立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9722|回复: 0

古诗70首(带拼音) 古诗 拼音

[复制链接]

1535

主题

2479

帖子

1万

积分

钻石会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
18312
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2020-2-9 04:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗 拼音
104016ggoylgsg99jiilz2.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章>  jiāng nánhàn yu fǔ1.江南(汉乐府) jiāng nán kě cǎi lián江南可采莲, lián y h tián tián莲叶何田田。 yú xì lián y jiān鱼戏莲叶间: yú xì lián y dōng鱼戏莲叶东,  yú xì lián y xī鱼戏莲叶西, yú xì lián y nán鱼戏莲叶南,  yú xì lián y běi鱼戏莲叶北。  chì l gēběi cháo mín gē2.敕勒歌(北朝民歌) chì l chuānyīn shān xià敕勒川,阴山下,  tiān shì qing lúlng gài sì yě天似穹庐,笼盖四野。  tiān cāng cāngyě máng máng天苍苍,野茫茫,  fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng风吹草低见牛羊。  1
   yǒng lu bīn wáng3.咏鹅(骆宾王)   鹅鹅鹅, qǔ xiàng xiàng tiān gē曲项向天歌。  bái máo fú lǜ shuǐ 白毛浮绿水,  hng zhǎng bō qīng bō红 fēng掌拨清波。
lǐ qiáo4.风(李峤) jiě lu sān qiū y 解落三秋叶, nng kāi r yu huā能过开二月。  江千尺浪,  gu jiāng qiān chǐ làngrù zhú wàn gān xi入竹万竿斜。
   2
yǒng liǔh zhī zhāng5.咏柳(贺知章) bì yù zhuāng chng yī shù gāo碧玉妆成一树高, wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo万条垂下绿丝绦。  bú zhī xì y shuí cái chū不知细叶谁裁出。 r yu chūn fēng sì jiǎn dāo二月春风似剪刀。   liáng zhōu cíwáng zhī huàn6.凉州词(王之涣) huáng h yuǎn shàng bái yún jiān黄河远城上白云间, 万仞山。  杨柳, yí piàn gū chng wàn rn shān一片孤羌春qiāng dí h xū yuàn yáng liǔ笛何须怨chūn fēng bù dù yù mn guān风不度玉门关。  3
  dēng guàn qu lu wáng zhī huàn7.登鹳雀楼(王之涣) bái rì yī shān jìn白日依山尽, huáng h rù hǎi liú黄欲更 河入海流。 穷上千里目,  一层楼。
yù qing qiān lǐ mùgng shàng yì cng luchūn xiǎomng hào rán8.春晓(孟春浩然) chūn mián bù ju xiǎo眠不觉晓, chù chù wn tí niǎo处处闻啼鸟。  y lái fēng yǔ shēng夜来风雨声,  huā lu zhī duō shǎo花落知多少。  4
  liáng zhōu cíwáng hàn9.凉州词(王翰) pú táo měi jiǔ y guāng bēi葡萄美酒夜光杯, yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī欲饮琵琶马上催。
  zuì w shā chǎng jūn m xiào醉卧沙场君莫笑,  gǔ lái zhēng zhàn jǐ rn huí古来征 chū sài战几人回。 wáng chāng líng10.出塞(王昌龄) qín shí míng yu hàn shí guān秦时明月汉时关, wàn lǐ cháng zhēng rn wi hái万里长但使龙征人未还。  城飞将在,  dàn shǐ lng chng fēi jiāng zàibú jiāo hú mǎ dù yīn shān不教胡马度阴山。   5
  fú rng lu sng xīn jiànwáng chāng líng11.芙蓉楼送辛渐(王hán yǔ lián jiāng y rù wú昌龄) 寒雨连江夜入吴, píng míng sng k chǔ shān gū平明送客楚山孤。
