立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9680|回复: 0

三年级古诗28首(带拼音) 古诗 拼音

[复制链接]

1630

主题

2572

帖子

1万

积分

钻石会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
19320
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2020-2-9 04:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗 拼音
104157mlmzd7osbujsoxa9.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章>  三年级古诗28首(带拼音)  1 / 8
1 寻隐者不遇【唐】贾岛 2 小儿垂钓【唐】胡令能 3 清明【唐】杜牧 4 元日【宋】王安石 5 鹿柴【唐】王维 6 江上渔者【宋】范仲淹 7 四时田园杂兴【宋】范成大(二首) 8 送元二使安西【唐】王维 9 村居【清】高鼎 10 悯农(其一)【唐】李绅 11 池上【唐】白居易 12 绝句【唐】杜甫 13 兰溪棹歌【唐】戴叔伦 14 独坐敬亭山【唐】李白 15 春雪【唐】韩愈 16 影【宋】谢枋得 17 江上【宋】王安石 18 宿建德江【唐】孟浩然 19 衢道中【宋】曾畿 20 秋思【唐】张籍 21 石头城【唐】刘禹锡 22 舟夜书所见【清】查慎行 23 逢雪宿芙蓉山主人【唐】刘长卿 24 江畔独步寻花(其一)【唐】杜甫 25 夜雪【唐】白居易 26 春夜洛城闻笛【唐】李白 27 悯农【宋】杨万里 28 立春偶成【宋】张栻  2 / 8
1. 寻隐者不遇 【唐】贾岛 sōng xià wèn tóng  zǐ      yán shī  cǎi  yào qù   zhǐ  zài  cǐ  shān zhōng   yún shēn bù  zhī chù 三年级古诗28首(带拼音)  借问酒家何处有。牧童遥指杏花村。   4. 元日
【宋】王安石   yuán rì       sòng    wáng ān  shí松下问童子,言师采药去。 只在此山中,云深不知处。
     bào zhú shēng zhōng yī suì chú    chūn fēng sòng nuǎn rù  tú  sū 爆竹声 中一岁除,春风送暖入屠苏。                      2.    xiǎo  ér chuí diào     táng     húPé蓬头稚子学垂纶ng tó 小儿垂钓  lìng néng u zhì  zǐ  xué chuí
【唐】胡令能 lún     cè  zuò  méi  tái c ǎo yìng shēn Lù路人借问遥招手  rén  jiè wèn yáo zhāo shǒu ,侧坐莓苔草映身。, 怕得鱼惊不应人  pà  de  yú  jīng  bù yìng  ré n  。      3.qīng míng    táng     dùq清明时节雨纷纷īng mí 清明ng shí   jié
【唐】杜牧  mù   yǔ  fēn fēn      lù shà ng xíng rén  yù duàn hún Jiè wèn  jiǔ  jiā  hé  chù yǒu   ,  路上行人欲断魂。
mù  tóng yáo  zhǐ xìng huā cūn  qi千门万户瞳瞳日ān mén wàn hù  tóng tóng rì   ,  总把新桃换旧符。 zǒng bǎ  xīn  táo huàn jiù  fú        5.lù  zhài k空山不见人ōng sh 鹿柴ān bù jià  
【唐】王维     táng   wáng wéi n rén    dàn wén  rén yǔ   xiǎng  fǎn  yǐng rù  shēn lín  ,  但闻人语响。
  fù  zhào qīng tāi shàng  返景入深林 ,复照青苔上。        6.jiāng shàng yú zhē     sòng    fàn zhòng yān   jiāng  shà江上渔者ng wǎng lái  ré n
【宋】范仲淹    dàn  ài lú yú měi     3     
江jūn君看一叶舟  kà上往来人n yí yè zhōu,Sì  shí  tián yuán zá,出没风波里。 ,chū但爱鲈鱼美。 mò fēng  bō  lǐ    xìng     song    fàn ché 7. 四时田园杂兴ng dà   
【宋】范成大  Zhò夏日田园杂兴Xià   rì  tián yuán zá  xìng ( 其一qí   yī ) 昼出耘田夜绩麻u chū yún tián  yè   jì  má    cūn zhuāng ér  nǚ  gè dāng jitó童孙未解供耕织ng sūn  wèi  jiě gòng gēng zhī, , 村庄儿女各当家。ā 也傍桑阴学种瓜。   yě bàng sāng yīn xué zhòng guā   Xià   rì tián yuán zá  xìng    qí   èr Mé梅子金黄杏子肥i  zǐ  jīn huá夏日田园杂兴(其二)ng xìng  zǐ  féi     mài  huā xuě bái  cài huā   xī Rì cháng lí  luò  wú  rén guò  , 麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过   wéi yǒu qīng ting  jiá  dié  fēi  ,唯有蜻蜓蛱蝶飞。       sòng yuán  èr shǐ  ān   xī       táng    wáng wéi  8.Wè渭城i ché 送元二使安西ng  zhāo yǔ  yì qīng chén  
