立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9729|回复: 0

部教版201人教版语文七年级上册字词--填空版(含答案) 恍惚造句

[复制链接]

1720

主题

2697

帖子

2万

积分

钻石会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
20340
发表于 2020-2-15 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
恍惚造句
125939z80f8zzjfgun9fr7.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章> 部编2017人教版语文七年级上册字词—填空版  第一课  《春》 朱自清 wēng(      )  lǎng rùn(      )    yùn niàng(     )  mài  nòng(          ) hóu lóng(          )     yìng hè(        )            liáo liàng(         ) hōng tuō(          )     jìng mò(        )            fēng zhēng(         ) dǒu  sǒu(          )    jiàn zhuàng(        )   hū péng yǐn bàn(         ) huā zhī zhāo zhǎn(          xiāng(      )  dān dān(cí shàn(           )      jkuān chǎng(        )      zhkōnh líng(        )       d chán(      )  huā bāo(     cū guǎng(          )       jilíng dang(          )      duwū yán(          )         qlì lín(          )        zxī lì(          )         glǜ yīn yīn(          )    du tān huàn(          )       bshì nòng(          )       chuyāng qiú(          )       xdàn yǎ(          )         gfān lái fù qù(                      )      第二课   《济南的春天》老舍 )    ān shì(        )     zhuó luò(             ī fū(           )            xiù qì(         ù xù(           )          chéng qīng(        ì tǎn(           )     第三课   《雨的四季》   刘湛秋 )    jiāo mèi(        )    léng jìng(              é máo(           )         yī shāng(               ān zhuāng(           )     jìng  mì(               ī lěng(           )         huà zhuāng(ào fǎng(           )         lìn sè(                ān sè(           )           cǎo duò(                ō duō bī rén(                ) 第五课  《秋天的怀念》史铁生 ào nù(           )          chén jì(               í dǎ(           )         qiáo cuì(               ù dāo(           )          jué bié(                 āo jié(           )         làn màn(                 )       xǐ chū wàng wài(                 1 / 7 )  ) ) ) ) )  ) ) ) ) )       )            ))
第六课  《散步》莫怀戚 xìn fú(          )         fēn qí(           )          qǔ jué(                 ) yī shà(          )         liǎng quán(         )        lín lín(                 ) gè dé qí suǒ(                    )        第七课  《散文诗二首》 dì(     )     gěng(       )      nì xiào(             )         mù yù(                   ) dǎo gào(          )         zǐ mèi(         )           tíng tíng(                ) pái huái(          )        zhē bì(         )           xīn xù(                ) liú zhuǎn(          )       yīn bì(         )            第九课  《从百草园到三味书屋》鲁迅 cuàn(       )             mì(         )               guì(        )      ǎo多音字[ào]、 [ niù ](        )  què záo(        )  qīng jié(         ) yún xiāo(        )        tǎng ruò(          )        jiàn shǎng(         ) zhuó shí(        )        hé ǎi(           )          gōng jìng(          ) zhì pǔ(          )        bó xué(          )          yuān bó(            ) tì tǎng(        )         lín lí(          )          kuī jiǎ(            ) shēn shì(        )        rén jì hǎn zhì(         )        rén shēng dǐng fèi(              )          第十课  《再塑生命的人》海伦凯勒 jiǎn(        )          gǎn kǎi(          )         cuō niǎn(         ) zhàn kāi(         )     zhēng zhí(         )        cán kuì(          ) huǐ hèn(         )      jī dàng(         )          ào mì(            ) pīn còu(         )      qǐ pàn(         )     jié rán bù tóng(            ) pí juàn bù kān(               )       xiǎo xīn yì yì(                 ) bù qiú shèn jiě(               )      hùn  wéi yī tán(                 ) huǎng rán dà wù(               )      yóu rán ér shēng(                ) huā tuán jǐn cù(               )      měi bù shèng shōu(               )   2 / 7  
第十二课  《纪念白求恩》 毛泽东 jì(      )    pài qiǎn(       )   xùn zhí(       )    dòng jī(        ) xiá ài(        )         jí duān(          )          rè chén(         ) lěng qīng(         )      chún cuì(         )         pèi fú(          ) gāo míng(         )       bǐ bó(         )            chū lù(          ) niān qīng pà zhòng(               )       mò bù guān xīn(               ) má mù bù rén(               )             jīng yì qiú jīng(             ) jiàn yì sī qiān(                 )        第十三课  《植树的牧羊人》 让乔诺 dòng(       )     jiǎn(        )     chuō(        )    kāng kǎi(        ) zhàng péng(        )      fèi xū(          )          tān tā(         ) hū xiào(         )        gǔn tàng(         )         zhāng yáng(         ) liū dá(         )         zuó  mo(         )          chóu láo(         ) yìng lǎng(         )      shuǐ qú(         )          liú tǎng(         ) guāng  tū  tū(              )           bù máo zhī dì(              ) páo gēn wèn dǐ(              )          chén mò guǎ yán(              )   第十四课  《走一步,再走一步》 莫顿亨特 zhuó(       )    bā多音字又读[ pá ](        )         pā(          )      kù rè(        )         yàn juàn(           )         fù hè(          ) tū wù(        )         pēng pēng(          )         cháo xiào(         ) yūn xuàn(        )      kū qì(           )            shēn yín(          ) huǎng hū(        )      mù sè(           )            ān wèi(            ) yūn xuàn(        )      kū qì(           )            shēn yín(          ) líng luàn(        )     jīng yà(         )            wèi jù(          ) cēn cī bù qí(              )           hōng táng dà xiào(              ) jīng huāng shī cuò(              )      3 / 7  
第十六课  《猫》 郑振铎 dòu(       )      lǚ(        )       yǐ(        )      wàng(          ) xiāo hào(        )        yōu yù(          )           lǎn duò(         ) sǒng yǒng(        )       ān xiáng(          )         qǐ gài(          ) yù jǐng(        )         chàng rán(          )        quán fú(         ) dīng zhǔ(        )        chéng jiè(          )        bēi chǔ(         ) duàn yǔ(        )         yuān wàng(          )        nüè dài(         ) fú róng niǎo(              )           wèi zuì qián táo(                    第十七课  《动物笑谈》 康德拉劳伦兹 