  lu yáng qīn yǒu rú xiāng wn洛阳亲友如相问,  yí piàn bīng xīn zài yù hú一片冰心在玉壶。  lù cháiwáng wi12.鹿柴(王维) kōng shān bú jiàn rn空山不见人, dàn wn rn yǔ xiǎng但闻人语响。
  fǎn jǐng rù shēn lín返景入深林,  fù zhào qīng tāi shàng复照青苔上。
  6
  sng yuán r shǐ ān xīwáng wi13.送元二使安西(王维) wi chng cháo yǔ yà qīng chn渭城朝雨浥轻尘, k sh qīng qīng liǔ s xīn客舍青青柳色新。  quàn jūn gng jìn yī bēi jiǔ劝君更尽一杯酒, xī chū yáng guān wú gù rn西出阳关无故人。  jiǔ yu jiǔ rì yì shān dōng xiōng dì14.九月九日忆山东兄弟dú zài yì xiāng wi yì k独在异乡为异客, měi fng jiā ji bi sī qīn每逢佳节倍思亲。
  yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù遥知兄弟登高处,  biàn chā zhū yú shǎo yī rn遍插茱萸少一人。 7 wáng wi王维)(  
  jìng y sīlǐ bái15.静夜思(李白) chuáng qián míng yu guāng床前明月光, 霜。
  yí shì dì shàng shuāng疑是地上jǔ tu wàng míng yu举头望明月, dī tu sī gù xiāng低头思故乡。   gǔ lǎng yu hánglǐ bái16.古朗月行(李白) xiǎo shí bú shí yu小时不识月, hū zu bái yù pán呼作白玉盘。
  yu yí yáo tái jìng又疑瑶台镜,  fēi zài qīng yún duān飞在青云端。
  8
  wàng lú shān pù bùlǐ bái17.望庐山瀑布(李白) rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān日照香炉生紫烟, yáo kàn pù bù guà qián chuān遥看瀑布挂前川。  fēi liú zhí xià sān qiān chǐ飞流直下三千尺,  yí shì yín h lu jiǔ tiān疑是银河落九天。  zng wāng lúnlǐ bái18.赠汪伦(李白) lǐ bái chng zhōu jiāng yù háng李白乘舟将欲行, hū wn àn shàng tà gē shēng忽闻岸上踏歌声。  táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ桃花潭水深千尺,  bù jí wāng lún sng wǒ qíng不及汪伦送我情。  9
  huáng h lu sng19.黄鹤楼送 mng hào rán zhī guǎng línglǐ bái孟浩然之广陵(李白) gù rn xī cí huáng h lu故人西辞黄鹤楼, yān huā sān yu xià yáng zhōu烟花三月下扬州。  gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn孤帆远影碧空尽,  wi jiàn cháng jiāng tiān jì liú唯见 长江天际流。 zǎo fā bái dì chnglǐbái20.早发白帝城(李白) zhāo cí bái dì cǎi yún jiān朝辞白帝彩云间, qiān lǐ jiāng líng yī rì hái千里江两岸猿陵一日还。
  声啼不住,  liǎng àn yuán shēng tí bù zhùqīng zhōu yǐ gu wàn chng shān轻舟已过万重山。   10
  wàng tiān mn shānlǐ bái21.望天门山(李白) tiān mn zhōng duàn chǔ jiāng kāi天门中断楚江开, bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí碧水东流至此回。
  liǎng àn qīng shān xiāng duì chū两岸青山相对出,  gū fān yí piàn rì biān lái孤帆一片日边来。  bi dǒng dà gāo shì22.别董大(高适) qiān lǐ huáng yún bái rì xūn千里黄云白日曛, běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn北风吹雁雪纷纷。
  m chu qián lù wú zhī jǐ莫愁前路无知己,  tiān xià shi rn bú shí jūn天下谁人不识君。  11