【唐】王维 kè shè  qīng qīng  liǔ  sè  xīn quàn jūn gè ng jì朝雨邑轻尘n   yī  bēi  jiǔ   xī  客舍青青柳色新 chū yáng guān wú gù  rén    劝君更尽一杯酒 西出阳关无故人  9. 村居cūn  jū   
【宋】张舜民    sòng  zhāng shùn mín shu水绕陂田竹绕篱ǐ  rào bēi  tián zhú  rào  lí   Xī  yáng niú bèi  wú  rén wò  ,    榆钱落尽槿花稀。  yú  qián luò  jìn  jǐn  huā  xī 夕阳牛背无人卧  dài  dé  hán yā liǎng liǎng guī   ,带得寒鸦两两归。     10.Ch 悯农mǐn nóng ( 其一 qí  yī   )   
【唐】李绅    tang     lǐ  shēn  春种一粒粟ūn zhòng yī  lì  sù      qiū shōu wàn  kē  zǐ  sì  hǎi  wú  xián tián , 秋收万颗子。  nóng  fū yóu  è  sǐ   四海无闲田 ,农夫犹饿死。             4        
11.      chí shàng     táng     bái Xi小娃ǎo  wá 池上 jū   yì    ch撑小艇ēng xi
【唐】白居易ǎo tǐng ,偷采白莲回。   tōu cǎi  bái  lián   huí  不解藏Bù jiě cáng   zō踪迹ng  jì   ,  浮萍一道开。  fú  píng yī  dào  kāi      12.Chí rì  绝句jué  jù    jiāng shā  n lì
【唐】杜甫   táng     dù  fǔ       chūn fēng huā c 迟日江山丽,春风花草香。ǎo xiāng  Ní  róng fēi  yán  zǐ     shā  nuǎn shuì yuān yāng  泥融飞燕子         ,沙暖 睡鸳鸯。              13.       lán  xī  zhào gē       táng     dài shū lún Liá凉月如眉挂柳湾ng yuè 兰溪棹歌  rú méi guà  liǔ w
【唐】戴叔伦ān    yuè zhōng shān  sè jì ng zhōng kàn  lán xī  sān  rì  táo huā shuǐ    bà n 越中山 yè  lǐ  yú   lái shà色镜中看。兰溪三日桃花水 半夜鲤鱼来上滩。ng tān         14.dú  zuò jìng tíng shān      táng     lǐ  bái Zh众òng ni 独坐敬亭山ǎo  gāo fēi jìn        g ū
【唐】李白 yún  dú  qù xián  Xi相āng    鸟高飞尽看两不厌kàn liǎng bù  yàn ,孤云独去闲。
, 只有敬亭山。   zhǐ  yǒu jìng tíng shān      15.chūn xuě       táng    háX新年都未有芳华īn  niá 春雪n yù  n dōu wèi y
【唐】韩愈ǒu  fāng huá     èr  yuè  chū  jBá白雪却嫌春色晚i  xuě què xián chūn sè wǎn  ,, 二月初惊见草芽。
īng xiàn cǎo yá  故穿  gù chu ān 庭树作飞花。 tíng shù zuò  fēi huā           16.       huā yǐng         sòng     sū  shì Chó重ng chó 花影ng  dié  dié
【北宋】苏轼 shàng yáo tái   jǐ   dù   hū  tóng sǎo  bù  kāi Gāng bè 重i  tá i 叠叠上瑶台 yáng shōu shí  qù    几度呼童扫不开 。   yò又教明月送将来。u jiào  míng yuè sòng jiāng lái  刚被太阳收拾去5   
    17.  ji江āng shà 江北秋阴一半开 上ng yīn    y
【宋】王安石   sòng     wáng ān shí  jiāng běi  qiū ī  bàn kāi     wǎn  yún hán y ǔ  què  dī huái Qīng shān liáo rào  yí  wú  lù   , 晚云含雨却低徊。   hū  jiàn qiān fān yǐn yìng lái  青山缭绕疑无路 ,忽见千帆隐映来。 18.Yí  zh ō宿建德江sù  jiàn  dé jiāng u bó  yān zhǔ      
【唐】孟浩然    táng    mèng hào rán rì mù  kè chóu xīn  移舟泊烟渚Y野旷天低树ě kuàng tiān  dī  shù ,, 日暮客愁新。