liǎn(      )    bǔ rǔ(        )    xiū qiè(        )   xiě zhào(pú fú(        )         yuán wěi(         )            yīng wǔ(           wēn xùn(        )       jìn gù(          )             huá xiáng(         yú huī(        )        fǔ chōng(        )             níng méng(         guài dàn bù jīng(              )           dà xiāng jìng tíng(              shén cǎi yì yì(              )       第十九课  《皇帝的新装》 安徒生 bèn(       )      cì(        )      pìn(        )   xuàn yào(          chèn zhí(        )       yú chǔn(         )           xiàn kuǎn(         tuǒ dàng(        )       lǐ zhì(          )           chéng bào(         qīn chāi(        )       huá jī(          )           quān dìng(         jiǎo huá(        )       bì xià(          )           jué shì(           tóu xián(        )       xūn zhāng(          )        páo zǐ(            bù kě jiù yào(                )          hài rén tīng wén(              suí shēng fù hè(                )      4 / 7  ) )))))) ) ) ) ) )               )
第二十课  《天上的街市》 piāo miǎo(        )     dìng rán(        )           chén liè(         ) xián yóu(         )     第二十一课  《女娲造人》 袁珂 róu(       )   huāng liáng(        )   jì mò(        )  mǎng mǎng(      ) péng bó(        )       chéng chè(        )           chān huo(         ) fēi fán(        )       qlíng mǐn(        )      nshén tōng guǎng dà(               méi kāi yǎn xiào(               diāo xiàng(        )xū róng(          )     jiqǐ rén yōu tiān(                                 ì gài(        )              líng mǐn(         í tán(        )              mián yán(         )         líng jī yī dòng(              )  第二十二课  《寓言四则》 ì hù(        )              ài mù(         ào liàng(        )          kǎi gē(         )    5 / 7 ) ) ) ) )      b
答案: 第一课:嗡、朗润:、酝酿、卖弄、喉咙、应和、嘹亮、烘托、静默、风筝、抖擞、健壮、 呼朋引伴、枝招展 第二课:镶、单单、安适、着落、慈善、肌肤、秀气、宽敞、贮蓄、澄清、空灵、地毯 第三课:蝉、花苞、娇媚、棱镜、粗犷、睫毛、衣裳、铃铛、端庄、静谧、屋檐、凄冷、 化妆、莅临、造访、吝啬、淅沥、干涩、草垛、绿茵茵、咄咄逼人 第五课:瘫痪、暴怒、沉寂、侍弄、捶打、憔悴、央求、絮叨、诀别、淡雅、高洁、烂漫、 翻来覆去、喜出望外 第六课:信服、分歧、取决、一霎、两全、粼粼、各得其所 第七课:蒂、梗、匿笑、沐浴、祷告、姊妹、亭亭、徘徊、遮蔽、心绪、流转、荫蔽 第九课:窜、觅、跪、拗、确凿、轻捷、云霄、倘若、鉴赏、啄食、和蔼、恭敬、质朴、 博学、渊博、倜傥、淋漓、盔甲、绅士、人迹罕至、人声鼎沸 第十课:捡、感慨、搓捻、绽开、争执、惭愧、悔恨、激荡、奥秘、拼凑、企盼、截然不同、 疲倦不堪、小心翼翼、不求甚解、混为一谈、恍然大悟、油然而生、花团锦簇、 美不胜收 第十二课:冀、派遣、殉职、动机、狭隘、极端、热忱、冷清、纯粹、佩服、高明、 鄙薄、出路、拈轻怕重、漠不关心、麻木不仁、精益求精、见异思迁、 第十三课:栋、拣、戳、慷慨、帐篷、废墟、坍塌、呼啸、滚烫、张扬、溜达、琢磨、 酬劳、硬朗、水渠、流淌、光秃秃、不毛之地、刨根问底、沉默寡言 第十四课:灼、扒、趴、酷热、厌倦、附和、突兀、怦怦、嘲笑、晕眩、哭泣、呻吟、 恍惚、暮色、安慰、凌乱、惊讶、畏惧、参差不齐、哄堂大笑、惊慌失措 第十六课:逗缕、倚、妄、消耗、忧郁、懒惰、怂恿、安详、乞丐、预警、怅然、蜷伏、 叮嘱、惩戒、悲楚、断语、冤枉、虐待、芙蓉鸟、畏罪潜逃 第十七课:敛、哺乳、羞怯、写照、匍匐、原委、鹦鹉、温驯、禁锢、滑翔、余晖、俯冲、 柠檬、怪诞不经、大相径庭、神采奕奕 第十九课:笨、赐、聘、炫耀、称职、愚蠢、现款、妥当、理智、呈报、钦差、滑稽、 圈定、狡猾、陛下、爵士、头衔、勋章、袍子、不可救、骇人听闻、随声附和 第二十课:缥缈、定然、陈列、闲游 第二十一课:揉、荒凉、寂寞、莽莽、蓬勃、澄澈、掺和、非凡、气概、灵敏、泥潭、 绵延、神通广大、灵机一动、眉开眼笑 第二十二课:雕像、庇护、爱慕、虚荣、较量、凯歌、杞人忧天   6 / 7  
  7 / 7  
恍惚造句
。                     《部教版201人教版语文七年级上册字词--填空版(含答案) 恍惚造句.电脑版点击下载文档可以下载此文章168资源分享社区》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-11-28 15:23 , Processed in 0.591424 second(s), 60 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 标签

快速回复 返回顶部 返回列表