
  Sì  shí  tián yuán zá xìng    song   fàn chéng dà 33.  四时田园杂兴   
【宋】范成大 yǔ hòu shān  jiā  qǐ   jiào  chí     tiān chuāng xiǎo sè  bàn  xī wēi 雨后山家起较迟,      天窗晓色半熹微。 lǎo wēng qī  zhěn tīng yīng zhuàn      tóng  zǐ  kāi  mén fàng yàn fēi 老翁欹枕听莺啭,      童子开门放燕飞。
  tí zhèng fáng huà jiā      sòng   huáng tíng jiān  34.   题郑防夹   
【宋】黄庭坚 huì chóng yān yǔ  guī  yàn   zuò wǒ xiāo xiāng dòng tíng 惠崇烟雨归雁,     坐我潇湘洞庭 。 yù  huàn piān zhōu guī qù     gù  rén  yán shì dān qīng 欲唤扁舟归去,      故人言是丹青 。
  qīng píng yuè      sòng    xīn  qì   jí 35.  清平乐   
【宋】 辛弃疾 máo  yán dī  xiǎo     xī shàng qīng qīng cǎo 茅檐低小,    溪上青青草。
zuì lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo     bái  fà  shuí jiā  wēng ǎ0  醉里吴音相媚好,  白发谁家翁媪? dà ér chú  dòu  xī dōng     zhōng ér zhèng zhī  jī  lóng 大儿锄豆溪东,    中儿正织鸡笼。 zuì xǐ xiǎo ér wú  lài        xī  tóu  wò bāo lián péng 最喜小儿无赖,    溪头卧剥莲蓬。    qīng míng     sòng   wáng yǔ chēng  36.   清明
【宋】 王禹偁 wú huā wú  jiǔ guò qīng míng    xìng wèi xiāo  rán  sì  yě sēng 无花无酒过清明,   兴味萧然似野僧。
zuó rì  lín jiā qǐ  xīn  huǒ    xiǎo chuāng fēn  yǔ  dú shū dēng 昨日邻家乞新火,   晓窗分与读书灯。
  huái zhōng wǎn bó dú  tóu       sòng   sū  shùn qīn 37.  淮中晚泊犊头      
【宋】苏舜钦 chūn yīn chuí yě  cǎo qīng qīng     shí yǒu  yōu huā  yī  shù míng 春阴垂野草青青,      时有幽花一树明。 wǎn bó gū  zhōu gǔ cí  xià        mǎn chuān fēng yǔ  kàn cháo shēng 晚泊孤舟古祠下,      满川风雨看潮生。  yuè  yè        táng    liú fāng píng 38.  月夜     
【唐】刘方平 gēng shēn yuè  sè  bàn rén  jiā    běi dǒu  lán gān nán  dǒu xié  更 深月色半人家,      北斗阑干南斗斜。 jīn yè piān zhī chūn qì  nuǎn      chóng shēng xīn tòu  lǜ chuāng  shā 今夜偏知春气暖 ,      虫 声新透绿窗 沙。                dù  hàn  jiāng    táng    sòng zhī  wèn 39.  渡汉江   
【唐】宋之问 lǐng wài  yīn shū duàn     jīng dōng fù  lì  chūn 岭外音书断,    经冬复历春。
jìn xiāng qíng gèng qiè      bù gǎn wèn  lái  rén 近乡情更怯,    不敢问来人。
  sài shàng qǔ      táng     róng yù 40. 塞上曲
【唐】戎昱 hú fēng  lüè dì  shāo lián shān    suì yè  gū chéng wèi xià guān 胡风略地烧连山,    碎叶孤城未下关。
shān tóu fēng zǐ shēng shēng jiào    zhī shì jiàng jūn yè liè  huán 山头烽子声声叫,    知是将军夜猎还。  kè  zhì      táng    dù fǔ 41.  客至   
【唐】杜甫 shè nán shè běi  jiē chūn shuǐ   dàn jiàn  qún ōu  rì  rì  lái 舍南舍北皆春水,     但见群鸥日日来。 huā jìng  bù céng yuán kè sǎo   péng mén jīn shǐ  wéi  jūn kāi 花径不曾缘客扫,     蓬门今始为君开。
pán sūn shì yuǎn wú  jiān wèi       zūn jiǔ  jiā  pín zhǐ jiù pēi 盘飧市远无兼味,     樽酒家贫只旧醅。
kěn yǔ  lín wēng xiāng duì yǐn     gé lí hū qǔ jìn yú  bēi 肯与邻翁相对饮,     隔篱呼取尽馀杯。  kè zhōng xín       táng      lǐ  bái 42.  客中行   
【唐】 李白 lán líng  měi  jiǔ  yù  jīn xiāng     yù wǎn chéng lái  hǔ  pò guāng 兰陵美酒郁金香,      玉碗盛来琥珀光。 dàn shǐ  zhǔ  rén néng zuì kè       bù  zhī  hé chǔ  shì  tā xiāng 但使主人能醉客,      不知何处是他乡。                  jú  huā      táng    yuán zhěn 43.  菊花   
【唐】元稹 qiū cóng rào shè sì  táo jiā     biàn rào  lí  biān rì  jiàn  xié 秋丛绕舍似陶家,  遍绕篱边日渐斜。