  ju jùdù fǔ23.绝句(杜甫) liǎng g huáng lí míng cuì liǔ两个黄鹂鸣翠柳, yì xíng bái lù shàng qīng tiān一行白鹭上窗青天,  chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě含西岭千秋雪,  mn b dōng wú wàn lǐ chuán门泊东吴万里船。
  chūn y xǐ yǔdù fǔ24.春夜喜雨(杜甫) hǎo yǔ zhī shí ji 好雨知时节, dāng chūn nǎi fā shēng当春乃发生。 suí fēng qián rù y 随风潜入夜, rùn wù xì wú shēng润物细无声。 yě jìng yún jù hēi野径云俱黑, jiāng chuán huǒ dú míng江船火独明。 xiǎo kàn hng shī chù晓看红湿处, huā zhng jǐn guān chng花重锦官城。  12
  ju jùdù fǔ25.绝句(杜甫) chí rì jiāng shān lì迟日江山丽, chūn fēng huā cǎo xiāng春风花草香。  ní rng fēi yàn zi泥融飞燕子,  shā nuǎn shuì yuān yāng沙暖睡鸳鸯。
   jiāng pàn dú bù xún huādù fǔ26.江畔独步寻花(杜甫) huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng黄师塔前春江水东, chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng光懒困倚微风。  táo huā yī cù kāi wú zhǔ桃花一簇开无主,  kě ài shēn hng ài qiǎn hng可爱深红爱浅红。  13
  yu zǐ yínmng jiāo27.游子吟(孟郊) cí mǔ shǒu zhōng xiàn慈母手游子身中线, 上衣。  yu zǐ shēn shàng yīlín xíng mì mì feng临行密密缝,  yì kǒng chí chí guī意恐迟迟归。  shuí yán cùn cǎo xīn谁言寸草心,  bào d sān chūn huī报得三春晖。  jiāng xuěliǔ zōng yuán28.江雪(柳宗元) qiān shān niǎo fēi ju千山鸟飞绝, wàn jìng rn zōng mi万径人踪灭。  gū zhōu suō lì wēng孤舟蓑笠翁,  dú diào hán jiāng xuě独钓寒江雪。  14
  xún yǐn zhě bù yùjiǎ dǎo29.寻隐者不遇(贾岛) sōng xià wn tng zǐ松下问童子, yán shī cǎi yào qù言师采药去。
  zhī zài cǐ shān zhōng只在此山中,  yún shēn bú zhī chù云深不知处。  fēng qiáo y bzhāng jì30.枫桥夜泊(张继) yu lu wū tí shuāng mǎn tiān月落乌啼霜江满天, jiāng fēng yú huǒ duì chu mián枫渔火对愁眠。  gū sū chng wài hán shān sì姑苏城外寒山寺,  y bàn zhōng shēng dào k chuán夜半钟声到客船。
  15
  yú gē zǐzhāng zhì h31.渔歌子(张志和) xī sāi shān qián bái lù fēi西塞山前白鹭飞, táo huā liú shuǐ guì yú fi桃花流水鳜鱼肥。
  qīng ru lì青箬笠, lǜ suō yī绿蓑衣, xi fēng xì yǔ bú xū guī斜风细雨不须归。  sāi xià qǔlú lún32.塞下曲(卢纶) yu hēi yàn fēi gāo月黑雁飞高, chán yú y dùn táo单于夜遁逃。  yù jiāng qīng qí zhú欲将轻骑逐,  dà xuě mǎn gōng dāo大雪满弓刀。  16
  wàng dng tíngliú yǔ xī33.望洞庭(刘禹锡) hú guāng qiū yu liǎng xiāng h湖光秋月两相和, tán miàn wú fēng jìng wi m潭面无风镜未磨。
  yáo wàng dng tíng shān shuǐ cuì遥望洞庭山水翠,  bái yín pán lǐ yī qīng lu白银盘里一青螺。  làng táo shāliú yǔ xī34.浪淘沙(刘禹锡) jiǔ qǔ huáng h wàn lǐ shā九曲黄河万里沙, làng táo fēng b zì tiān yá浪淘风簸自天涯。
  rú jīn zhí shàng yín h qù如今直上银河去,  tong dào qiān niú zhī nǚjiā 同到牵牛织女家。  17
  fù d gǔ yuán cǎo sng bibái jū yì35.赋得古原草送别(白居易) lí lí yuán shàng cǎo离离原上草, yī suì yī kū rng一岁一枯荣。