江清月近人。  jiāng qīng yuè  jìn rén          19.sān qú  dào zhōng    sòng    zēng jī Mé梅子黄时日日晴i  zǐ  huá三衢道中ng shí  rì   rì   qí
【宋】曾畿ng    xiǎo  xī  fàn  jì n què shān xíng L绿阴不减来时路ǜ  yīn   bù  jiǎn lái  shí  lù   ,  小溪泛尽却山行。 tiān  dé huáng lí  sì  wǔ shēng   ,添得黄鹂四五声。        20.qiū   sī        táng   zhāng jí Luò洛阳城里见秋风 yáng ché 秋思ng lǐ   
【唐】张籍jiàn qiū  fēng   yù  zuò   jiā shū  yì wàng chóng Fù kǒng cōng cōng shuō  bù jìn     xí欲作家书意万重。
复恐匆 匆说不尽 行人临发又开封。ng rén  lín  fā  yòu kāi fēng   21.shí  tóu chéng     táng     liú  yǔ   xī Sh山围故国周遭在ān wé 石头城i  gù guó zhō u z
【唐】刘禹锡āo  zài  , 潮打空城寂寞回。  cháo dǎ kōng chéng jì  mò  huí Huá淮水东边旧时月i shuǐ dōng biān jiù shí  yuè  , 夜深还过女墙来。   yè shēn  hái guò nǚ qiáng  lái        22.zhōu  yè shū  suǒ jiàn     qīng  Yuè月黑见渔灯 h ē舟夜书所见i  jiàn yú dēng     gū gu
【清】查慎行   zhā shèn xíng  āng yī  diǎn yíng   Wēi  wēi fēng cù  làng , 孤光一点萤。
  sàn  zuò mǎn hé xīng  6      
微微风簇浪 ,散作满河星。
      23.féng xuě sù  fú  róng shān zhǔ rén      táng     liú cháng qīng  Rì mù  c逢雪宿芙蓉山主人āng shān yuǎn     tiān hán  bái wū pí
【唐】刘长卿日暮苍山远n  Chá柴门闻犬吠i mén wén quǎn fèi , , 天寒白屋贫。 风雪夜归人。  fēng  xuě yè guī  rén      24.jiāng pàn dú  bù xún huā  qí  yī      táng     dù  fǔ huá黄四娘家花满蹊ng sì 江畔独步寻花 niáng jiā huā mǎn  xī     (qi其一ān duǒ wà)n du
【唐】杜甫ǒ  yā  zhī  dī    Liú  lián  xì  dié  shí shí  wǔ   , 千朵万朵压枝低。   zì  zài  jiāo yīng qià  qià  tí   留连戏蝶时时舞 ,自在娇莺恰恰啼。      25.yè  xuě      táng     bái  jū   yì Yǐ  yà  夜雪 qīn zhěn l
【唐】白居易ěng     fù jiàn chuāng hù mí ng  已讶衾枕冷Yè夜深知雪重  shēn zhī xuě zhòng ,复见窗户明。
   shí   ,时闻折竹声。 wén zhé zhú shēng      26. ch春夜洛城闻笛ūn yè luò chéng wén dí    谁家玉笛暗飞声 àn  fēi shēng , 散入春风满洛城。
sà  
【唐】李白    táng     lǐ  bái Shuí jiā   yù   dí n rù  chūn fēng mǎn luò  chéng 此夜曲中闻折柳Cǐ  yè  qǔ zhōng wén zhé liǔ   , 何人不起故园情。  hé  rén  bù  qǐ  gù yuán qíng    27.mǐn nóng     sòng    yáng wàn  lǐ  dà稻云不雨不多黄o yún  悯农 bù  yǔ   
【宋】杨万里bù  duō huáng ,荞麦空花早着霜。
qiáo mài kō ng huā zǎo zhuó shuāng 已分忍饥度残岁Yǐ  fèn  rěn  jī   dù  cán suì  ,  更堪岁里闰添长 gèng kān suì  lǐ rùn tiān cháng  。     28.lì  chūn ǒu chéng     sòng   zhāng shì lǜ  huí  立春偶成 suì wǎn bīng shuā
【宋】张栻ng shǎo   chūn dào  ré n jiān cǎo mù  zhī 7      
律回岁晚冰霜 少,春到人间草木知 , Biàn jué yǎn qián shēng  yì mǎn    dōng fēng chuī shuǐ  lǜ  cūn cī     便觉眼前生意满,东风吹水绿参差。  8
古诗 拼音
。                     《三年级古诗28首(带拼音) 古诗 拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-30 22:24 , Processed in 4.924930 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表