bù shì huā zhōng piān ài  jú     cǐ  huā  kāi  jìn gèng wú  huā 不是花中偏爱菊,  此花开尽更无花   huí xiāng ǒu  shū     táng     hè zhī zhāng 44.  回乡偶书   
【唐】  贺之章 lí  bié jiā xiāng suì  yuè duō   jìn lái  rén  shì bàn xiāo mó 离别家乡岁月多,   近来人事半消磨。 wéi yǒu mén qián jìng hú shuǐ     chūn fēng bù  gǎi  jiù shí  bō 惟有门前镜湖水,   春风不改旧时波。  dān yáng sòng wéi cān jūn     táng   yán wéi  45. 丹阳送韦参军      
【唐】严维 dān yáng guō  lǐ  sòng xìng zhōu  yī  bié  xīn zhī  liǎng dì qiū 丹阳郭里送行舟,     一别心知两地秋。 rì wǎn jiāng nán wàng jiāng běi    hǎn yān  fēi jìn shuǐ yōu yōu  日晚江南望江北,      寒鸦飞尽水悠悠。
méi  huā     yuán   wáng miǎn 46. 梅花
【元】王冕 sān yuè dōng fēng cuī  xuě xiāo    hú  nán shān sè  cuì  rú  jiāo 三月东风催雪消,     湖南山色翠如浇。 yī shēng qiāng guǎn wú rén jiàn   wú shù  méi huā luò yě qiáo 一声羌管无人见,     无数梅花落野桥。   
   wàng  dòng tíng hú zèng zhāng chéng xiàng  táng   mèng hào rán 47. 望洞庭湖赠张丞相   
【唐】孟浩然 bā  yuè  hú  shuǐ  píng   hán  xū  hún tài  qīng 八月湖水平,    涵虚混太清。 qì zhēng yún mèng zé    bō  hàn yuè yáng chéng 气蒸云梦泽,    波撼岳阳城。 yù   jì   wù  zhōu  jí    duān jū  zhǐ shèng míng 欲济无舟楫,    端居耻圣明。 zuò guān chuí diào zhě     tú  yǒu  xiàn yú qíng 坐观垂钓者,    徒有羡鱼情。  qiū dēng xuān chéng xiè tiào běi lòu   táng  lǐ  bái 48.   秋登宣城谢眺北楼   
【唐】李白 jiāng chéng rú huà lǐ    shān wǎn  wàng qíng kōng  江城如画里,   山晚望晴空。 liǎng shuǐ jiā míng jìng   shuāng qiáo luò cǎi hóng 两水夹明镜,   双桥落彩虹。 rén yān hán  jú  yòu     qiū  sè  lǎo  wú  tóng 人烟寒橘柚,   秋色老梧桐。 shuí niàn běi  lóu shàng   lín  fēng huái  xiè gōng 谁念北楼上,   临风怀谢公。          qiū  xīng bā  shǒu   qí  yī   táng     dù   fǔ 49.  秋兴八首(其一)   
【唐】 杜甫  yù  lù diāo shāng fēng shù lín      wū shān wū  xiá  qì  xiāo sēn 玉露凋伤枫树林,     巫山巫峡气萧森。
jiāng jiān bō làng jiān tiān yǒng      sài shàng fēng qù  jiē  dǐ  yīn 江间波浪兼天涌,     塞上风去接地阴。  cōng jú liǎng  kāi  tā rì   lèi      gū zhōu  yī  jì  gù  yuán  xīn 丛菊两开他日泪,    孤舟一系故园心。 hán yī  chù chù  cuī dāo chǐ      bái  dì chéng gāo  jí  mù  zhēn 寒衣处处催刀尺,    白帝城高急暮砧。  bā  jiāo       táng     dù  mù  50.   芭蕉   
【唐】 杜牧 bā  jiāowèi yǔ  yí     gù xiàng chuāng  qián zhòng 芭蕉为雨移,   故向窗前种。 lián qú diǎn dī  shēng    liú  dé  guī xiāng mèng 怜渠点滴声,   留得归乡梦。
  mèng yuǎn mò guī xiāng   jiào  lái yī  fān dòng 梦远莫归乡,   觉来一翻动。   dào  tián     táng    wéi zhuāng 51.  稻田   
【唐】韦庄 lǜ   bō chūn làng mǎn qián bēi      jí  mù  lián yúnbà yà féi 绿波春浪满前陂,    极目连云罢亚肥。 gèng bèi lùcí  qiān diǎn xuě      pò yān lái  rù  huà  píng fēi 更被鹭鹚千点雪,    破烟来入画屏飞 。  chì  bì      táng     dù  mù 52.   赤壁   
【唐】 杜牧  zhé  jǐ chén shā tiě wèi xiāo   zì  jiāng mó  xǐ  rèn qián  cháo 折戟沉沙铁未销,   自将磨洗认前朝。
dōng fēng bù yǔ zhōu láng biàn   tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo
东风不与周郎便,   铜雀春深锁二乔。         
古诗 拼音
。                     《三年级古诗下学期(带拼音) 古诗 拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-20 14:15 , Processed in 4.166618 second(s), 47 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表