  yě huǒ shāo bú jìn野火烧不尽, chūn fēng chuī yu shēng春风吹又生。  yuǎn fāng qīn gǔ dào远芳侵古道, qíng cuì jiē huāng chng晴翠接荒城。  yu sng wáng sūn qù又送王孙去, qī qī mǎn bi qíng萋萋满别情。  chí shàngbái jū yì36.池上(白居易) xiǎo wá chēng xiǎo tǐng小娃撑小艇, tōu cǎi bái lián huí偷采白莲回。
  bù jiě cáng zōng jì不解藏踪迹, fú píng yí dào kāi浮萍一道开。  18
  yì jiāng nánbái jū yì37.忆江南(白居易) jiāng nán hǎofēng jǐng jiù cng ān江南好,风景旧曾谙。 rì chū jiāng huā hng shng huǒ日出江花红春来江胜火,  chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán水绿如蓝。 nng bú yì jiāng nán能不忆江南。
  mǐn nnglǐ shēn38.悯农(李绅) chú h rì dāng wǔ锄禾日当午, hàn dī h xià tǔ汗滴禾下土。 shuí zhī pán zhōng cān谁知盘中餐,  lì lì jiē xīn kǔ粒粒皆辛苦。
chūn zhǒng yī lì sù春种一粒粟, qiū shōu wàn kē zǐ秋收万颗子。  sì hǎi wú xián tián四海无闲田,  nng fū yu  sǐ农夫犹饿死。
  19
  shān xíngdù mù40.山行(杜牧) yuǎn shàng hán shān shí jìngxi远上寒山石径斜, bái yún shēng chù yǒu rnjiā白云生处有人家。
  tíng chē zu ài fēng lín wǎn停车坐爱枫林晚,  shuāng y hng yú r yu huā霜叶红于二月花。  qīng míngdù mù41.清明(杜牧) qīng míng shí ji yǔ fēn fēn清明时节雨纷纷, lù shang xíng rn yù duàn hún路上行人欲断魂。  ji wn jiǔ jiā h chù yǒu借问酒家何处有。
  mù tng yáo zhǐ xìng huā cūn牧童遥指杏花村。  20
  jiāng nán chūndù mù42.江南春(杜牧) qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hng千里莺啼绿映红, shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng水村山郭酒旗风。  nán cháo sì bǎi bā shí sì南朝四百八十寺,  duō shǎo lu tái yān yǔ zhōng多少楼台烟雨中。  l you yuánlǐ shāng yǐn43.乐游原(李商隐) xiàng wǎn yì bú shì向晚意不适, qū chē dēng gǔ yuán驱车登古原。
  xī yáng wú xiàn hǎo夕阳无限好, zhǐ shì jìn huáng hūn只是近黄昏。  21
  fēnglu yǐn44.蜂(罗隐) bú lùn píng dì yǔ shān jiān不论平地与山尖, wú xiàn fēng guāng jìn bi zhàn无限风光尽被占。  cǎi d bǎi huā chng mì hu采得百花成蜜后, wi shuí xīn kǔ wi shuí tián为谁辛苦为谁甜。  xiǎo r chuí diàohú lìng nng45.小儿垂钓(胡令能) png tu zhì zǐ xu chuí lún蓬头稚子学垂纶, c zu mi tái cǎo yìng shēn侧坐莓苔草映身。
  lù rn ji wn yáo zhāo shǒu路人借问遥招手,  pà d yú jīng bú yīng rn怕得鱼惊不应人。   22
  jiāng shàng yú zhěfàn zhng yān46.江江上上渔者(范仲淹) 往来人, jiāng shàng wǎng lái rndàn ài lú yú měi但爱鲈鱼美。  jūn kàn yī y zhōu君看一叶舟,  chū m fēng bō lǐ出没风波里。
  yuán rìwáng ān shí47.元日(王安石) bào zhú shēng zhōng yī suì chú爆竹声中一岁除, chūn fēng sng nuǎn rù tú sū春风送暖入屠苏,  qiān mn wàn hù tng tng rì千门万户曈曈日,  zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 总把新桃换旧符。  23
  b chuán guā zhōuwáng ān shí48.泊船瓜洲(王安石) jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān京口瓜洲一水间,  zhōng shān zhī g shù zhng shān钟山只隔数重山。  chūn fēng yu lǜ jiāng nán àn春风又绿江南岸,  míng yu h shí zhào wǒ hái明月何时照我还。
   shū hú yīn xiān shēng bìwáng ān shí49.书湖阴先生壁(王安石) máo yán zhǎng sǎo jìng wú tái茅檐长扫净无苔, huā mù chng qí shǒu zì zāi花木成畦手自栽。  yī shuǐ hù tián jiāng lǜ rào一水护田两将绿绕, liǎng shān pái tà sng qīng lái山排闼送青来。  24
  liù yu r shí qī rì50.六月二十七日 wàng hú lu zuì shūsū shì望湖楼醉书(苏轼) hēi yún fān m wi zhē shān黑云翻墨未遮山, bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán白雨跳珠乱入船。  juǎn dì fēng lái hū chuī sàn卷地风来忽吹散,  wàng hú lu xià shuǐ rú tiān望湖楼下水如天。   yǐn hú shàng chū qíng hu yǔsū shì51.饮湖上初晴后雨(苏轼) shuǐ guāng liàn yàn qíng fāng hǎo水光潋滟晴方好, shān s kōng mng yǔ yì qí山色空蒙雨亦奇。  yù bǎ xī hú bǐ xī zǐ欲把西湖比西子, nng zhuāng dàn mǒ zǒng xiāng yí浓妆淡抹总相宜。
  25
  huì chng chūn jiāng xiǎo jǐngsū shì52.惠崇春江晓景(苏轼) zhú wài táo huā sān liǎng zhī竹外桃花三两枝, chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī春江水暖鸭先知。  lu hāo mǎn dì lú yá duǎn蒌蒿满地芦芽短,  zhng shì h tún yù shàng shí正是河豚欲上时。
  tí xī lín bìsū shì53.题西林壁(苏轼) hng kàn chng lǐng c chng fēng横看成岭侧成峰, yuǎn jìn gāo dī g bù tng远近高低各不同。  bú shí lú shān zhēn miàn mù不识庐山真面目,  zhī yuán shēn zài cǐ shān zhōng只缘身在此山中。  26
  xià rì ju jùlǐ qīng zhào 54.夏日绝句(李清照) shēng dāng zu rn ji生当作人杰, sǐ yì wi guǐ xing死亦为鬼雄。  zhì jīn sī xiàng yǔ至今思项羽,  bù kěn gu jiāng dōng不肯过江东。
  shì rlù you55.示儿(陆游) sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng死去元知万事空, dàn bēi bú jiàn jiǔ zhōu tong但悲不见九州同。 wáng shī běi dìng zhōng yuán rì王师北定中原日,  jiā jì wú wàng gào nǎi wēng家祭无忘告乃翁。   27
  qiū y jiāng xiǎo chū 56.秋夜将晓出 lù youlí mn yíng liá yǒu gǎn篱门迎凉有感(陆游) sān wàn lǐ h dōng rù hǎi三万里河东入海, wǔ qiān rn yu shàng m tiān五千仞岳上摩天。 yí mín li jìn hú chn lǐ遗民泪尽胡尘里,  nán wàng wáng shī yu yī nián南望王师又一年。
  sì shí tián yuán zá xìngfàn chng dà57.四时田园杂兴(范成大) zhu chū yún tián y jì má昼出耘田夜绩麻, cūn zhuāng r nǚ g dāng jiā村庄儿女各当家。  tng sūn wi jiě gng gēng zhì童孙未解供耕织,  yě bàng sāng yīn xu zhǒng guā也傍桑阴学种瓜。
  28
  sì shí tián yuán zá xìngfàn chng dà58.四时田园杂兴(范成大) mi zi jīn huáng xìng zǐ fi梅子金黄杏子肥, mài huā xuě bái cài huā xī麦花雪白菜花稀。  rì cháng lí lu wú rn gu日长篱落无人过,  wi yǒu qīng tíng jiá di fēi唯有蜻蜓蛱蝶飞。  xiǎo chíyáng wàn lǐ59.小池(杨万里) quán yǎn wú shēng xī xì liú泉眼无声惜细流, shù yīn zhào shuǐ ài qíng ru树阴照水爱晴柔。  xiǎo h cái lu jiān jiān jiǎo小荷才露尖尖角,  zǎo yǒu qīng tíng lì shàng tu早有蜻蜓立上头。  29
  xiǎo chū jìng cí sì sng60.晓出净慈寺送 lín zǐ fāngyáng wàn lǐ林子方(杨万里) bì jìng xī hú liù yu zhōng毕竟西湖六月中, fēng guāng bú yǔ sì shí tong风光不与四时同。  jiē tiān lián y wú qing bì接天莲叶无穷碧,  yìng rì h huā bi yàng hng映日荷花别样红。   chūn rìzhū xī61.春日(朱熹) shng rì xún fāng sì shuǐ bīn胜日寻芳泗水滨, wú biān guāng jǐng yì shí xīn无边光景一时新。  děng xián shí d dōng fēng miàn等闲识得东风面,  wàn zǐ qiān hng zǒng shì chūn万紫千红总是春。  30
  tí lín ān dǐlín shēng62.题临安邸(林升) shān wài qīng shān lu wài lu山外青山楼外楼, xī hú gē wǔ jǐ shí xiū西湖歌舞几时休。  nuǎn fēng xūn d yu rn zuì暖风熏得游人醉,  zhí bǎ háng zhōu zu biàn zhōu直把杭州作汴州。
  yu yuán bù zhíy shào wēng63.游园不值(叶绍翁) yìng lián jī chǐ yìn cāng tái应怜屐齿印苍苔, xiǎo ku chái fēi jiǔ bú kāi小扣柴扉久不开。  chūn s mǎn yuán guān bù zhù春色满园关不住,  yī zhī hng xìng chū qiáng lái一枝红杏出墙来。
  31
  xiāng cūn sì yuwēng juǎn64.乡村四月(翁卷) lǜ biàn shān yuán bái mǎn chuān绿遍山原白满川, zǐ guī shēng lǐ yǔ rú yān子规声里雨如烟。  xiāng cūn sì yu xián rn shǎo乡村四月闲人少,  cái le cán sāng yu chā tián才了蚕桑又插田。  cūn jūgāo dǐng65.村居(高鼎) cǎo zhǎng yīng fēi r yu tiān草长莺飞二月天, fú dī yáng liǔ zuì chūn yān拂堤杨柳醉春烟,  r tng fàng xu guī lái hu儿童放学归来后,  máng chn dōng fēng fàng zhǐ yuān忙趁东风放纸鸢”。
    32
  m miwáng miǎn66.墨梅(王冕) wǒ jiā xǐ yàn chí tu shù我家洗砚池头树, duǒ duǒ huā kāi dàn m hn朵朵花开淡墨痕。
  bú yào rn kuā yán s hǎo不要人夸颜色好,  zhī liú qīng qì mǎn qián kūn只留清气满乾坤。  shí huī yínyú qiān67.石灰吟(于谦) qiān chuí wàn záo chū shēn shān千锤万凿出深山, li huǒ fn shāo ru děng xián烈火焚烧若等闲。
  fěn shēn suì gǔ hùn bú pà粉身碎骨浑不怕, yào liú qīng bái zài rn jiān要留清白在人间。  33
  zhú shízhng xi68.竹石(郑燮) yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng咬定青山不放松, lì gēn yuán zài p yán zhōng立根原在破岩中。
  qiān m wàn jī hái jiān jìn千磨万击还坚劲, rn ěr dōng xī nán běi fēng任尔东西南北风。  suǒ jiànyuán mi69.所见(袁枚) mù tng qì huáng niú 牧童骑黄牛, gē shēng zhn lín yu歌声振林樾。  yì yù bǔ míng chán意欲捕鸣蝉,  hū rán bì kǒu lì忽然闭口立。  34
  jǐ hài zá shīgōng zì zhēn70.己亥杂诗(龚自珍) jiǔ zhōu shēng qì shì fēng li九州生气恃风雷, wàn mǎ qí yīn jiū kě āi万马齐喑究可哀。
wǒ quàn tiān gōng chng dǒu sǒu我劝天公重抖擞, bù jū yì g jiàng rn cái不拘一格降人才。
   35
古诗 拼音

                     《古诗70首(带拼音) 古诗 拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-25 22:40 , Processed in 3.465091 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表